LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.4. Technik logistyk

Opracowanie Teresy Anioł


„LOGISTYKA NIE JEST WSZYSTKIM, ALE WSZYSTKO BEZ LOGISTYKI JEST NICZYM” gen. Norman Schwarzkopf

Logistyk to osoba, która czuwa nad tym, aby odpowiedni (właściwy) towar we właściwej jakości, ilości i cenie dostarczyć klientowi we właściwy sposób w wyznaczonym terminie i miejscu. Jego głównym zadaniem jest planowanie i nadzorowanie dopływu towarów, magazynów i transportu. Przedstawiciele tego zawodu sprawiają, że działanie firmy, dla której pracują, jest skuteczniejsze.

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Kierunek technik logistyk został uruchomiony w ZS2 dzięki inicjatywie i staraniom dyrektora Ignacego Strzeleckiego w 2005 roku (już rok po zatwierdzeniu podstawy programowej i programu nauczania dla tego kierunku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Uruchomienie tego kierunku było uwarunkowane wymogami rynku, na którym wystąpił deficyt dobrze wykształconych logistyków. W celu zaspokojenia tych potrzeb, wprowadzono zawody: technik logistyk i technik spedytor do szkół ponadgimnazjalnych.

Od roku uruchomienia do dnia dzisiejszego kierunek ten w ZS2 cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, co potwierdza coroczny nabór. Początki nie były łatwe z powodu braku: podręczników, pomocy naukowych, pracowni i doświadczenia (kierunek był zupełną nowością). Pierwsze podręczniki do przedmiotów logistycznych dla szkół średnich pojawiły się dopiero w 2008 roku. Pomimo różnego rodzaju trudności staraliśmy się zrobić wszystko, aby lekcje były merytoryczne, ciekawe i atrakcyjne. Aby to było możliwe, staraliśmy się brać udział w różnego rodzaju szkoleniach, projektach, inicjatywach, olimpiadach i nawiązaliśmy współpracę ze szkołami wyższymi.

W 2006 rozpoczęła się współpraca z pierwszą uczelnią logistyczną w Polsce – Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, która jako jedyna w Polsce zapoczątkowała i realizuje do dnia dzisiejszego autorski program współpracy ze szkołami średnimi i policealnymi kształcącymi w zawodach technik logistyk i technik spedytor pod nazwą „WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH”. Jest przełożeniem na realne i efektywne działania konsekwentnie realizowanego od wielu lat patronatu edukacyjnego nad szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi w zawodach: technik logistyk oraz technik spedytor w zakresie nowoczesnego kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku. Inicjatorem nawiązania współpracy z WSL w Poznaniu była Teresa Anioł.

Projekt „Wielkopolska musi wiedzieć”
W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Logistyczną w Poznaniu nasze technikum wzięło udział w projekcie „Wielkopolska musi wiedzieć” – partnerstwo szkolnictw zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia trakcyjności zawodów technik logistyk i technik spedytor w województwie wielkopolskim.

Projekt był realizowany w okresie od 1 grudnia 2009 roku do 30 września 2011 roku. Opiekunem projektu była Teresa Anioł, udział brały również Beata Gwoździewa (Strzelecka) i Magdalena Wieloch (Brodziak). Projekt miał charakter badawczy (przedmiotem badań było 25 szkół kształcących w kierunkach technik logistyk/technik spedytor oraz 50 przedsiębiorstw stanowiących potencjalne miejsca pracy dla absolwentów tych kierunków). W naszym technikum utworzono pod kierunkiem Teresy Anioł i Beaty Gwoździewy zespoły badawcze, w których wzięło udział 80 uczniów. Głównym celem projektu był wzrost jakości kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor w 25 szkołach zawodowych w Wielkopolsce poprzez stworzenie bazy informacji operacyjnych dotyczących omawianych kierunków kształcenia oraz informacji o rynku pracy dla absolwentów tych zawodów (informacje pozwalające na doskonalenie kształcenia dzięki podjęciu trwałej współpracy szkół zawodowych z firmami transportowymi, spedycyjnymi i logistycznymi).

