LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.2. Branżowa Szkoła I Stopnia (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Ten typ szkoły stanowi źródło powstania naszej szkoły jako szkoły przyzakładowej pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie, której celem było przygotowanie kadry pracowniczej zakładu. Szkoła została powołana 1.09.1972r. aktem założycielskim jako wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych” Ostrzeszów w Ostrzeszowie. 1.09.2017 roku została przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej.
Nauka w tym typie szkoły trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne odbywa się w szkole, a kształcenie zawodowe praktyczne, tzw. praktyczna nauka zawodu, odbywa się w różnych firmach i przedsiębiorstwach w zależności od miejsca praktyk.
Do naszej Branżowej Szkoły I Stopnia może uczęszczać uczeń w każdym zawodzie, na którego zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy. Uczeń w klasie wielozawodowej po podpisaniu umowy z pracodawcą uczęszcza do szkoły w pierwszej klasie – 3 dni, a w drugiej i trzeciej – 2 dni. W pozostałe dni uczęszcza na praktyki u pracodawcy. W czasie trzyletniej nauki uczeń odbywa także trzymiesięczną naukę poza szkołą, na tzw. kursach organizowanych przez specjalistów danej branży.
Uczniowie, którzy wybierają zawód mechanika pojazdów samochodowych, uczestniczą w zajęciach zawodowych w szkole. Do prowadzenia zajęć posiadamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Podobnie zamierzamy to wprowadzić w zawodach: elektryk, magazynier-logistyk, operator obrabiarek skrawających, ale niestety do tej pory nie możemy w w/w zawodach skompletować w jednym roczniku grupy 15-osobowej.
Uczniowie w specjalności mechanik pojazdów samochodowych, którzy nie znajdą praktyki u pracodawcy, mogą uczestniczyć w praktykach w Warsztatach Szkolnych.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika mogą kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia, którą zamierzamy uruchomić w kolejnych latach w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, technik elektryk i technik logistyk. Absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury, tak jak to było w przeszłości w Technikum dla Dorosłych.