LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
2. Rozwój szkoły i zmiany struktury organizacyjnej szkoły

Przed pięćdziesięciu laty zapotrzebowanie miejscowych zakładów pracy spowodowało powstanie szkoły w celu kształcenia kadr dla miejscowego
przemysłu.

 

1 września 1972 r. na podstawie art. 37 ust. 3 Ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania z dnia 15 lipca 1961 roku na wniosek Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „PONAR” z 29 marca 1972 r. oraz Ministra Oświaty i Wychowania z 24 maja 1972 r. Minister Przemysłu Maszynowego powołał Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie, w skład którego weszły następujące jednostki pedagogiczne:

 1. Technikum Mechaniczne dla Pracujących Fabryki Urządzeń Mecha-
  nicznych „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie o specjalności technik obróbki
  skrawaniem
 2.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fabryki Urządzeń Mechanicznych
  „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie.

2 kwietnia 1975 r. po przejęciu przez Fabrykę Obrabiarek Specjalnych „Ponar – Wiepofama” niektórych zakładów Ministerstwo Przemysłu Maszynowego zmieniło nazwę zespołu szkół na „Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Obrabiarek Specjalnych „Ponar – Poznań” przy Zakładzie Nr 5 w Ostrzeszowie. 1 września 1975 r. Ministerstwo Przemysłu Maszynowego powołało kolejne jednostki pedagogiczne, które weszły w skład zespołu szkół:

 1.  Liceum Zawodowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrzeszowie o specjalności obróbka skrawaniem
 2. Średnie Studium Zawodowe Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie o specjalności ogólnomechanicznej
 3. Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrzeszowie o specjalności technik obróbki skrawaniem.

Z kolei 9 sierpnia 1976 r. na podstawie porozumienia między Fabryką Obrabiarek Specjalnych „Ponar – Poznań” Zakład Nr 5 w Ostrzeszowie, Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Przemysłu Maszynowego „Budomasz” w Ostrzeszowie i Zakładami Aparatury Elektrycznej „Ema-Elester” Łódź Zakład Nr 5 w Ostrzeszowie zawartego 21 kwietnia 1976 r., Ministerstwo Przemysłu Maszynowego zmieniło nazwę naszej szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego w Ostrzeszowie.

1 września 1982 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Kaliszu z 21 lipca 1982 r. Nr 3/82 otwarto Technikum Mechaniczne w zawodzie technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem.

W 1990 roku nasza szkoła otrzymała nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ponar-Poznań” w Ostrzeszowie.

Kolejna zmiana nazwy zespołu szkół nastąpiła w związku z art. 106 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty. W piśmie Kuratorium Oświaty w Kaliszu z dnia 9 marca 1994 r. stwierdza się, że Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrzeszowie, ul. Przemysława 7 stanowi zespół szkół publicznych, w skład którego wchodzą:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 2. Technikum Mechaniczne
 3. Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Dorosłych
 4. Szkoła Policealna.


W tym roku szkoła wzbogaciła się o nowo wybudowany obiekt warsztatów szkolnych, otwarty uroczyście 9 września 1994 r. przez Wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej Aleksandra Łuczaka. Wybudowanie warsztatów szkolnych poszerzyło znacznie bazę realizacji kształcenia zawodowego.

Począwszy od 1994 r. nasza szkoła uczestniczyła w programie modernizacji szkolnictwa zawodowego MOVE, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu PHARE. Efekty działań prowadzonych w ramach tego programu można obserwować do chwili obecnej.

14.10.1997 r. zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia szkoły, połączone z wręczeniem sztandaru.

W roku szkolnym 1997/1998 uruchomiono pierwsze trzy klasy czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego (profil ogólny z rozszerzonym programem informatyki – innowacja pedagogiczna).

W roku szkolnym 1998/1999 utworzono jedną klasę Technikum Zawodowego młodzieżowego na podbudowie szkoły zasadniczej (naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych).

