LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
1. Kalendarium

01.10.1965 – utworzenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ostrzeszów”
w Ostrzeszowie

24.05.1972 – powołanie Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń
Mechanicznych „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie przez Ministra Przemysłu
Maszynowego

01.09.1972 – początek nauki w ZSZ FUM „Ostrzeszów” (uroczysta inauguracja roku szkolnego 1972/1973 miała miejsce na terenie dzisiejszego OSiR-u,
zajęcia w budynku szkolnym rozpoczęły się 11.09.1972 r. po oddaniu obiektu do użytku). Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje Henryk Stempień

1973 – pierwsi absolwenci (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ślusarz mechanik
95 osób – naukę rozpoczęli wcześniej w klasach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Sikorskiego)

1974 – utworzenie Społecznego Komitetu Budowy Krytej Pływalni przy
Fabryce Urządzeń Mechanicznych (opracowany został pierwszy projekt
budowlany tego obiektu, który miał powstać za salą gimnastyczną dzisiejszego Zespołu Szkół Nr 2 i być z tą salą połączony); do budowy nie doszło
z powodu braku środków

02.04.1975 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Fabryki
Obrabiarek Specjalnych „Ponar – Poznań” przy Zakładzie Nr 5 w Ostrzeszowie

21.04.1976 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych FUM
„Ostrzeszów” w Ostrzeszowie

09.08.1976 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrzeszowie

1975/1976 – organizacja przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim: Olimpiady Wiedzy Technicznej i Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym

09-11.06.1977 – organizacja przez szkołę ogólnopolskiej uroczystości przyjęcia absolwentów szkół przyzakładowych w skład załóg pracowniczych
przez Ministra Przemysłu Maszynowego Stanisława Paszkowskiego i Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców oraz
Pasowania na Młodego Metalowca (co było wyróżnieniem dla szkoły)

01.09.1985 – dyrektorem szkoły zostaje Bolesław Jędrzejewski

1988 – rozpoczęcie budowy warsztatów szkolnych (w 1990 r. budowa
została wstrzymana z przyczyn ekonomicznych, wynikających z przemian
ustrojowych po 1989 r. i wznowiona we wrześniu 1992 r.)

01.01.1990 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych FUM
„Ponar – Poznań” w Ostrzeszowie

10.1990 – ukazanie się pierwszej gazetki szkolnej „Społeczność” (gazetka Samorządu Uczniowskiego, opiekun – Włodzimierz Piekarczyk)

1990 – utworzenie w naszej szkole pierwszej w Ostrzeszowie pracowni
komputerowej przez Jerzego Koniecznego i Zbigniewa Łukawskiego oraz
uruchomienie telewizji dydaktycznej w układzie prostym

1991 – odstąpienie od tradycyjnego Pasowania na Młodego Metalowca ze
względu na zmianę sytuacji gospodarczej zakładów, brak środków finansowych i brak możliwości przyjęcia do pracy absolwentów

20.12.1991 – decyzja Ministra Przemysłu i Handlu, mocą której FUM uzyskał zgodę na przekazanie budynku szkolnego, warsztatów szkolnych w budowie oraz gruntów użytkowanych przez szkołę na rzecz resortu oświaty

01.06.1992 – odkupienie parku maszynowego warsztatów szkolnych od
będącej w likwidacji Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ponar-Ostrzeszów”

11.06.1992 – podpisanie przez likwidatora FUM Bohdana Ogrodowskiego
aktu darowizny przekazującego nieruchomości użytkowane przez szkołę
Kuratorowi Oświaty Stanisławowi Kuczyńskiemu (w ten sposób szkoła jako
pierwsza w województwie została przejęta przez resort oświaty)

30.01.1994 – odbiór techniczny nowo wybudowanego obiektu warsztatów
szkolnych

01.02.1994 – rozpoczęcie szkolenia w nowo wybudowanych warsztatach
szkolnych

09.03.1994 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
w Ostrzeszowie, nadanie naszej szkole statusu zespołu szkół publicznych
(decyzja Kuratorium Oświaty w Kaliszu)

09.09.1994 – uroczyste otwarcie budynku warsztatów szkolnych przez Wicepremiera Rządu RP, Ministra Edukacji Narodowej Aleksandra Łuczaka

1995 – powstanie szkolnego zespołu muzycznego „Bruk” (opiekun – Dariusz
Grzesik)

24.01.1995 – oddanie do użytku stacji diagnostycznej w warsztatach szkolnych

1994 – 1996 – udział szkoły w programie MOVE (program modernizacji
szkolnictwa zawodowego), utworzenie pierwszej w Ostrzeszowie pracowni
internetowej

24.09.1996 – uruchomienie Warsztatów Mechaniki Pojazdowej jako gospodarstwa pomocniczego

01.11.1996 – dyrektorem szkoły zostaje Wanda Dubis, pełniąca obowiązki
dyrektora od 01.09.1996 r.

