LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

Kalendarium

01.10.1965
Utworzenie Fabryki Urządzeń mechanicznych

Utworzenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Ostrzeszów" w Ostrzeszowie zarządzeniem nr 237 Ministra Przemysłu Ciężkiego z 11.10.1965r z mocą obowiązującą od 01.10.1965

29.03.1972
Wniosek w sprawie powołania szkoły

Wniosek Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi "PONAR" oraz Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie powołania szkoły

24.05.1972
powołanie Zespołu Szkół Zawodowych FUM

Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych "Ostrzeszów" w Ostrzeszowie przez Ministra Przemysłu Maszynowego.

01.09.1972
Początek nauki w ZSZ FUM "Ostrzeszów"

Utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych FUM „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie (uroczysta inauguracja roku szkolnego 1972/1973 ze względu na trwające prace wykończeniowe miała miejsce na terenie dzisiejszego OSiR-u, a zajęcia w budynku szkolnym rozpoczęły się 11.09.1972 r.); pierwszym dyrektorem szkoły jest Henryk Stempień.

1973
Pierwsi absolwenci

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ślusarz mechanik, 95 osób.

1974
Społeczny Komitet Budowy Krytej Pływalni

Utworzenie Społecznego Komitetu Budowy Krytej Pływalni przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych (opracowany został wtedy pierwszy projekt budowlany tego obiektu, który miał powstać za salą gimnastyczną dzisiejszego Zespołu Szkół Nr 2 i być z tą salą połączony); do budowy nie doszło z powodu braku środków.

02.04.1975
Zmiana nazwy Szkoły

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Obrabiarek Specjalnych „Ponar – Poznań” przy Zakładzie Nr 5 w Ostrzeszowie.

21.04.1976
Zmiana nazwy Szkoły

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych FUM „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie.

1975/1976
Organizacja imprez o charakterze ogólnopolskim

Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym.

09-11.06.1977
Pasowanie na Młodego Metalowca

Organizacja przez szkołę ogólnopolskiej uroczystości przyjęcia absolwentów szkół przyzakładowych w skład załóg przez Ministra Przemysłu Maszynowego i Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego oraz Pasowanie na Młodego Metalowca (wielkie wyróżnienie dla szkoły, udział w uroczystości m.in. Ministra Przemysłu Maszynowego Stanisława Paszkowskiego).

1982
Uruchomienie Technikum Mechanicznego

Pierwszy rocznik rozpoczął naukę w technikum mechanicznym.

01.09.1985
Nowy Dyrektor

Dyrektorem szkoły zostaje Bolesław Jędrzejewski.

1988
Rozpoczęcie budowy warsztatów szkolnych

Rozpoczęcie budowy warsztatów szkolnych (w 1990 r. budowa została wstrzymana z przyczyn ekonomicznych, wynikających z przemian ustrojowych po 1989 r. i wznowiona we wrześniu 1992 r.).

1990
Zmiana nazwy Szkoły

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych FUM „Ponar – Ostrzeszów” w Ostrzeszowie.

10.1990
Pierwsza Szkolna Gazetka

Ukazanie się pierwszej gazetki szkolnej „Społeczność”(gazetka Samorządu Uczniowskiego, opiekun - Włodzimierz Piekarczyk).

1991
Pierwsza Pracownia Komputerowa

Utworzenie pierwszej pracowni komputerowej, uruchomienie telewizji dydaktycznej w układzie prostym.

1991
Odstąpienie od tradycyjnego Pasowania na Młodego Metalowca

Odstąpienie od tradycyjnego Pasowania na Młodego Metalowca, ze względu na zmianę sytuacji gospodarczej zakładów, braku środków finansowych i niemożliwością przyjęcia do pracy absolwentów

20.12.1991
Przekazanie nieruchomości na rzecz resortu oświaty.

Decyzja Ministra Przemysłu i Handlu, mocą której FUM uzyskał zgodę na przekazanie budynku szkolnego, warsztatów szkolnych w budowie oraz gruntów użytkowanych przez szkołę na rzecz resortu oświaty. 

01.06.1992
Przejęcie parku maszynowego

Przejęcie parku maszynowego z będącej w likwidacji Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ponar-Ostrzeszów”.