Reforma administracyjna kraju w 1999 r. skutkowała włączeniem szkoły w struktury reaktywowanego Powiatu Ostrzeszowskiego, który stał się organem prowadzącym naszą szkołę, zaś Kuratorium Oświaty pełni do dziś nadzór pedagogiczny. W tym czasie do szkoły uczęszczało najwięcej młodzieży (r. szk. 1999/2000 był pod tym względem rekordowy – w szkole funkcjonowało 40 klas skupiających 1146 uczniów).

Przekształcenie dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową (utworzenie gimnazjów), które nastąpiło w wyniku reformy systemu oświaty z 1999 r. spowodowało kolejne zmiany. 26 lutego 2002 r. Rada Powiatu Ostrzeszowskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVI/151/2002 w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2002 r. dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany numeracji i nazw szkół. Nasza szkoła, której została nadana nowa nazwa: Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie, uzyskała począwszy od r. szk. 2002/2003 status szkoły ponadgimnazjalnej. Obejmowała następujące typy szkół:

 1. . II Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie, na podbudowie 3-letniego gimnazjum) o następujących profilach:
       1) informatyczno-językowym,
       2) biologiczno-chemicznym,
       3) humanistycznym (od 2006 r.) z rozszerzonym programem:
                 – języka polskiego, historii i dodatkowym językiem francuskim,
                 – historii i wiedzy o społeczeństwie.
 2. II Liceum Profilowane (trzyletnie, na podbudowie 3-letniego gimnazjum) o kierunku: zarządzanie informacją, które funkcjonowało w latach 2002 – 2008.
 3.  Technikum Nr 2 (czteroletnie, na podbudowie 3-letniego gimnazjum) w zawodach:
       1) technik elektryk (instalacje elektryczne),
       2) technik mechanik (naprawa i obsługa pojazdów samochodowych),
       3) technik informatyk (od 2005 r.),
       4) technik logistyk (od 2005 r.),
       5) technik mechatronik (od 2006 r.),
       6) technik pojazdów samochodowych (od 2008 r.).
 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (na podbudowie 3-letniego gimnazjum, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata) w zawodach: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz, lakiernik samochodowy.
 5. Szkoła Policealna Nr 2 – roczny cykl kształcenia w zawodzie technik informatyk (od 2005 r. dla absolwentów Liceum Profilowanego o kierunku: zarządzanie informacją)
 6.  I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (od 2005 r.).
 7. Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (od 2005 r.) w zawodzie: technik mechanik
  o specjalności naprawa i obsługa pojazdów samochodowych.
 8. Jednocześnie funkcjonowały szkoły na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej – do wygaśnięcia cyklu kształcenia.

Dzień 13 czerwca 2008 roku na trwale wpisał się w historię naszej szkoły, której nadano imię i nowy sztandar. Od tego dnia szkoła posiada obowiązującą do dziś nazwę: Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.

Kolejnym przełomowym wydarzeniem była likwidacja Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrzeszowie (dawniejszej Szkoły Rolniczej) przez samorząd powiatowy oraz włączenie tej szkoły w skład naszego zespołu, który powiększył się o uczniów, nauczycieli, pracowników i obiekty przy ul. Zamkowej. Nastąpiło to na podstawie uchwał Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2012 roku z mocą obowiązującą od r. szk. 2012/2013. Pojawiły się nowe kierunki kształcenia, zwłaszcza w Technikum Nr 2:

 1.  technik architektury krajobrazu,
 2.  technik rolnik,
 3. technik żywienia i usług gastronomicznych,
 4. technik turystyki wiejskiej,
 5. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


W II Liceum Ogólnokształcącym od 2012 r. wprowadzono profil turystyczno europejski, od 2018 r. profil artystyczno-humanistyczny, a od 2020 roku profil turystyczno-przyrodniczy.

Pojawiła się też w wielu przypadkach nowa struktura klas, składających się z grup o różnych specjalnościach, np. w technikum klasa z oznaczeniem LI jest klasą logistyczno-informatyczną.

Kolejna zmiana wynikała z wprowadzenia przez MEN nowej podstawy programowej w klasach pierwszych w r. szk. 2012/2013.

