LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
6. Absolwent szkoły

Od pierwszych lat istnienia szkoły staraliśmy się – wychowawcy i nauczyciele dawać uczniom poczucie partnerstwa w nauce i pracy poprzez stwarzanie warunków rozwoju autentycznej uczniowskiej samorządności, umiejętności dokonywania wyboru uniwersalnych wartości etycznych, rozwijania zainteresowań poznawczych i twórczych w różnych dziedzinach.
Cele te znalazły wyraz w zapisach statutów i regulaminów szkolnych. Przewidywany efekt ich realizacji sformułowano we wprowadzonym do Statutu paragrafie:

„Absolwent ZS Nr 2 w Ostrzeszowie to obywatel
Europy XXI wieku, który:
dostrzega w nauce swoje szanse życiowe i potrafi
planować swoją przyszłość edukacyjną,
jest przystosowany do życia w świecie zmian (aktywny, kreatywny, asertywny),
potrafi współdziałać i porozumiewać się z innymi
ludźmi,
przestrzegać podstawowych zasad etyki i kultury,
jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych,
preferuje zdrowy tryb życia,
umie radzić sobie z zagrożeniami,
jest patriotą i obywatelem świata.”

Samorządność, samodzielność i odpowiedzialność
Tak długo, jak istnieje nasza szkoła, działa Samorząd Uczniowski. Na początku miał jednego opiekuna (Tadeusz Tylak) i nie był podzielony na sekcje. Kolejny opiekun samorządu – Kazimierz Nalepa wprowadził strukturę samorządu wzorowaną na systemie władzy państwowej. Powstała więc Rada Państwa oraz Ministerstwa: Finansów i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych i Ochrony Środowiska, będące pierwszymi sekcjami samorządu. Inny model strukturalny samorządu zaproponował następny opiekun – Jerzy Grabowski. Powstały sekcje: dekoracyjna, kulturalno-oświatowa, pomocy w nauce, a ich opiekunami byli różni nauczyciele. Strukturom Samorządu została przyporządkowana Spółdzielnia Uczniowska, SKS „Metal” – później odrębne organizacje. W roku szk. 1978/79 zaczął działać szkolny radiowęzeł.
W roku szk. 1978/79 zaczął działać szkolny radiowęzeł.
Aż 11 lat opiekunem samorządu był Ignacy Strzelecki – późniejszy dyrektor szkoły. Powstała Kronika Samorządu, a szkolny radiowęzeł znalazł trwałe miejsce w życiu szkolnej społeczności. Samorząd stał się nie tylko samowystarczalny finansowo, lecz dofinansowywał wycieczki szkolne i inne imprezy szkolne. Stało się to dzięki pracy młodzieży i opiekunów-nauczycieli m. in. przy sadzeniu lasu i zbiórce surowców wtórnych. Od półrocza roku szk. 1982/83 pojawiły się nowe struktury samorządowe, takie jak Rada Samorządu Uczniowskiego i Komisja Rewizyjna. Samorząd był już dojrzałą organizacją mającą ogromne znaczenie w życiu szkoły.
Od września 1990 r. opiekunem Samorządu był Włodzimierz Piekarczyk, który sprawował opiekę nad wszystkimi sekcjami tej organizacji. Były to sekcje do spraw: kulturalnych, sportowych, pomocy w nauce, informacji i młodzieży. Powstała pierwsza w historii szkoły gazetka „Społeczność”, która uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnych „Nasza Gazeta ‘95” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Redaktorami tej gazetki byli uczniowie technikum: Jarosław Ćwikła, Krzysztof Tomaszewski i Sławomir Gryczka. Działalność Samorządu obejmowała bardzo wiele obszarów życia szkoły, była prowadzona w różnorodny, a czasem niekonwencjonalny sposób. Zorganizowano: współzawodnictwo klas i konkurs „Najkulturalniejszy uczeń szkoły” – zwyciężył w nim Jakub Szmaj z klasy Ia TM oraz przeprowadzono szkolne rozgrywki sportowe w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i szachach. W pierwszy dzień wiosny dużym zainteresowaniem cieszył się „Szkolny Playback Show”. Uruchomiono Dyskusyjny Klub Filmowy. Na akademiach pojawiały się oryginalne popisy, m.in. występ pary tanecznej (taniec klasyczny) uczniów z naszej szkoły, konkurs wiedzy o savoir-vivre czy też „Randka w ciemno”.
W roku szkolnym 1994/95 wybrano w wyniku wyborów nowy skład Rady SU, przewodniczącym został Paweł Rachuciński (kl. IIc TM), Mariusz Kajser (kl. IIIa TM) został posłem Parlamentu Młodych Województwa Kaliskiego i wszedł do 7-osobowego Prezydium. Raz w tygodniu pełnił dyżury poselskie w szkole.
Gazetka „Społeczność” nadal ukazywała się regularnie, w kronikarskim zapisie i uczniowskich felietonach odzwierciedlała każdy miesiąc życia szkoły.