11.06.1992
Podpisanie aktu darowizny

Podpisanie przez likwidatora FUM-u Bohdana Ogrodowskiego aktu darowizny przekazującego nieruchomości użytkowane przez szkołę.

1993
Zmiana Statusu Szkoły

Zmiana statusu szkoły z przyzakładowej na kuratoryjną.

1994
Nowe Warsztaty Szkolne

Odbiór techniczny nowo wybudowanego obiektu warsztatów szkolnych oraz rozpoczęcie szkoleń w tych warsztatach.

09.03.1994
Zmiana Nazwy Szkoły

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrzeszowie.

30.01.1994
Odbiór techniczny budynku warsztatów szkolnych

Odbiór techniczny nowo wybudowanego obiektu warsztatów szkolnych

01.02.1994
Rozpoczęcie szkolenia w budynku warsztatów szkolnych
09.03.1994
Zmiana nazwy szkoły

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrzeszowie

09.09.1994
Uroczyste otwarcie budynku warsztatów szkolnych

Uroczyste otwarcie budynku warsztatów szkolnych przez wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej Aleksandra Łuczaka.

1995
Powstanie szkolnego zespołu muzycznego "Bruk".
24.01.1995
Oddanie do użytku stacji diagnostycznej

Oddanie do użytku stacji diagnostycznej w warsztatach szkolnych (decyzja wojewody kaliskiego, upoważnienie Nr KL 46/97 do wykonywania badań technicznych pojazdów w zakresie podstawowym).

14.02.1996
Propozycja utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.

Zgłoszenie przez dyrekcję szkoły propozycji utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego.

1994 – 1996
Udział szkoły w programie MOVE

Udział szkoły w programie MOVE, utworzenie pierwszej w Ostrzeszowie pracowni informatycznej.

24.09.1996
Uruchomienie Warsztatów Mechaniki Pojazdowej

Uruchomienie Warsztatów Mechaniki Pojazdowej jako gospodarstwa pomocniczego.

01.11.1996
Nowy Dyrektor

Dyrektorem szkoły zostaje Wanda Dubis.

1996
Liceum Ogólnokształcące

Uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego.

1997
Szkolne Gazetki

Ukazanie się pierwszych numerów gazetek szkolnych: „Spięcie” (V.1997, gazetka Samorządu Uczniowskiego) i „Szeryf” (XI.1997, gazetka redagowana przez nauczycieli w-f i uczniów, opiekun - Piotr Szewczyk).

1997
Przyszkolna Pracownia Projektowej

Uruchomienie przyszkolnej pracowni projektowej VoltAmper z inicjatywy nauczycieli przedmiotów elektrycznych.

06.1997
Uruchomienie Stacji Diagnostycznej

Decyzja wojewody kaliskiego w sprawie stacji diagnostycznej, który upoważnia Warsztaty Mechaniki Pojazdowej przy ZS Nr 2 w Ostrzeszowie (upoważnienie Nr KL 46/97) do dokonywania badań technicznych pojazdów jako Stacja Kontroli Pojazdów o podstawowym zakresie badań rodzaju: A – motocykle i motorowery; B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

14.10.1997
Jubileusz 25-lecia Szkoły

Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia szkoły, połączone z nadaniem szkole sztandaru.

05.06.1998
Przekazanie Szkole Szatandaru

Przekazanie szkole sztandaru Fabryki Urządzeń Mechanicznych przez likwidatora FUM.

1998
Powstanie Szkolnej Grupy Teatralnej "Na wynos", opiekun - Witold Pelka
1999
Włączenie Szkoły w struktury Powiatu Ostrzeszowskiego

Włączenie szkoły w struktury reaktywowanego powiatu ostrzeszowskiego.

13.06.2001
Ośrodek Szkolenia Kierowców

Utworzenie drugiego gospodarstwa pomocniczego – Ośrodka Szkolenia Kierowców.

07.11.2001
Stacja Kontroli Opryskiwaczy

Uruchomienie na terenie Warsztatów Szkolnych Stacji Kontroli Opryskiwaczy i oddanie jej do użytku.

2002
Nowa Gazetka Szkolna

Ukazanie się gazetki religijnej „Oko”.

28.03.2002
Rolkowa Linia Diagnostyczna

Oddanie do użytku rolkowej linii diagnostycznej.

