LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1. Technikum w ZS Nr 2, obecne kierunki technikum i ich geneza

Pierwsze technikum dla młodzieży uruchomiono, gdy szkoła miała nazwę Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Było to Technikum Mechaniczne 5-letnie kształcące w zawodzie technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem. 1.09.1982 r. rozpoczęli w nim naukę absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Z czasem, nauczeni doświadczeniem kształcenia w tego typu szkole dla pracujących, poszerzaliśmy ofertę edukacyjną o specjalności elektryczne i samochodowe. Od 1.09.1999 absolwenci gimnazjów mogli kształcić się w cyklu czteroletnim. W wyniku ostatniej reformy w 2018r. przywrócono cykl pięcioletni na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Egzaminy z przygotowania zawodowego na początku polegały na pisaniu pracy dyplomowej i jej obronie w ostatniej klasie. Później, w klasach po gimnazjum, wprowadzone zostały egzaminy z przygotowania zawodowego w formie pisemnej i praktycznej na tzw. kwalifikacje. Niektóre zawody technikum miały nawet w trakcie cyklu kształcenia trzy egzaminy: po drugiej, trzeciej i czwartej klasie. Obecnie w trakcie cyklu kształcenia przyszli technicy muszą zdać dwa egzaminy kwalifikacyjne. Pierwszy w klasie czwartej, a drugi w połowie klasy piątej.

W podrozdziale pierwszym przedstawiamy bieżące kierunki technikum, łącznie z rysem historycznym i osiągnięciami uczniów. W Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej proponujemy absolwentom szkół podstawowych wiele kierunków i specjalności. To szkoła dla wszystkich, którzy chcą zdobyć średnie wykształcenie, ale także zawód. W technikum, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, w ciągu całego cyklu kształcenia uczeń zdobywa kwalifikacje zawodowe, przygotowuje się do matury, a także na podstawie egzaminu zdobywa tytuł technika. Technikum to szkoła dla młodych, ambitnych ludzi, chcących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w określonych dziedzinach. Szkoła stwarza możliwość odbywania praktyk – także zagranicznych. Zajęcia prowadzą specjaliści – praktycy w dziedzinach:

  • architektury krajobrazu,
  • elektryki,
  • energetyki odnawialnej,
  • gastronomii,
  • informatyki,
  • logistyki,
  • mechatroniki,
  • mechaniki pojazdów samochodowych,
  • programowania,
  • rolnictwa.