Opracowano wyniki współzawodnictwa klas – zwyciężyła klasa IIaTM. Ponadto zorganizowano szkolny turniej wiedzy o muzyce młodzieżowej (15.02.1995r.), walentynki, akademię z okazji Dnia Kobiet, mikołajki, turniej szachowy. Nakręcono film video o działalności samorządu pt. „Jesteśmy”, prezentowany podczas wizyty wicepremiera w naszej szkole.
Nawiązano współpracę z Radiem SUD – uczestniczono w 3 audycjach programu dla młodzieży „Sami o sobie”, prezentowano w szkole listy przebojów Radia SUD i zorganizowano głosowanie uczniów na najlepsze przeboje. 2.11.1994 r. kępińskie Radio SUD wyemitowało audycję o twórczości uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Swe utwory prezentowali Włodzimierz Piekarczyk i Witold Pelka oraz uczniowie: Paweł Pluta, Paweł Pikiński, Remigiusz Kowalski, Małgorzata Muskała. W audycji pt. „Przemijanie” wspomniano utwory zmarłego polonisty i wicedyrektora naszej szkoły – Kazimierza Nalepy.
W roku szkolnym 1995/96 z funkcji opiekuna SU zrezygnował Włodzimierz Piekarczyk ze względu na zaangażowanie się w realizację programu MOVE. Nowym opiekunem została wybrana przez społeczność uczniowską Katarzyna Duczmal. Działalnością radiowęzła szkolnego prowadzonego przez uczniów zajmowali się: Wojciech Staszewski (opieka techniczna) i Andrzej Kułak (opieka programowa).
Następni opiekunowie samorządu – Katarzyna Duczmal i Andrzej Kułak kontynuowali wcześniejsze samorządowe działania i wprowadzali nowe. Samorząd uczestniczył aktywnie w życiu szkoły, nie tylko w zakresie organizacji imprez i uroczystości, ale współtworzenia szkolnych statutów i regulaminów, przygotowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, diagnozowania pracy szkoły a nawet opiniowania pracy nauczycieli. Powstała nowa gazetka – „Spięcie” (ukazywała się w latach 1996 – 2011), której inicjatorem był Andrzej Kułak.
W listopadzie 1996 r. SU objął trwającą do dziś opieką mogiłę rotmistrza Stefana Inisa, spoczywającego na cmentarzu rzymskokatolickim w Ostrzeszowie – kwatera ofiar II wojny światowej. Młodzież wykazywała się zawsze szczególną wrażliwością współorganizując obchody rocznicowe wielkich wydarzeń w historii Polski, a także zdolnością do głębokich refleksji np. podczas Zaduszek Poetyckich.
W styczniu 1997 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został Tomasz Mądry (kl. IVb TM), a posłem do Parlamentu Młodych Województwa Kaliskiego Damian Krzewiński (kl.IIIa TM).
W 1997 r.
Samorząd zorganizował po raz pierwszy Dzień Lata (w programie były m. in. loteria i turniej „Jeden z dziesięciu”), włączał się także w realizację innych ciekawych zamierzeń, do których należała m.in. organizacja konkursu na portret nauczyciela.
Bardzo mocnym wsparciem samorządu była młodzież klas Liceum Ogólnokształcącego, utworzonego w naszej szkole w 1997 r. Uczennica LO Justyna Okrucińska została przewodniczącą SU, a zespół redakcyjny gazetki tworzyli uczniowie: T. Mądry (IVb TM), D. Krzewiński (IIIa TM), M. Poprawa (IIIb TM), M. Pliszewski (Ic TM), K. Zarzecki (Ib TM).
Rok 1997/98 to rok Jubileuszu XXV-lecia szkoły. Uroczystość odbyła się 14.10 w Dzień Edukacji Narodowej. Szkoła kierowana przez dyr Wandę Dubis otrzymała sztandar ufundowany przez Radę Rodziców pod przewodnictwem Zofii Witkowskiej.
Samorząd Uczniowski pod opieką Katarzyny Duczmal z wielkim zaangażowaniem włączył się w organizację obchodów tego wydarzenia. Przewodniczącym był Tomasz Mądry (kl. Vb TM), a funkcję posła Parlamentu Młodych Województwa Kaliskiego pełnił Damian Krzewiński (kl. IVa TM). Ukazywały się dwie gazetki szkolne: „Spięcie” – miesięcznik SU redagowany pod kierownictwem Andrzeja Kułaka i „Szeryf” pod kierunkiem Piotra Szewczyka. Akademie szkolne uświetniał zespół muzyczny „Bruk” pod opieką Witolda Pelki.
SU inicjował i współorganizował wiele imprez: z okazji Dnia Kobiet, Walentynek, Dnia Wiosny, Dnia Sportu, zabaw Andrzejkowych, studniówek, połowinek.
Było także miejsce na chwile refleksji podczas akademii patriotycznych dla uczczenia Polskiego Września, Święta Niepodległości, Święta 3 Maja, a także Święta Zmarłych, obchodzonego w formie poetyckich zaduszek i opieki nad mogiłą rtm. Stefena Inisa.
W roku szkolnym 1998/99 opiekunem SU został Andrzej Kułak. Kontynuowano dotychczasowe zadania. Działały dwa zespoły redakcyjne gazetek szkolnych – „Spięcie” (opiekun Andrzej Kułak) i „Szeryf” (opiekun Piotr Szewczyk). Stanowiły uczniowskie forum umożliwiające przedstawienie życia szkoły z punktu widzenia młodzieży, a także prezentację poetyckiej, reporterskiej i plastycznej twórczości uczniów.