Projekt „Wielkopolska musi wiedzieć” jest próbą utworzenia w województwie wielkopolskim platformy komunikacyjnej pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie w zawodach: technik spedytor i technik logistyk, a rynkiem pracy zgłaszającym potrzeby zatrudniania absolwentów tych specjalności poprzez szereg czynności badawczych umożliwiających wzajemne poznanie się tych dwóch podmiotów oraz stworzenie schematów form ich współdziałania. Wysiłek podejmowany na rzecz opracowania łatwych i efektywnych kanałów komunikacyjnych, a poprzez nie nawiązywania współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, zaowocował ofertami pracy dla absolwentów, miejscami praktyk, wsparciem procesu dydaktycznego przez przedsiębiorstwa i wspólnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Przedsiębiorstwa otrzymały w zamian informacje ze szkół o liczbie absolwentów – techników logistyków i techników spedytorów kierowanych corocznie na rynek pracy, możliwości przyjmowania uczniów na praktyki zawodowe i wpływania na stopień ich przygotowania zawodowego oraz możliwość rekrutowania efektywniejszych pracowników spośród absolwentów tych szkół.

Udział w tym projekcie przyniósł wiele korzyści zarówno dla uczących jak i dla uczniów naszego technikum:

 • dostęp do pomocy naukowych,
 • dostęp do łatwego i darmowego internetowego narzędzia komunikowania się z wieloma przedsiębiorcami,
 • możliwość zamieszczania ogłoszeń o poszukiwaniu miejsc na praktyki i poszukiwaniu firm do przeprowadzenia wizyty studyjnej, możliwość szybkiego i łatwego konsultowania problemów i pomysłów nauczycieli z praktykami biznesu poprzez fora internetowe,
 • stworzenie dotąd niedostępnych możliwości zaangażowania praktyków biznesu w proces kształcenia,
 • promocja szkoły – na portalu internetowym LPB znajduje się zakładka SZKOŁY zawierająca informacje o podmiotach, które wezmą udział w badaniach; każda szkoła ma możliwość współedytowania swojej zakładki
  – współtworzenie portalu,
 • pomoc absolwentom w rozpoczęciu kariery zawodowej.

 

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Innym aspektem współpracy naszego technikum z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu jest udział w organizowanej rokrocznie Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, począwszy od 2008 roku do roku 2021 dla uczniów szkół średnich i policealnych. Jej nadrzędnym celem jest rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną. To od lat jedno z najskuteczniejszych narzędzi popularyzacji tej dziedziny wśród młodzieży. Olimpiada przebiega w 3 etapach: pierwszy etap tzw. szkolny odbywa się w szkołach w oparciu o wytyczne organizatorów i regulamin, następnie w kilku miejscach w Polsce, wyznaczonych przez organizatora (w zależności od ilości uczestników zakwalifikowanych do etapu regionalnego).Ostatni etap – finał odbywa się zawsze w siedzibie organizatora – w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.

Pierwszy etap polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, etap drugi to test wielokrotnego wyboru, a finał to rozwiązanie zadania problemowego.

Liczba uczestników zmieniała się (rosła) z każdym rokiem. Początkowo to było 1500 uczestników, a ostatnia edycja zgromadziła 9000 uczestników. Wśród uczestników olimpiady była zawsze grupa uczniów naszego technikum przygotowywana przez Teresę Anioł. Do drugiego etapu (zawsze kilkoro logistyków naszego technikum przechodziło do drugiego etapu) ogólnie kwalifikowało się zawsze około 500 uczniów spośród wszystkich biorących udział. Uważam, że już sam fakt znalezienia się wśród 500 najlepszych logistyków w Polsce jest powodem do dumy i satysfakcji zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela. Po przeprowadzeniu drugiego etapu w okręgach do ścisłego finału przechodzi już tylko 30 osób. Wśród finalistów znalazł się w 2016 roku uczeń naszego technikum – uczeń trzeciej klasy Dawid Drożdż. Niestety, nie mógł wziąć udziału w finale, ponieważ był w tym czasie na
praktyce zagranicznej w Niemczech w ramach programu Erasmus+.