01.09.2002
Zmiana Nazwy Szkoły

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie, szkoła uzyskuje status szkoły ponadgimnazjalnej.

2003/2004
Pierwsze egzaminy zawodowe

Pierwsze egzaminy zawodowe przeprowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

01.12.2003
Nowy Dyrektor

Dyrektorem szkoły zostaje Ignacy Strzelecki.

2004
Pierwsze egzaminy z przygotowania zawodowego

Pierwsze egzaminy z przygotowania zawodowego przeprowadzane przez komisję zewnętrzną.

2004
Zmiana nazwy ulicy

Zmiana nazwy ulicy, przy której mieści się szkoła (z ul. Przemysłowej 7 na ul. Krańcową 7).

2004
Wizyta przedstawicieli firmy Global Force

Wizyta przedstawicieli i rozmowy z firmą Global Force (Anglia),w sprawie zatrudniania uczniów (serwis Volvo).

2005
Nowa Matura

Wdrożenie nowego egzaminu maturalnego (Nowa Matura).

2007
Powstanie szkolnego zespołu muzycznego "The Foomix"
2008
Nadanie Imienia Szkole

Uroczyste nadanie szkole imienia:
Przyjaźni Polsko-Norweskiej
połączone z wręczeniem nowego sztandaru.
Od tej pory nazwa szkoły to:
Zespół Szkół Nr 2
im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie.

28.09.2009
Librus

Rozpoczęcie wdrażania dziennika i protokolarza elektronicznego (system Librus).

17.102010
Rozpoczęcie współpracy ze szkołą w Holicach

Podpisanie porozumienia o współpracy ze szkołą w Holicach (Czechy).

01.01.2011
Likwidacja gospodarstwa pomocniczego

Likwidacja gospodarstwa pomocniczego (Warsztaty Mechaniki Pojazdowej) i włączenie ich w strukturę warsztatów szkolnych.

03.2012
Obowiązki dyrektora szkoły pełni Robert Miguła

Obowiązki dyrektora szkoły pełni Robert Miguła.

01.09.2012
Połączenie Zespołu Szkół Nr 2 z Zespołem Szkół Nr 3

Połączenie Zespołu Szkół Nr 2 z Zespołem Szkół Nr 3, dyrektorem szkoły zostaje Witold Jakubczyk.

2012/2013
Zagraniczna wymiana młodzieży

Początek realizacji projektów związanych z zagraniczną wymianą młodzieży.

12.11.2013
Wizyta gen. Adama Joksa w szkole

Wizyta absolwenta naszej szkoły - gen. Adama Joksa uświetniająca szkolną uroczystość z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

05.2016
Gazetka szkolna "FUM Active"

Ukazanie się samorządowej gazetki "FUM Active", opiekunowie Marta Gaszewska, Malwina Kraśnicka.

od 2016
Realizacja projektów EU

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: "Zawodowcy na 6-stkę", "Praktyka czyni mistrza", "Dobry zawód - dobra przyszłość", (m.in. uruchomienie pracowni gastronomicznej, mechatronicznej i informatycznej).

01.09.2017
Likwidacja Gimnazjów

Wejście w życie w reformy systemu oświaty skutkujące m.in. likwidacją dotychczasowych gimnazjów; w naszej szkole utworzono następujące typy szkół Technikum Nr 2 (pięcioletnie), II Liceum Ogólnokształcące (czteroletnie), Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (trzyletnia).

01.09.2018
Nowy Dyrektor

Dyrektorem szkoły zostaje Ziemisław Szmaj.

21.06.2019
Nowoczesna linia diagnostyczna HEKA 4X4

Oddanie do użytku nowoczesnej linii diagnostycznej HEKA 4X4.

12.03.2020
Nauka hybrydowa

Wprowadzenie nauki zdalnej i hybrydowej w związku z pandemią (w r.szk. 2019/2020 czas ww. nauki trwał od 12.03.2020do końca r. szk. 2019/2020, w roku 2020/2021 trwał od 26.10.2020 r. do 16.05.2021 r., a w roku szkolnym 2021/2022 trwał od 29.11 do 03.12, od 20 do 22.12.2021 r. i od 31.01 do 21.02 2022 r.).