1997 – ukazanie się pierwszych numerów gazetek szkolnych: „Spięcie”
(05.1997, gazetka Samorządu Uczniowskiego, opiekun – Andrzej Kułak) i „Szeryf” (11.1997, gazetka redagowana przez nauczycieli w-f i uczniów,
opiekun – Piotr Szewczyk)

06.1997 – decyzja wojewody kaliskiego w sprawie stacji diagnostycznej,
upoważniająca Warsztaty Mechaniki Pojazdowej przy ZSZ Nr 2 w Ostrzeszowie do dokonywania badań technicznych pojazdów jako Stacja Kontroli
Pojazdów o podstawowym zakresie badań

01.09.1997 – uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego w ZSZ Nr 2

14.10.1997 – uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia szkoły, połączone z nadaniem szkole sztandaru, ufundowanego przez Radę Rodziców kierowaną
przez Zofię Witkowską

05.06.1998 – przekazanie szkole sztandarów Fabryki Urządzeń Mechanicznych przez likwidatora FUM Bohdana Ogrodowskiego

1999 – powstanie Szkolnej Grupy Teatralnej „Na wynos”, pierwsze przedstawienie w 2000 r. (opiekun – Witold Pelka)

1999 – włączenie szkoły w struktury reaktywowanego Powiatu Ostrzeszowskiego, który staje się organem prowadzącym, a Kuratorium Oświaty pełni
nadzór pedagogiczny

13.06.2001 – utworzenie drugiego gospodarstwa pomocniczego – Ośrodek
Szkolenia Kierowców

07.11.2001 – uruchomienie na terenie Warsztatów Szkolnych Stacji Kontroli
Opryskiwaczy (pierwsza w Powiecie Ostrzeszowskim)

2002 – ukazanie się gazetki religijnej „Oko” (opiekun – ks. Paweł Zieliński)

28.03.2002 – oddanie do użytku linii diagnostycznej w Warsztatach
Mechaniki Pojazdowej

01.09.2002 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie,
w wyniku reformy systemu oświaty szkoła uzyskuje status szkoły ponadgimnazjalnej

24.04.2003 – Jubileusz XXX-lecia szkoły – wystawa Elektro-Technikum
2003

11.06.2003 – wizyta ks. biskupa Stanisława Napierały ordynariusza Diecezji
Kaliskiej

01.12.2003 – dyrektorem szkoły zostaje Ignacy Strzelecki

2004 – pierwsze egzaminy zawodowe przeprowadzane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną

2004 – zmiana nazwy ulicy, przy której mieści się szkoła z ul. Przemysłowej 7
na ul. Krańcową 7

2005 – przeprowadzenie pierwszego zewnętrznego egzaminu maturalnego
– Nowa Matura

2006 – powstanie szkolnego zespołu muzycznego „The FoomiX” (opiekun –
Adam Fulara)

13.06.2008 – uroczyste nadanie szkole imienia Przyjaźni Polsko-Norweskiej, połączone z wręczeniem nowego sztandaru, ufundowanego przez
Radę Rodziców kierowaną przez Zbigniewa Jastrzębskiego

01.09.2008 – zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie

28.09.2009 – rozpoczęcie wdrażania elektronicznego dziennika lekcyjnego
i protokolarza Rady Pedagogicznej (system Librus)

17.10.2010 – podpisanie porozumienia o współpracy ze szkołą w Holicach
(Czechy)

01.01.2011 – likwidacja gospodarstw pomocniczych (Warsztaty Mechaniki Pojazdowej włączone w strukturę Warsztatów Szkolnych a Ośrodek Szkolenia Kierowców włączony do struktury szkoły

01.03.2012 – pełniącym obowiązki dyrektora szkoły został Robert Miguła

29.06.2012 – uchwała Rady Powiatu o włączeniu w struktury szkoły likwidowanego Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrzeszowie

01.09.2012 – dyrektorem szkoły zostaje Witold Jakubczyk

09.2012 – utworzenie dwóch uczniowskich „grup mundurowych”, prowadzonych przez Grzegorza Pawłowskiego, podpisanie umowy o współpracy
z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu

2013 – wydanie biuletynu „Nasz roczny kalejdoskop” z inicjatywy Katarzyny
Duczmal, będącego podsumowaniem pracy i wydarzeń w życiu szkoły
w roku szkolnym

2012/2013 – kontynuacja rozpoczętej przez Zespół Szkół Nr 3 współpracy
ze szkołami w Drohobyczu (Ukraina) i Litomyślu (Czechy)

12.11.2013 – wizyta absolwenta LZ naszej szkoły – dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, gen. brygady Adama Joksa, uświetniająca
szkolną uroczystość z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

17.07.2014 – powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły „Fumowcy”

1.10.2014 do 30.09.2016 – realizacja projektu Erasmus+ „Organizowanie
praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” opracowanego i koordynowanego przez Ewelinę Ulichnowską-Kosik dla 48 uczniów (technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych) do Anglii, Niemiec
i Czech

01.06.2015 do 31.05.2016 – realizacja projektu Erasmus+, „Zagraniczne
praktyki zawodowe – nowe perspektywy dla uczniów technikum” opracowanego i koordynowanego przez Ewelinę Ulichnowską-Kosik dla 24 uczniów (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia
i usług gastronomicznych i technik architektury krajobrazu), wyjazdy do
Anglii i Niemiec

05.2016 – ukazanie się samorządowej gazetki „FUM Active” (opiekun: Marta
Gaszewska)

od 2016 r. – realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Wielkopolskiego na lata 2014-2020: „Zawodowcy na 6-stkę!”, „Praktyka czyni
mistrza”, „Dobry zawód – dobra przyszłość”, (m.in. uruchomienie pracowni
gastronomicznej, mechatronicznej i informatycznej) koordynowanych przez
Iwonę Barczyńską

od 09.2016 do 05.2018 realizacja projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce
europejskiego świata…” koordynowanego przez Annę Klósak w ramach
programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego ze środków
POWER na zasadach Programu Erasmus+. Program polegał na udziale 22
nauczycieli w kursach językowych i metodycznych organizowanych za granicą. Szkolenia odbywały się w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malcie.

od 15.12.2016 do 14.11.2017 – realizacja projektu Erasmus „Międzynarodowe doświadczenie zawodowe – klucz do sukcesu” opracowanego i koordynowanego przez Ewelinę Ulichnowską-Kosik dla 46 uczniów (technik
logistyk, technik mechatronik, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych) – wyjazdy do Anglii, Niemiec, Włoch i Czech

01.09.2017 – wejście w życie reformy systemu oświaty, w wyniku której
przywrócono szkoły na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej i powołano czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum oraz wprowadzono branżową
szkołę I stopnia w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

1.09.2017 – 31.10.2018 – realizacja projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie” opracowanego i koordynowanego
przez Ewelinę Ulichnowską-Kosik dla 43 uczniów (technik logistyk, technik
mechatronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik mechanik pojazdów samochodowych), wyjazdy do Niemiec,
Anglii i Czech

06.09.2017 – uroczyste otwarcie nowej pracowni gastronomicznej (sala
w14) w budynku warsztatów przy ul. Krańcowej, utworzonej w ramach projektu „Zawodowcy na 6-stkę!”

18.10.2017 – uroczyste otwarcie pracowni obsługi gości (sala N) w budynku
przy ul. Zamkowej, utworzonej w ramach projektu „Zawodowcy na 6-stkę!”

01.09.2018 – dyrektorem szkoły zostaje Ziemisław Szmaj

1.09.2018 – 31.10.2019 realizacja projektu Erasmus „Europejska mobilność
uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia”
opracowanego i koordynowanego przez Ewelinę Ulichnowską-Kosik dla 51
uczniów w zawodach: technik logistyk, technik mechatronik, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, praktyki: w Anglii, Niemczech,
Czechach i Hiszpanii

10.10.2018 – otwarcie boiska sportowo-rekreacyjnego

od 1.09.2018 – 31.05.2020 Realizacja projektu „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia
w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” koordynowanego przez Annę Płaczkowską, 20 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Austrii, Niemczech, Włoszech i Malcie

07.01.2019 – rozpoczęcie realizacji projektu „Praktyka czyni mistrza” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 koordynowanego
przez Iwonę Barczyńską

2019 – udział szkoły w ogólnopolskim strajku nauczycieli zorganizowanym
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”, uważanym za największy strajk w historii polskiej oświaty
od 1993 roku