Po raz pierwszy Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna zorganizowana została w roku szkolnym 2008/2009. Od tego czasu zainteresowanie projektem systematycznie rośnie – zarówno ze strony Olimpijczyków, patronów medialnych, jak i sponsorów. Na organizacji konkursu zyskują wszyscy – uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę, media promują ważne wydarzenie edukacyjne, a sponsorzy angażują się w kształcenie przyszłej kadry logistycznej. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna to autorski program Wyższej Szkoły Logistyki. W ten sposób uczelnia rozbudza zainteresowanie branżą TSL oraz angażuje się w edukację młodych talentów z całej Polski. Dowodem uznania dla działań WSL w Poznaniu jest przyznanie patronatu honorowego m.in. Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji

Następną inicjatywą, jaka została podjęta przez nasze technikum w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, było przystąpienie w 2012 roku do projektu „Wirtualne Laboratoria – sukces innowacji”. Inicjatorem zastosowania tych najnowocześniejszych rozwiązań w nauczaniu była Teresa Anioł.

Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe to metoda kształcenia dla zawodu technik logistyk opracowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Gwarantuje ona wykorzystanie w pełni funkcjonalnego systemu klasy ERP (służącego do planowania zasobów i zarządzania przedsiębiorstwem, użytkowanego na co dzień w większości dużych firm branży TSL, a także w firmach produkcyjnych i innych) z poziomu szkolnej pracowni komputerowej. Przez stronę internetową nauczyciele i uczniowie logują się do systemu informatycznego, realizując w nim przygotowane przez specjalistów zadania w wirtualnych przedsiębiorstwach. Uczniowie zdobywają dzięki temu praktyczne umiejętności niezbędne w późniejszej pracy zawodowej.

Wirtualne Laboratoria to innowacyjna metoda kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych, która pozwala uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki,  dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań na co dzień stosowanych w firmach.

Celem zajęć w laboratorium logistyczno-spedycyjnym i magazynowym jest nabycie praktycznych umiejętności, bazujących na wiedzy teoretycznej nabytej w szkole. Uczniowie zapoznają się z warunkami pracy na typowych dla kwalifikacji absolwentów stanowiskach pracy, ich specyfiką i zasadami współpracy.

Zajęcia pozwalają na kształtowanie umiejętności łączenia teorii z praktyką i utrwalanie dotychczas zdobytych wiadomości, wyrobić u uczniów umiejętność samodzielnego i właściwego stosowania przepisów.

Technikum Nr 2 w Ostrzeszowie – technik logistyk przystąpiło do programu w 2012 roku. Przez 3 miesiące testowaliśmy System bezpłatnie a w 2013 roku został zakupiony przez szkołę dostęp (loginy i hasła dostępu) dla 15 stanowisk komputerowych. Przed zastosowaniem tego rozwiązania w naszym technikum nauczyciele Teresa Anioł i Magdalena Wieloch odbyły trzydniowe szkolenie we Wrocławiu z obsługi programu. Szkolenie było prowadzone przez pracowników Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Ukończenie tego szkolenia pozwala na wystawianie uczniom, którzy pracowali na tym programie w ramach zajęć laboratoryjnych, certyfikatów potwierdzających umiejętność obsługi programu typu ERP.

Wycieczki do WSL

Wyższa Szkoła Logistyki zaprasza uczniów szkół średnich kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor do udziału w wycieczkach dydaktycznych, które pozwolą nie tylko zasmakować studenckiego życia, ale także zapoznać się z logistyką w praktyce.

Podczas wizyty uczniowie mogą poznać perspektywy zawodowe związane z wybranym kierunkiem, atuty studiowania w pierwszej w Polsce uczelni logistycznej oraz sprawdzić swoje praktyczne umiejętności podczas zajęć. Po raz pierwszy wycieczkę do WSL zorganizowaliśmy w 2012 roku. Udział w niej wzięło 80 osób (jechaliśmy dwoma autokarami). Organizatorem była Teresa Anioł a opiekunami Andrzej Daszczyk, Beata Gwoździewa i dyrektor Ignacy Strzelecki.
W programie była prezentacja, dotycząca oferty edukacyjnej uczelni i zawodowych perspektyw młodych logistyków, wykład dr Ireneusza Fechnera nt. „Logistyka – o co w tym chodzi”. Odbyły się również zajęcia w Laboratorium RFID (identyfikacja za pomocą fal radiowych) oraz wizyta w firmie logistycznej DHL. W czasie pandemii istniała możliwość organizacji wycieczki on-line. Program wtedy nie obejmował  zajęć w laboratorium, ale zwiedzanie firmy logistycznej i trwał ok. 90 min.