Samorząd Uczniowski zawsze był ważnym ogniwem Zespołu Wychowawczego Rady Pedagogicznej. W roku szk. 1999/2000 włączał się w diagnozowanie pracy szkoły, opiniowanie pracy nauczycieli, w przygotowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, a także w prowadzenie niekonwencjonalnych form opiniowania np. poprzez konkurs „Portret nauczyciela”.
Na łamach „Spięcia” opublikowano wyniki przeprowadzonej wśród uczniów ankiety „Co sądzisz o szkole i nauczycielach?”. Większość respondentów wypowiedziała się o szkole pozytywnie, podkreślała przyjazną atmosferę na lekcjach, dobre wyposażenie pracowni oraz to, że „w szkole uczą fajni nauczyciele”.
Samorząd inicjował zaangażowanie uczniów w działalność charytatywną, np. w zbiórkę pieniężną na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, a także w rozprowadzanie „cegiełek” dla wsparcia oddziału dziecięcego ostrzeszowskiego szpitala – akcję zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom „Pomocna Dłoń” kierowane przez Ryszarda Szymańskiego, byłego nauczyciela naszej szkoły.
W październiku 2000 r. opiekunem SU została Katarzyna Kowalczyk, a przewodniczącą Kinga Biedowicz (kl. IIa LO). W uzgodnieniu z nauczycielami i rodzicami uczestniczono w opracowaniu „Programu Wychowawczego Szkoły” i „Regulaminu Uczniowskiego”. Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem „Nadwrażliwi”, by promować udział uczniów w szkolnych zespołach muzycznych, teatralnych, a także rozwijać talenty w twórczości literackiej i plastycznej oraz dziennikarskiej (radiowęzeł szkolny, gazetki). Uczniowie Lidia Jurkiewicz (kl. Ib LO), Piotr Domazer (kl. Vc TM), Roman Strzelecki (kl. IIc TM) zostali delegatami na II kadencję Parlamentu Młodych Powiatu Ostrzeszowskiego. Uczeń Adam Mickiewicz (kl. IVc LO) został wyróżniony za pracę parlamentarzysty.
W roku szkolnym 2002/03
przewodniczącą SU została Karolina Janiszewska (kl. Ia LO). Zorganizowano kiermasz podręczników, mikołajki SU i dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wigilię szkolną, walentynki. Włączono się w przygotowanie dni otwartych szkoły. Zapoczątkowano nową formę aktywności – wolontariat. Dzięki współpracy szkoły z Domem Pomocy Społecznej w Marszałkach uczniowie – samorządowcy w czasie wolnym, najczęściej w soboty, odwiedzali pensjonariuszy, by nieść pomoc i umilać im czas, prezentować występy zespołów artystycznych, co zostało dostrzeżone przez lokalną prasę.
Przewodnicząca SU Karolina Janiszewska 23.11.2002 r. uczestniczyła w sesji Parlamentu Młodych w Kaliszu.
W roku szkolnym 2003/04 w strukturę SU włączono sekcję wolontariuszy, rozwijano działalność charytatywną na rzecz DPS w Marszałkach, przeprowadzono akcję „Góra grosza”, „Pomóż i ty” (rozprowadzanie „cegiełek” na rzecz fundacji dla osób niewidomych i niepełnosprawnych), przygotowano paczki mikołajkowe (odzież i zabawki zebrane przez uczniów) dla dzieci z internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które odtąd co roku goszczono w szkole. Wraz z harcerzami SU przeprowadził w szkole akcję „Podaruj polską książkę dzieciom we Lwowie”. Uczestniczono w cyklu forów dyskusyjnych pod hasłem „Zasady współrządzenia szkołą”.
W roku szkolnym 2004/05 SU opiekowała się Ewa Karwacka. By to szczególny rok, rok głębokich przeżyć, refleksji i żalu z powodu śmierci pierwszego w dziejach papieża Polaka, który wpłynął na losy Polski, Europy i Świata. Samorząd Uczniowski żegnał Go, organizując uroczystą akademię i utożsamiając się z młodszym pokoleniem JPII.
Życie szkoły musiało biec swym rytmem. SU wykonywał swe zadania jak co roku, bardzo aktywnie działał wolontariat. 
W następnym roku szkolnym samorząd wspólnie z samorządami innych szkół uczestniczył w działalności Forum Młodych. Włączył się także w akcję rozprowadzania “cegiełek” na budowę przez ostrzeszowian pomnika Jana Pawła II.
W roku szkolnym 2006/07 opiekunem SU została Ewelina Ulichnowska-Kosik a przewodniczącą Paulina Troska (kl. IIIa LO). Ze względu na coraz szerszą działalność sekcji wolontariatu pieczę nad nią sprawowały: Małgorzata Fuhrmann – pielęgniarka szkolna i nauczycielka Ewa Karwacka. Wolontariusze angażowali się w pomoc w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek i w Przedszkolu Publicznym Nr 6 im. Misia Uszatka, pomagali w organizacji spotkania wigilijnego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych z całego powiatu (14.12.2006 r.) dzięki nawiązaniu współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