21.06.2019 – oddanie do użytku nowoczesnej linii diagnostycznej HEKA,
umożliwiającej badanie samochodów z napędem 4×4 w stacji kontroli
w warsztatach szkolnych

01.09.2019 – 31.08.2022 realizacja projektu Erasmus+ „Europejskie praktyki zawodowe szansą na lepszy start dla uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie” opracowanego i koordynowanego przez Ewelinę Ulichnowską-Kosik dla
53 uczniów (technik informatyk, mechanik i technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik mechatronik, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych) – praktyki w Czechach, Irlandii, we Włoszech,
w Niemczech i Hiszpanii

09.2019 – doposażenie pracowni logistycznej (sala 007) w ramach projektu
„Praktyka czyni mistrza”

23.01.2020 – uroczyste otwarcie nowej pracowni mechatronicznej (sala
w107) w budynku warsztatów przy ul. Krańcowej, utworzonej w ramach
projektu „Praktyka czyni mistrza”

12.03.2020 – wprowadzenie nauki zdalnej i hybrydowej z powodu pandemii wirusa Covid19 (w r. szk. 2019/2020 czas ww. nauki trwał od 12.03.2020
do końca r. szk. 2019/2020, w roku 2020/2021 trwał od 26.10.2020 r. do 16.05.2021 r., a w roku szkolnym 2021/2022 trwał od 29.11 do 03.12,
od 20 do 22.12.2021 r. i od 31.01 do 21.02 2022 r.)

01.06.2020 – rozpoczęcie realizacji projektu „Dobry zawód – dobra przyszłość” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,
koordynowanego przez Iwonę Barczyńską

01.10.2020 – 31.03.2022 – realizacja projektu „Europejskie doświadczenie
zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie” opracowanego i koordynowanego przez Ewelinę Ulichnowską-Kosik dla 77 uczniów (technik informatyk, technik logistyk, technik architektury krajobrazu, technik rolnik,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik
programista, technik i mechanik pojazdów samochodowych), wyjazdy do
Czech, Grecji, Hiszpanii i Włoch

01.09.2021 – oficjalne otwarcie nowej pracowni informatycznej (sala 207)
w budynku głównym przy ul. Krańcowej, utworzonej w ramach projektu
„Dobry zawód – dobra przyszłość”

09.2021 – doposażenie pracowni rolniczej (sala F) w ramach projektu
„Dobry zawód – dobra przyszłość”

14.10.2021 – rozpoczęcie Roku Jubileuszowego i prezentacja logo 50-lecia
istnienia szkoły, zespół redakcyjny rozpoczyna pracę nad monografią szkoły

14.02.2022 – rozpoczęcie akcji „50 wywiadów na 50-lecie szkoły” przeprowadzanych przez uczennice klas LO Kingę Mądrą, Paulinę Bukład i Oliwię
Marciniak

od 24.02.2022 – przyjmowanie do szkoły uczniów z Ukrainy, pomoc dla
Ukrainy walczącej z napaścią Rosji: zbieranie darów, wyjazd busem Tadeusza Łukasika z dyrektorem na Ukrainę z darami zebranymi w zbiórce prowadzonej wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Związek
Harcerstwa Rzeczpospolitej i społeczność szkoły w punkcie zbiórki zorganizowanym w sali gimnastycznej naszej szkoły przy ulicy Zamkowej

22.04.2022 – współorganizowanie z Ostrzeszowskim Centrum Kultury
(OCK) Koncertu „Ostrzeszów dla Ukrainy” prowadzonego przez Witolda
Pelkę i uczennicę LO naszej szkoły Sofię Jagotską, która przybyła w marcu
z Ukrainy, uciekając przed wojną

13.05.2022 – współorganizacja z OCK spotkania pod tytułem „Wspomnienia
z Drohobycza”, podczas którego Sofia Jagotska przedstawiła prezentację
o wielokulturowości współczesnego Drohobycza, a Witold Pelka opowiedział o wybitnych postaciach tego miasta, między innymi o Brunonie Schulzu
i Kazimierzu Wierzyńskim
27.05.2022 – piknik jubileuszowy w ramach Dnia Patrona

czerwiec 2022 – doposażenie dwóch pracowni informatycznych (sale 203
i 204) w ramach projektu „Dobry zawód – dobra przyszłość”

25.06 2022 – Wydanie Złotej Księgi Anegdot Szkolnych zebranych przez
Witolda Pelkę

26.06.2022 – Koncert Jubileuszowy 15-lecia zespołu The FoomiX w ramach
obchodów Dni Ziemi Ostrzeszowskiej