W 2017 roku weszła w życie reforma systemu oświaty skutkująca m.in. likwidacją gimnazjów. Reforma została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe i ustawy z 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. W wyniku tej reformy w składzie Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie funkcjonują do chwili obecnej następujące szkoły ponadpodstawowe:

 1. Technikum Nr 2 (pięcioletnie, na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej); do r. szk. 2022/2023 funkcjonują ponadto oddziały dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 na podbudowie 3-letniego gimnazjum,
 2. II Liceum Ogólnokształcące (czteroletnie, na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej),
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa) na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej.

Planowane jest uruchomienie kształcenia dla dorosłych (Branżowa Szkoła II Stopnia).

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła liczyła 33 oddziały, w których naukę odbywało 989 uczniów w następujących zawodach, profilach i specjalnościach:

 1.  II Liceum Ogólnokształcące:
       – profil turystyczno-europejski,
       – profil turystyczno-przyrodniczy,
       – profil biologiczno-chemiczny,
       – profil artystyczno-humanistyczny,
       – profil programistyczny.
 2. Technikum Nr 2:
       – technik architektury krajobrazu,
       – technik elektryk (ponownie uruchomiony),
       – technik informatyk,
       – technik logistyk,
       – technik mechatronik,
       – technik pojazdów samochodowych,
       – technik programista,
       – technik rolnik,
       – technik żywienia i usług gastronomicznych.
 3. Branżowa Szkoła I Stopnia:
       – mechanik pojazdów samochodowych,
       – klasa wielozawodowa.

Ze wszystkich typów szkół naszego Zespołu tylko szkoła zawodowa (branżowa) istniała od samego początku po chwilę obecną, kształcąc największą liczbę absolwentów. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku udział uczniów tej szkoły w ogólnej ilości uczniów przekraczał 50%. Później rola kształcenia w szkole zawodowej zmalała, a począwszy od r. szk. 2001/2002 do chwili obecnej liczba klas wchodzących w jej skład nie przekroczyła czterech w każdym roku szkolnym, gdyż coraz więcej uczniów kształci się w technikach i liceach, a zakłady pracy nie zgłaszają zapotrzebowania na kształcenie przyszłych  kadr.

Technikum, uruchomione od r. szk. 1982/1983, stopniowo powiększało
liczbę uczniów i kierunków kształcenia, z jednej klasy na początku funkcjonowania (obróbka skrawaniem) powiększyło się do 25 oddziałów o 9 specjalnościach w r. szk. 2021/2022. W klasach Technikum Mechanicznego oprócz obróbki skrawaniem (lata funkcjonowania: 1982 – 1996, ostatni nabór w r. szk. 1991/1992) kształcenie odbywało się w następujących zawodach: technik mechanik o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych (1991 – 2003) oraz technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (2000 – 2013).

W latach: 1992 – 2008 funkcjonowały klasy technikum elektrycznego: elektromechanika ogólna (1992 – 1997), elektrotechnika przemysłowa (1993 – 2003), maszyny i aparaty elektryczne (1993 – 2003), instalacje elektryczne (2000 – 2008).

Później uruchomiono także inne kierunki: technik logistyk i technik informatyk (od 2005 r.), technik mechatronik (od 2006 r.) oraz technik pojazdów samochodowych (od 2008 r.). Od 2012 r., po włączeniu w struktury naszej szkoły Zespołu Szkół Nr 3
(dawniejszej Szkoły Rolniczej) pojawiły się nowe kierunki, związane z działalnością tej szkoły.

Liceum Ogólnokształcące uruchomiono w ZS Nr 2 w r. szk. 1997/1998 i funkcjonuje ono do dziś. Pierwsze klasy LO miały profil ogólny z rozszerzonym programem informatyki (lata: 1997 – 2006). Było to liceum czteroletnie, na podbudowie 8 klasowej szkoły podstawowej. Od 2002 r., po zmianie statusu naszej szkoły w wyniku reformy oświaty (stała się ona szkołą ponadgimnazjalną), kształcenie odbywało się w liceum trzyletnim na podbudowie 3-letniego gimnazjum. Szkoła otrzymała wówczas nową nazwę: II Liceum Ogólnokształcące. Wdrożono nowe profile: informatyczno-językowy (od 2002 r.), biologiczno-chemiczny (od 2002 r.), humanistyczny (od 2006 do 2013 r.), turystyczno-europejski (od 2012 r.), a także profil artystyczno-humanistyczny (od 2018 r.).