W roku szkolnym 2007/08 podczas kadencji dyr. Ignacego Strzeleckiego szkoła otrzymała ufundowany przez Radę Rodziców pod przewodnictwem Zbigniewa Jastrzębskiego drugi sztandar i imię „Przyjaźni PolskoNorweskiej”. W ten sposób uświetniono 35 rok istnienia szkoły. Samorząd Uczniowski przygotował z tej okazji dla społeczności szkolnej i gości festyn pełen atrakcji: prezentacja szkolnych grup teatralnych i zespołów rockowych, pokaz modeli samochodów, występy zespołów tanecznych, a nawet wystawę psów i kotów oraz cieszące się największym zainteresowaniem pokazy walk wikingów prezentowane przez grupę rekonstrukcyjną. Opiekę nad SU pełniły Ewelina Ulichnowska-Kosik i Sylwia Reng. Przewodniczącą była Iwona Mrozińska (kl. IIIc LO).
Gazetka „Spięcie” ukazywała się co miesiąc w nakładzie 400-500 egzemplarzy pod opieką Beaty Stajszczyk i Agnieszki Jarosik. Redaktorem naczelnym była Anna Szukalska (kl. IIc LO). „Spięcie” zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnych.
W roku szkolnym 2009/10 SU rozpoczął realizację nowych przedsięwzięć, np. udział w organizacji spotkania z delegacją uczniów z Ukrainy, zbiórka na rzecz powodzian. W wolontariat zaangażowanych było 26 uczniów (12 z nich pracowało w Przedszkolu Nr 5 w Ostrzeszowie, a 14 w bibliotece szkolnej).
SU wziął udział w organizowanych przez szkołę Targach Edukacyjnych (6.03.2010). Redakcja gazetki „Spięcie” przygotowała na tę okazję biuletyn informacyjny. Przewodniczącą SU była Klaudia Skrobacz (kl. IIIc LO).
W roku szkolnym 2010/11 przewodniczącą została Aleksandra Nurska (kl. IIa LO). Wolontariat działał w formie regularnych cotygodniowych spotkań z podopiecznymi, do których dołączono dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i uczennicę naszej szkoły objętą nauczaniem indywidualnym. Gazetka „Spięcie” pod opieką Beaty Goncerzewicz ukazywała się regularnie, redagowana przez zespół w składzie: Klaudia Skrobacz, Aleksandra Nurska, Monika Smolna, Kinga Kwast, Marlena Kamraj – uczennice LO. Teksty do druku składał nauczyciel informatyki Robert Krajewski.
SU przygotował stanowisko promujące jego działalność podczas Drzwi Otwartych Szkoły, a gazetkę „Spięcie” prezentował na Targach Edukacyjnych.
W roku szkolnym 2011/12 wybrano kolejną przewodniczącą SU – Marlenę Kraus (kl. IIc LO). Poza kontynuacją dotychczasowych działań nowością była organizacja, wspólnie z wolontariuszami, aukcji przedmiotów używanych podczas festynu organizowanego na terenie klasztoru sióstr nazaretanek. Zakończyła się działalność gazetki „Spięcie”.
Rok 2012/13 był niezwykły w historii szkoły, bowiem jej społeczność powiększyła się o uczniów i nauczycieli byłego Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrzeszowie włączonego w strukturę Zespołu Szkół Nr 2. Nastał czas integracji. Opiekunkami SU zostały: Ewelina Ulichnowska-Kosik, Urszula Łacina, Agnieszka Mańkowska. Przewodniczącą SU została Dorota Krawczyk (kl. 2TŻ), a potem Paulina Kędzierska (kl. 2TŻ), zastępcą był Adrian Łacina (kl. 3TRW).
Nowością w działaniach SU były: wybory Mistera i Lady Szkoły, Dzień Dyni, Dni Promocji Zdrowia.
W roku szkolnym 2013/14 opiekunkami SU były: Ewa Karwacka, Agnieszka Mańkowska. Działalność wzbogacono o udział w akcji „Sprzątanie Świata”, WOŚP, „Szlachetna Paczka” – zebrano artykuły żywnościowe dla potrzebującej rodziny z okolicy szkoły.
W roku szkolnym 2014/15 przewodniczącym SU został Daniel Kramarczyk (kl. 2b LO), Edyta Kuchta (kl. 1b LO) jego zastępcą, a Jagoda Świerczyk (kl. 2a LO) skarbnikiem. Po raz pierwszy zorganizowano festyn z okazji Europejskiego Dnia Dziedzictwa.
Działania SU w roku szk. 2015/16 świadczyły o pełnej integracji uczniów obu połączonych szkół wyrażanej poprzez realizację nowych pomysłów: wydanie jedniodniówki „Wieści z Fumu”, nocne spotkanie w szkole z kulturą i filmem, wydanie pierwszego numeru gazetki „Fum Active”, wieczory tematyczne skierowane do całej społeczności szkolnej i gimnazjalistów. Samorząd zakończył ten rok radośnie, bowiem zorganizował koncert „Śpiewanie jak malowanie i … kawka” i koncert karaoke „Zakończ rok szkolny śpiewająco”.
W roku szkolnym 2016/17 opiekunem SU była Marta Gaszewska. Do zadań wykonywanych corocznie dołączono nowe:

 • koncert kolęd i pastorałek w różnych językach (16.12.2016),
 • świąteczny numer gazetki „Fum Active”,
 • zbiórka plastikowych nakrętek, by zdobyć fundusze na pomoc dla chorego ucznia,
 • akcja „Pola Nadziei” – zbieranie funduszy dla ostrzeszowskiego hospicjum „Dobry Samarytanin”,
 • popołudniowe spotkanie uczniów przy grach planszowych,
 • udział w „Dniu Godności Osoby Niepełnosprawnej” na zaproszenie Szkoły Specjalnej Nr 5

 

Rok szkolnym 2017/18 to kolejne dodatkowe przedsięwzięcie – udział wolontariuszy w projekcie edukacyjnym „Książka przyjacielem przez pokolenia”, mającym na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci przedszkolnych, organizowanym przez Przedszkole Nr 1 i Bibliotekę Publiczną w Ostrzeszowie. Wesoło witano wakacje, organizując piknik „Open Summer Picnic”.
W roku szk. 2018/19 funkcję opiekuna SU pełniła Marta Gaszewska i Malwina Kraśnicka. Przewodniczącą była Katarzyna Skrzypek, zastępcą Daria Walczak, a skarbnikiem Natalia Lewek (wszystkie z kl. 2a LO). W pracy SU zaznaczyła się wzmożona aktywność wolontariatu. Do wykonywanych zadań charytatywnych dołączono udział w akcji „Szlachetna Paczka”.
W kolejnych latach szkolnych kontynuowano realizację podjętych zadań, które uzupełniono o akcję „Ołówki dla Afryki” oraz akcję „Sprzątanie Ziemi – Miejsce dla Natury 2021”.
Lata szkolne 2019/20 i 2020/21 stały pod znakiem pandemii i związanego z nią nauczania zdalnego. Odbiło się to ujemnie na wszystkich uczestnikach życia szkoły. Działania, związane z ochroną przed pandemią utrudniły samorządową działalność, ale jej nie wygasiły. Pojawiły się nowe formy przekazu i nawiązywania wzajemnych relacji, aktywnością wykazywali się nauczyciele, wychowawcy i uczniowie. Przykładami tych działań były różnorodne konkursy i zajęcia, czy też organizacja Dni Otwartych Szkoły, podczas których zaangażowanie społeczności szkolnej było ogromne. Wiele radości sprawiły czasami niewielkie, ale bardzo ciekawe i wartościowe inicjatywy, podejmowane głównie na poziomie klas.
W roku szkolnym 2021/22 SU działał w Zespole Doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów ds. Młodzieży oraz w grupach realizujących zadania dotyczące prezentacji szkoły, promocji, ogłoszeń i plakatowania. Każdy z opiekunów samorządu sprawował pieczę nad aktywizacją młodzieży jednego typu szkoły. Pod ich kierunkiem samorząd zorganizował i wspierał wiele szkolnych zamierzeń, przykładem których było zorganizowanie Pikniku Szkolnego z okazji Jubileuszu 50-lecia, Dnia Patrona i Dnia Dziecka, oraz aktywny udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły. Były to bardzo udane przedsięwzięcia.
SU podjął się też trudnego zadania, mającego na celu zwiększenie roli uczniów szkoły branżowej w samorządowej działalności.
W ostatnim 16-leciu w jego pracę zaangażowali się opiekunowie, sprawujący tę funkcję bardzo długo: Ewelina Ulichnowska-Kosik i Marta Gaszewska, która działa do chwili obecnej. Od 2018 r. współpracuje z Nią Malwina Kraśnicka, a od 2021 r. do tego zespołu dołączył Włodzimierz Piekarczyk.
Karta tego i kolejnych samorządów jest nadal otwarta i z pewnością niejeden raz przysporzy szkole wiele radości.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI (SZKOŁY MŁODZIEŻOWE)
– PRZEWODNICZĄCY