Wirtualne WSL

Ze względu na pandemię WSL organizowała od stycznia 2022 roku w każdy piątek spotkania w trybie online.
W trakcie spotkań prezentowana jest uczelnia i wykłady wygłaszane przez pracowników Wyższej Szkoły Logistyki. Uczniowie naszego technikum w zawodzie logistyk również dołączyli do grona uczestników. Udział biorą te klasy, do których (do jakiego poziomu nauczania) jest przewidziany wykład. Udział w tych spotkaniach cieszy bardzo dużym zainteresowaniem w Polsce i wśród uczniów naszego technikum również. Inicjatorem i organizatorem w szkole tych spotkań jest T. Anioł.

Forum Nauczycielskie

Kolejnym elementem współpracy Technikum Logistycznego z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu jest udział w Forach Nauczycielskich. W 2007 roku Wyższa Szkoła Logistyki przeprowadziła badanie ankietowe, celem którego było rozpoznanie problemów związanych z realizacją procesu
dydaktycznego, dotyczącego kształcenia w zawodach: technik spedytor i technik logistyk.
Badania posłużyły:

 •  doskonaleniu programów nauczania,
 • wprowadzaniu niezbędnych zmian i uzupełnień,
 • wskazaniu potrzeby opracowania podręczników i pomocy dydaktycznych.

W 2007 roku zorganizowano I Forum Nauczycielskie i zainaugurowano nowatorski na skalę krajową program pomocy szkołom ponadgimnazjalnym kształcącym w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Od tego momentu Forum Nauczycielskie stało się corocznym spotkaniem będącym okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy Wyższej Szkoły Logistyki i Instytutu Logistyki i Magazynowania z nauczycielami z całej Polski. Forum było i jest okazją do dyskusji oraz wymiany pomysłów i projektów zmian, jakie powinny nastąpić w programach nauczania.
Stworzono także zespoły warsztatowe, w skład których weszli nauczyciele szkół kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także wykładowcy akademiccy Wyższej Szkoły Logistyki. Zespoły te wypracowały propozycje zmian w podstawach programowych. Informacja o tym przekazana została do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które skierowało sprawę do Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Jest to organ podległy MEN, zajmujący się zmianami w zakresie edukacji zawodowej w szkołach w Polsce. KOWEZiU opracowuje m.in. standardy kwalifikacji zawodowych, podstawy programowe i programy nauczania.
Przedstawicielem reprezentującym nasze technikum jest Teresa Anioł, która brała udział we wszystkich spotkaniach od 2007 roku do chwili obecnej. Forum Nauczycielskie odbywa się zawsze w ostatni piątek lutego w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. W 2021 i 2022 roku ze względu na pandemię Forum miało charakter online.

Współpraca z Instytutem Logistyki i Magazynowania

W marcu 2016 roku nawiązano współpracę z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Instytut reprezentował Zbigniew Krojenka, a ze strony szkoły osobą odpowiedzialną za kontakty została Teresa Anioł. W ramach współpracy z Instytutem we wrześniu 2016 roku wdrożono Europejski System Certyfikacji Candidate European Junior Logisticion, który pozwala na uzyskanie oficjalnego potwierdzenia wiedzy, akceptowany w Polsce i zagranicą. Jest to system rejestracji oparty na wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik logistyk. Inicjatorką projektu współpracy jest Teresa Anioł.