Od 2019 r. po zmianie statusu szkoły w wyniku kolejnej reformy oświaty (stała się ona z powrotem szkołą ponadpodstawową) kształcenie odbywa się w liceum czteroletnim, na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej. Utworzono kolejne profile: turystyczno-przyrodniczy i programistyczny.

Technikum dla dorosłych (do 1994 r. technikum dla pracujących) funkcjonowało w naszej szkole od początku, tj. od 1972 r. do 2005 r. Największym powodzeniem cieszyło się w początkowym okresie działalności szkoły (w r. szk. 1977/78 było nawet 9 klas TD), a później jego rola zaczęła maleć. Wiązało się to z uruchomieniem nowych i bardziej atrakcyjnych kierunków kształcenia. Kształcenie odbywało się w kierunkach mechanicznych (obróbka skrawaniem: 1972 – 1995, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych: 1977 – 1999, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych: 1999 –2005, budowa maszyn: 1993 – 1996) oraz elektrycznych (elektromechanika ogólna: 1978 – 1998, technik elektryk: 1999 – 2002).

Szkoła policealna funkcjonowała w dwóch okresach. W pierwszym okresie, przypadającym na lata 1975 – 1982, kształcenie odbywało się w Policealnym Studium Zawodowym w zawodach: obróbka skrawaniem (1975 – 1979) oraz ekonomia i organizacja przedsiębiorstw (1979 – 1982). Reaktywowane w 1991 r. Policealne Studium Zawodowe, przekształcone później w Szkołę Policealną, prowadziło w ramach programów wdrożeniowych kształcenie w zawodach: technik informatyk (1991 – 2007) i technik prac biurowych (1994 – 1998). Szkoła Policealna zakończyła swą działalność w 2007 r. Kształcenie w tej szkole odbywało się głównie w systemie dwuletnim. W latach: 2005 – 2007 funkcjonowały również klasy Szkoły Policealnej na podbudowie Liceum Profilowanego o kierunku zarządzanie informacją, w których nauka odbywała się przez jeden rok.
W ciągu 50 lat nasza szkoła wykształciła 9 945 absolwentów, funkcjonowały w niej następujące typy szkół:

 1. Szkoła zawodowa, obecnie branżowa szkoła I stopnia: od 1972 r. do chwili obecnej, 3676 absolwentów, najwięcej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych – 924 absolwentów, ślusarz mechanik – 771 absolwentów, tokarz – 719 absolwentów; kształcenie prowadzono w 40 zawodach.
 2. Technikum: od 1982 r. do chwili obecnej 2 809 absolwentów, najwięcej w zawodach: technik mechanik – naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz obsługa i naprawa pojazdów samochodowych: 774 absolwentów, technik elektryk: 523 absolwentów, technik informatyk: 498 absolwentów.
 3. Liceum Ogólnokształcące: od 1997 r. do chwili obecnej 1 334 absolwentów. Profile o największej ilości absolwentów: informatyczno-językowy 392 absolwentów, ogólny z rozszerzonym programem informatyki 351 absolwentów, biologiczno-chemiczny 315 absolwentów.
 4. Technikum Mechaniczne dla dorosłych/pracujących (od 1972 r. do 2005 r.) 1055 absolwentów, najwięcej w zawodach: technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem 582 absolwentów, technik mechanik – specjalność naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz technik mechanik – specjalność obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 332 absolwentów.
 5. Szkoła policealna: 623 absolwentów (od 1975 r. do 1982 r. i od 1991 r. do 2007 r.), najwięcej w zawodach: technik informatyk 387 absolwentów i technik prac biurowych 157 absolwentów.
 6. Liceum Zawodowe: od 1975 r. do 1986 r. mechanik obróbki skrawaniem 189 absolwentów.
 7.  Liceum Profilowane: od 2002 r. do 2008 r. zarządzanie informacją 146
  absolwentów.
 8. Średnie Studium Zawodowe: od 1975 r. do 1981 r. kierunek ogólnomechaniczny 89 absolwentów.
 9. Technikum Zawodowe: od 1998 r. do 2001 r. naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych – 14 absolwentów, elektrotechnika ogólna – 11 absolwentów.