lata 1972-1980

 1. Sabina Piórek (ZSZ)
 2. Józef Lamentowicz (ZSZ)
 3. Maria Kułek (LZ)


lata 1981-1991

 1. Julita Malinowska (LZ)
 2. Wioletta Owczarek (LZ)
 3.  Bogumiła Mazurkiewicz (ZSZ)
 4.  Iwona Wróbel (TM)
 5.  Ewa Bacik (ZSZ)
 6.  Małgorzata Mamys (TM)
 7.  Agata Pałka (ZSZ)

lata 1991-2000

 1. Tomasz Kosmala (TM)
 2. Marzena Figoń (TM)
 3. Paweł Rachuciński (TM)
 4. Rafał Krzykała (TM)
 5. Tomasz Mądry (TM)
 6. Justyna Okrucińska (LO)

lata 2000-2010

 1. Kinga Biedowicz (LO)
 2. Karolina Janiszewska (LO)
 3. Paulina Troska (LO)
 4. Iwona Mrozińska (LO)
 5. Justyna Wieczorek (LO)

 

lata 2010-2022

 1. Klaudia Skrobacz (LO)
 2. Aleksandra Nurska (LO)
 3. Marlena Kraus (LO)
 4. Dorota Krawczyk (T)
 5. Paulina Kędzierska (T)
 6. Daniel Kramarczyk (LO)
 7. Milena Kozica (LO)
 8. Bożena Dybul (LO)
 9. Katarzyna Skrzypek (LO)
  Kinga Siedlecka (LO)
  Roksana Krzewińska (T)
  Bartosz Owczarek (T)

Skróty: TM – technikum mechaniczne, T – technikum, LO – liceum ogólnokształcące, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, LZ – liceum zawodowe