O wszystkie dotychczasowe poziomy certyfikacji dla logistyków można się było ubiegać dopiero po poświadczeniu minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego logistycznego. Uzyskane wyniki punktowe naszych absolwentów, umożliwiające im uzyskanie certyfikatów, podkreślają i gwarantują, iż ich posiadacze wyróżnili się swoimi wynikami, osiągając ponadprzeciętne efekty nauki w zawodzie technik logistyk. Warunkiem uzyskania Certyfikatu Candidate European Junior Logisticion jest uzyskanie ponadprzeciętnych wyników z egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik logistyk. Progi punktowe, umożliwiające uzyskanie Certyfikatu CanEJLog przez posiadacza Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik logistyk wynoszą:

 • średni wynik z etapu pisemnego egzaminu nie niższy niż 70%,
 •  średni wynik z etapu praktycznego egzaminu nie niższy niż 80% dla trzech wcześniej a obecnie dwóch kwalifikacji.

Wyniki wielu naszych absolwentów uzyskiwane z kwalifikacji zawodowych uprawniały ich do uzyskania Certyfikatu CanEJLog, jednak barierą były sprawy finansowe (Certyfikaty były odpłatne -550 zł). W ramach współpracy szkoły z Instytutem Logistyki i Magazynowania odbyło się kilka spotkań pana Zbyszka Krojenki z uczniami, poświęconych nowościom w logistyce.

Współpraca z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki I Transportu We Wrocławiu.

MWSLiT we Wrocławiu jest naszą szkołą partnerską. W 2011 roku została podpisana przez ówczesnego dyrektora Ignacego Strzeleckiego i nauczycielkę Teresę Anioł oraz przedstawiciela MWSLiT we Wrocławiu umowa o współpracy. W ramach tej współpracy gościmy corocznie przedstawicieli uczelni na spotkaniach z uczniami klas czwartych, na których jest prezentowana uczelnia. Uczniowie naszego technikum kilkukrotnie odwiedzali uczelnię, która organizowała dla nich wykłady na ciekawe tematy logistyczne oraz konkursy. MWSLiT od jedenastu lat jest organizatorem Olimpiady Logistycznej adresowanej do uczniów szkół średnich. Główną ideą olimpiady jest zwiększenie motywacji uczniów do dalszego zgłębiania wiedzy logistycznej i pokazanie im, że przyszłość należy do branży TSL. Olimpiada przebiega w 3 etapach. Pierwszy i drugi etap mają formę online, a trzeci finałowy odbywa się w siedzibie uczelni. Wydarzenie to na stałe zostało umieszczone w kalendarium uczelni i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i patronów. Uczniowie naszego technikum również brali kilkakrotnie udział w tej olimpiadzie, a uczeń Maciej Raczyński jest zwycięzcą jej pierwszej edycji. Opiekunem i osobą przygotowującą była Teresa Anioł. Nagrodą dla zwycięzcy była możliwość odbycia studiów 1 i 2 stopnia na uczelni. Maciej z tej możliwości skorzystał i jest obecnie już absolwentem MWSLiT we Wrocławiu.

Międzyszkolny Turniej Logistyczny

W Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbywał się również w latach 2015-2017 Międzyszkolny Turniej Logistyczny. W rywalizacji brały udział szkoły z czterech województw. Każdą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna, która walczyła o cenne nagrody. Konkurs składał się z dwóch bloków – teoretycznego, z 40 pytaniami jednokrotnego wyboru oraz z bloku praktycznego, podczas którego uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale i umiejętnościami przydatnymi w praktyce. Uczniowie naszego technikum (4-osobowe drużyny) brali udział w turnieju w 2015 roku pod opieką Teresy Anioł i w 2016 roku pod opieką Ireneusza Gani.

Współpraca z Politechniką Poznańską

W ramach współpracy z Politechniką Poznańską w maju 2016 roku przedstawiciel uczelni wygłosił wykład „Logistyka jest ciekawa”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 3 i 4 oraz nauczyciele Teresa Anioł, Ireneusz Gania i Aleksandra Żmuda. Od 2015 roku w ramach projektu „Czas Zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska” uczniowie klas czwartych odbywają tygodniowe praktyki w laboratoriach Politechniki. Projekt „Czas zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. Polega on na rozwijaniu działań zainicjowanych w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”. Laboratoria, w których odbywają się zajęcia specjalistyczne na Politechnice Poznańskiej, powstały w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” jako kontynuacja projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, zostały poddane modernizacji i uzupełnione o najnowocześniejszy sprzęt. Laboratoria są efektem wielu pomysłów i lat pracy nad poprawą dostępu do praktyk zawodowych. Ten innowacyjny pomysł ma swoje korzenie w koncepcjach tworzonych w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej (AWT®), obejmujących także doświadczenia ze współpracy z Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w Finlandii. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. To połączenie dwóch najważniejszych elementów praktyki – kontaktu z wyposażeniem wykorzystywanym w przedsiębiorstwach oraz systemem ośmiogodzinnej pracy.

