LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.1. Technik architektury krajobrazu

Kierunek ten w naszej szkole pojawił się w 2012r. po połączeniu z Zespołem Szkół Nr 3, w którym był realizowany. Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na krajowych i europejskich rynkach pracy. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Absolwent technikum z tytułem technik architektury krajobrazu, dzięki wiedzy i umiejętnościom praktycznym, będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzania rysunków obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz obliczeń związanych z urządzeniem terenów zieleni,
  • rozpoznawania typów i rodzajów gleb, charakteryzowania ich właściwości,
  • rozpoznawania gatunków roślin ozdobnych,
  • charakteryzowania typów i elementów krajobrazu, oceniania walorów estetycznych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji i monitoringu istniejących obiektów architektury krajobrazu,
  • stosowania programów komputerowych wspomagających projektowanie,
  • sporządzania dokumentacji technicznej na poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni,
  •  prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne. Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych, jak i historycznych obiektów zieleni.

Technik architektury krajobrazu – sukcesy i ważne wydarzenia

2015/16
– początek realizacji projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe – nowe perspektywy dla uczniów technikum” dla uczniów kierunku technik architektury krajobrazu

2018/19
– udział uczniów w projekcie „Europejska mobilność uczniów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – nowe umiejętności, nowe doświadczenia” – praktyki w Hiszpanii

2021/22
– opracowanie przez nauczycielki przedmiotów zawodowych architektury krajobrazu: Martynę Frach i Aleksandrę Zmudę projektu zagospodarowania placu przy budynku D, jako miejsca rekreacji i integracji dla uczniów i pracowników nie tylko naszej szkoły – skierowany do OLGD – realizacja przewidziana na rok 2023
– udział uczniów w praktykach w Hiszpanii – projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie”

W roku szkolnym 2021/22 technikami architektury krajobrazu zostało 10 uczniów.
W roku szkolnym 2022/23 naukę w tym kierunku rozpoczęło 20 uczniów.