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – OPIEKUNOWIE

 1. Tadeusz Tylak 1972-1973
 2. Kazimierz Nalepa 1973-1975
 3. Jerzy Grabowski 1975-1979
 4. Ignacy Strzelecki 1979-1990
 5. Włodzimierz Piekarczyk 1990-1995
 6. Katarzyna Duczmal 1995-1998
 7. Andrzej Kułak 1998-2000
 8. Katarzyna Kowalczyk 2000-2004
 9. Ewa Karwacka 2004-2006
 10. Ewelina Ulichnowska-Kosik 2006-2007
 11. Ewelina Ulichnowska-Kosik, Sylwia Reng 2007-2010
 12. Ewelina Ulichnowska-Kosik 2010-2012
 13.  Ewelina Ulichnowska-Kosik, Ewa Karwacka, Urszula Łacina, Agnieszka Mańkowska 2012-2013
 14. Ewa Karwacka, Agnieszka Mańkowska 2013-2014
 15. Ewelina Ulichnowska-Kosik 2014-2016
 16. Marta Gaszewska 2016-2018
 17. Marta Gaszewska, Malwina Kraśnicka 2018-2021
 18. Marta Gaszewska, Malwina Kraśnicka, Włodzimierz Piekarczyk 2021-nadal

 

Od r. szk. 2021/2022 organizacją odrębną od samorządu stał się wolontariat, którego opiekunem została Paulina Waligóra. Działa on bardzo prężnie, organizując wiele ciekawych przedsięwzięć i włączając się aktywnie w nurt życia szkoły.
Przy omawianiu całokształtu samorządowej działalności należy podkreślić bardzo aktywną działalność samorządów szkół dla dorosłych – Szkoły Policealnej (opiekun Bronisław Drogi), Technikum Mechanicznego dla Dorosłych i Średniego Studium Zawodowego (opiekun Przemysław Pałat).
Jako przykład niech posłuży fragment sprawozdania z działalności Samorządu Słuchaczy Szkół dla Dorosłych z roku szkolnego 1975/76, które złożyła Radzie Pedagogicznej przewodnicząca:

 • przewodnicząca – Barbara Szlachta
 • zastępca – Halina Olejniczak
 • sekretarz – Ewa Powolna
 • skarbnik i przewodniczący sekcji organizacyjnej – Zbigniew Jastrzębski
 • przewodniczący sekcji kulturalno-oświatowej – Janusz Domazer
 • przewodniczący sekcji naukowej – Andrzej Śniegocki
 • komisja rewizyjna:
  – przewodnicząca – Dorota Mosińska
  – członkowie: Marian Grzyb, Marian Kasperkiewicz.

Sprawozdanie:

 • opracowano regulamin słuchaczy,
 • zrealizowano roczny plan pracy i plan finansowy,
 • zebrano składki – 16 425 zł,
 • zorganizowano wyjście na komedię muzyczną „Papierowy kochanek” wystawioną w Domu Kultury,
 • zorganizowano „kino ruchome” – projekcja filmu „Lalka”,
 • wnioskowano o skreślenie z listy słuchaczy z powodu wysokiej absencji.

Nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania szkoły bez działalności Rady Rodziców, wcześniej Komitetu Rodzicielskiego. Jest ona ogromnym wsparciem nie tylko w zakresie wynikającym ze statutu, ale dotyczącym zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków rozwoju. Rada Rodziców każdego roku finansuje najważniejsze szkolne zamierzenia (m.in. ufundowała dwa szkolne sztandary), jest zawsze tam, gdzie pojawiają się problemy, służy swoją radą i pomocą w działaniach podejmowanych w celu wzbogacania bazy szkoły i efektywności jej pracy. Zaangażowanie rodziców było i jest widoczne na każdym kroku – przy organizacji studniówek, połowinek, uroczystości szkolnych, nagradzaniu wyróżniających się uczniów. To tylko cząstka działań, które rodzice podejmują na rzecz szkoły. Pragniemy Im za to z całego serca podziękować. Kolejnymi przewodniczącymi Rady Rodziców byli: Alfons Cyba, Józef Lamentowicz, Bronisław Walczak, Roman Włodarczyk, Zofia Witkowska, Rafał Brendel, Przemysław Nowak, Zbigniew Jastrzębski, Małgorzata Fuhrmann, Agnieszka Pawlik i Aleksandra Miller.