Projekt „Czas Zawodowców Bis – Zawodowa Wielkopolska”.

W ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – staże”, uczniowie i uczennice wielkopolskich techników, w tym również nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Osobą, która jest odpowiedzialna za organizację i kontakty w ramach tych projektów z Politechniką Poznańską jest Robert Miguła.

Projekt LOG-IN-Cyfryzacja Usług Logistycznych

Od listopada 2019 do czerwca 2022 nauczyciele logistyki w naszej szkole, brali udział w międzynarodowym projekcie o nazwie LOG-IN, którego celem było opracowanie wspólnej strategii wejścia w cyfrowy model nauczania przedmiotów logistycznych w krajach partnerskich biorących udział w projekcie. W projekcie brali udział: Robert Miguła jako koordynator, nauczyciele języków obcych Małgorzata Zajfert – Kieliba i Małgorzata Przybył oraz nauczyciele przedmiotów logistycznych – Magdalena Wieloch i Ireneusz Gania. Celem projektu „LOG-IN” jest mocniejsze zakotwiczenie technologii cyfrowych, procesów i aplikacji w szkoleniu zawodowym. Siedmiu partnerów z czterech krajów UE pokazuje, jak można poprawić jakość szkolenia zawodowego i znaczenie dla rynku pracy szkoleń zorientowanych na przyszłość, ponieważ procesy automatyzacji zmieniają profile pracy. Innowacyjne technologie wymagają nowych umiejętności, zwłaszcza cyfrowych. Są one potrzebne na przykład do cyfrowego sterowania i monitorowania magazynowania towarów i łańcuchów dostaw. Ponadto zorientowanie na klienta, internacjonalizacja i zrównoważony rozwój stały się jeszcze ważniejsze. Koncentrujemy się na zawodach takich jak specjaliści ds. logistyki magazynowej i technicy logistyki. Oprócz opracowywania nowych treści edukacyjnych, promowany jest potencjał instytucji kształcenia zawodowego oraz współpraca z uczelniami i firmami. Koordynatorem projektu była firma BGZ Berliner Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit mbH w Berlinie, partner z Niemiec to Oberstufenzentrum Logistik, Touristik und Steuern, partnerzy z Chorwacji to University of Zagreb Faculty of Transport and Traffic Sciences, Škola za Cestovni Promet Zagreb, partner w HolandiiSTC Group Rotterdam, z Polski Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Inne projekty

W czasie od stycznia 2019 roku do lutego 2021 roku 47 uczniów logistyków i 3 nauczycieli: Teresa Anioł, Ireneusz Gania i Magdalena Wieloch wzięło udział w projekcie „Praktyka czyni mistrza”. Koordynator projektu – Iwona Barczyńska.
W ramach tego projektu przeprowadzono różne szkolenia i naukę obsługi różnych programów zarówno dla uczniów i dla nauczycieli. Doposażono także pracownię logistyczną: zakupiono 10 stanowisk komputerowych, 10 licencji programu CARTALL TRUCK, drukarkę kodów kreskowych, czytnik kodów, drukarkę etykiet. Realizowano program zajęć pozalekcyjnych logistycznych w połączeniu z językiem angielskim” Logistyka w życiu codziennym” (Ireneusz Gania).