Od początku istnienia szkoły zajęcia lekcyjne prowadziło 407 nauczycieli teorii i praktycznej nauki zawodu (warsztaty szkolne), 42 kierowników i instruktorów szkolenia praktycznego w warsztatach na terenie zakładów pracy i warsztatów szkolnych oraz 112 pracowników administracji i obsługi. Szkołą kierowało 7 dyrektorów i 14 wicedyrektorów.

Bardzo ważnym partnerem szkoły jest Rada Rodziców, która finansuje ważne wydarzenia szkolne i współuczestniczy w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych.

Szkoła bardzo aktywnie współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym. Przez lata, do 1992 r., była szkołą przyzakładową, kształcącą głównie na potrzeby Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie, dlatego nazywana jest potocznie „szkołą fumowską”. Po zakończeniu działalności FUM, jego likwidator Bohdan Ogrodowski w dniu 05.06.1998 r. przekazał szkole sztandar Zakładu, który przez lata był patronem i najważniejszym partnerem szkoły. Sztandar ten zajmuje poczesne miejsce w szkolnej izbie pamięci. Szkoła współpracowała i współpracuje także z wieloma innymi zakładami pracy i instytucjami. Ich rola w działalności naszej placówki jest ogromna.

Należy podkreślić, że specyficzną tradycję szkoły integralnie związanej z ostrzeszowskimi zakładami pracy stanowiło Pasowanie na Młodego Metalowca, które corocznie do 1990 r. uświetniało zakończenie nauki. Podniosła uroczystość wprowadzająca w dorosłe życie absolwentów szkoły zawodowej skupiała społeczność całej szkoły. Aktu pasowania dokonywali dyrektorzy zakładów pracy.

W dniach 9 – 11.06.1977 r. odbyła się zorganizowana przez szkołę ogólnopolska uroczystość przyjęcia absolwentów szkół przyzakładowych w skład załóg pracowniczych, połączona z Pasowaniem na Młodego Metalowca. Było to wielkie wyróżnienie dla szkoły, a w uroczystości uczestniczył Minister Przemysłu Maszynowego Stanisław Paszkowski i Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Metalowców.

Pół wieku istnienia Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie to praca ogromnej rzeszy osób, zakładów pracy i instytucji, za którą jesteśmy wdzięczni. Dumą napawa nas fakt, że wykształciliśmy prawie dziesięć tysięcy absolwentów, przygotowując ich do uczestnictwa w życiu kraju i lokalnych społeczności naszej „Małej Ojczyzny”.

Rozwój szkoły (w tym również zmiany nazw naszej placówki i nazw szkół wchodzących w jej skład, wynikające z aktów założycielskich) zilustrowany jest zestawieniami, ujętymi w wykresach i tabelach.

Tabela 1 Zmiany nazwy zespołu szkół

ABSOLWENCI ZS NR 2 OSTRZESZÓW w LATACH 1972 – 2022 wg typów szkół
łączna ilość

Absolwenci ZS 2 w Ostrzeszowie w latach 1972 – 2022 wg typów szkół

Absolwenci ZS 2 w Ostrzeszowie w latach 1972 – 2022 wg typów szkół

Ilość oddziałów i uczniów w ZS 2 w Ostrzeszowie w latach 1972 – 1997 wg typów szkół

Ilość oddziałów i uczniów w ZS 2 w Ostrzeszowie w latach 1997 – 2022 wg typów szkół

ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – ilość absolwentów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej (Branżowej Szkoły I Stopnia)
w latach 1972 – 2022 wg zawodów

ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – ilość absolwentów
Technikum w latach 1982 – 2022 wg zawodów

ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – ilość absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego w latach 1997 – 2022 wg profilów

ZS 2 w Ostrzeszowie – ilość absolwentów
Szkoły Policealnej (Policealnego Studium Zawodowego)
w latach 1975 – 1982 i 1991 – 2007 wg zawodów