Projekt ERASMUS+

Począwszy od 2015 roku w ZS2 realizowany jest projekt „Organizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów technikum” – Erasmus +. W programie udział biorą również uczniowie naszego technikum. Organizatorem projektu jest Ewelina Ulichnowska-Kosik. W ramach tego projektu przeważnie 7 logistyków – uczniów klas trzecich ma możliwość wyjazdu na zagraniczne praktyki. Praktyki odbywały się głównie w Niemczech, a opiekunami byli Anna Płaczkowska lub Jacek Hałas, w ostatnich dwóch latach wyjazdy były organizowane do Włoch lub Hiszpanii, opiekunem był Ireneusz Gania. Zagraniczne praktyki uczniów cieszą się dużym zainteresowaniem i dlatego zawsze jest przeprowadzana rekrutacja, aby mogli wyjechać naprawdę najlepsi. Jest to też pewna forma nagrody za osiągane wyniki w nauce.

Sukcesy Technikum Nr 2 – technik logistyk na arenie ogólnopolskiej

W 2014 roku technikum zajęło pierwsze miejsce w Polsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy” dla zawodu technik logistyk pod względem zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W 2016 roku Technikum Logistyczne zajęło pierwsze miejsce w Polsce wraz z kilkoma innymi szkołami w rankingu miesięcznika „Perspektywy” dla zawodu technik logistyk pod względem zdawalności egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczniowie do egzaminów końcowych byli przygotowywani przez Teresę Anioł. Miesięcznik „Perspektywy” od 2012 roku przeprowadza rankingi dla szkół średnich w różnych kategoriach. Jedną z kategorii jest zdawalność egzaminu zawodowego. Rankingi w tej kategorii były przeprowadzane do 2016 roku (tzn. do czasu, kiedy był przeprowadzany jeden egzamin końcowy).
Od kiedy weszła nowa podstawa programowa, która wprowadziła 3 egzaminy
kwalifikacyjne dla kierunku technik logistyk, miesięcznik „Perspektywy” przestał przeprowadzać rankingi wg. zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Sukcesy indywidualne

W roku 2011 absolwent technikum – Maciej Raczyński został zwycięzcą Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
W roku szkolnym 2009/2010 uczennica technikum Aneta Iwańska uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole (liceum i technikum) w czteroletnim cyklu nauczania. Jej średnia ocen z czterech lat nauki to 5,37. Aneta była również w roku szkolnym 2008/2009 stypendystką Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W roku szkolnym 2015/2016 Dawid Drożdż został wytypowany do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dawid uzyskał najwyższą średnią ocen w technikum -5,20. Dawid został również wytypowany do Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne uzdolnienia i wyniki artystyczno – naukowe.
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy trzeciej Dawid Drożdż
i Patrycja Hurna uzyskali najwyższą średnią ocen w technikum. Dawid
uzyskał średnią ocen 5,47, a Patrycja 5,33. Dawid został ponownie stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

To są najbardziej spektakularne sukcesy logistyków. Logistycy corocznie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (czego potwierdzeniem są liczne wpisy do Złotej Księgi Absolwentów oraz bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie).

Infrastruktura logistyczna

W roku szkolnym 2007/2008 oddano do użytku pracownię logistyczną, która została urządzona w miejscu dawnych szatni. Opiekunem pracowni została Teresa Anioł. W roku szkolnym 2010/2011 zostały opracowane profesjonalne plansze dydaktyczne w ramach projektu „ Wielkopolska musi wiedzieć”. Pracownia została wyposażona w 10 profesjonalnych planszy dydaktycznych. W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano modernizację pracowni logistycznej w okresie wakacji systemem gospodarczym. Pracownia została powiększona o niewykorzystywane pomieszczenie znajdujące się obok. W roku szkolnym2019/2020 pracownia logistyczna została doposażona w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” w: 10 stanowisk komputerowych, 10 licencji programu CARTALL TRUCK, drukarkę kodów kreskowych, czytnik kodów, drukarkę etykiet.

W roku szkolnym 2019/2020 utworzono drugą pracownię logistyczną w budynku C przy ulicy Norweskiej.

Podsumowanie

Gdyby opisać wszystkie wydarzenia, inicjatywy, wyjazdy do firm, wycieczki przedmiotowe, wycieczki turystyczne, organizowane spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, z przedstawicielami firm logistycznych, organizowane studniówki i przygotowywane części artystyczne, to zajęłoby to bardzo dużo miejsca. Z tego względu skupiłam się na najważniejszych wydarzeniach i projektach, które często odbywają się cyklicznie lub mają zasięg ogólnopolski.