„ABSOLWENT ZS NR 2 […] JEST PATRIOTĄ…”
Osiągnięcie tego celu jest niezwykle trudnym zadaniem w sytuacji błyskawicznie rozwijającej się rzeczywistości, fascynacji niezwykłymi osiągnięciami techniki i wizją nieograniczonych możliwości, jakie daje globalizacja wielu dziedzin życia.
Przełom lat 90. XX w. wymusił jednocześnie dbałość o świadome określenie własnej tożsamości w oparciu o możliwość dostępu do niezakłamywanej prawdy historycznej swego kraju, regionu, miejsca i czasu urodzenia.
Nieocenionym wsparciem w rozbudzaniu zainteresowań młodzieży historią zapisującą tzw. „białe plamy” było nawiązanie współpracy z Okręgową Komisją Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Łodzi – Instytut Pamięci Narodowej. 2.11.1994r. odbyło się spotkanie młodzieży z jej dyrektorem, Antonim Galińskim, który omówił wydarzenia z lat 1939-53 na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej oraz przekazał do biblioteki szkolnej cenne publikacje historyków IPN a także kopie ujawnionych materiałów dowodowych dotyczących zbrodni hitlerowskich i stalinowskich. W spotkaniu uczestniczył także prezes Sądu Wojewódzkiego w Łodzi Izydor Rekść. Obaj panowie pozostawili w kronice szkolnej cenny wpis, który stał się jednym z imperatywów w realizacji zadań wychowawczych:
„Tajemnicą pojednania jest pamięć. Jedynie znając historię swojego Narodu i Narodów sąsiednich można budować wspólną przyszłość.”
Kontakty kontynuowano w latach następnych.
4.10.1997r. delegacja IPN uczestniczyła jako honorowi goście w obchodach XXV-lecia szkoły i wspólnie z ostrzeszowskimi kombatantami wzięła udział w spotkaniu z młodzieżą.
W roku szk. 2007/08 zorganizowano spotkanie młodzieży z przedstawicielami IPN w ramach realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia” (grudzień 2007r).
Niezwykle cennym wsparciem działań wychowawczych szkoły była współpraca ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Ostrzeszowie, trwająca od lat 80. XX w. Wspólnie z kombatantami młodzież, nauczyciele, poczet sztandarowy uczestniczą w uroczystościach upamiętniających miejsca i wydarzenia związane z naszą historią i martyrologią. Skupiano się także na ważnych wydarzeniach i postaciach lokalnych, np. 10.12.1994r. delegacja szkoły uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej ofiary dekonspiracji bunkra żołnierzy AK w Wygodzie Tokarskiej.
W szkole organizowany jest co roku Dzień Zaduszny.
2.11.1995r. poświęcony był ofiarom wojen i przemocy, których mogiły nie są dotąd znane. Uczestniczący w uroczystości Przewodniczący Komisji Tradycji ZKRPiBwP Koło w Ostrzeszowie Władysław Graf przedstawił wyniki swych dociekań dotyczących miejsc spoczynku ofiar totalitaryzmu na terenie Ostrzeszowa i okolic. Był często zapraszany do szkoły na spotkania z młodzieżą, mówił porywająco o przedwojennym Ostrzeszowie, historii kamienic i ich mieszkańców, o pomocy mieszkańców dla więźniów i jeńców wojennych w czasie okupacji hitlerowskiej, gdy Ostrzeszów był „miastem za drutami”. Opowiadał, jak potajemnie fotografował ukrywanym aparatem tragiczne wydarzenia, jak gromadził cenne dokumenty i przekazywał je do zbiorów muzeum.
Przekazał szkole list wdowy po poległym rotmistrzu Stefanie Inisie, powierzający szkole opiekę nad jego mogiłą i podarował opracowaną przez siebie biografię bohatera.
Młodzież do dziś sprawuje powierzoną jej pieczę.
4.10.1997r. kombatanci byli honorowymi gośćmi podczas obchodów XXV-lecia szkoły połączonych z wręczeniem sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uczestniczyli wraz z przedstawicielami IPN w spotkaniu z młodzieżą.
Podczas inauguracji roku szk. 1998/99 sztandar szkoły został uhonorowany Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych” nadaną przez Prezesa Zarządu Głównego.
Kontynuacja przez wiele lat współpracy z kombatantami, szczególnie Władysławem Grafem – dokumentalistą, autorem wielu opracowań historycznych, regionalistą, potrafiącym prowadzić niezwykle ciekawe spotkania z młodzieżą była bezcenną pomocą w rozbudzaniu zainteresowań uczniów przeszłością naszego miasta i regionu.
W roku szk. 1999/00 w dowód uznania za wieloletnią współpracę ze szkołą Minister Edukacji Narodowej przyznał Władysławowi Grafowi Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Oświaty.

Wychowanie patriotyczne
1995/96
Corocznym obyczajem szkoły jest składanie kwiatów i zniczy na grobach ofiar II wojny światowej – poległych żołnierzy i jeńców wojennych spoczywających na ostrzeszowskim cmentarzu, a także akademie okolicznościowe z okazji świąt narodowych, np. akademię z okazji Święta Niepodległości (13.11.1995r.) połączono z ekspozycją wydawnictw historycznych i literackich. Uczniowie pod opieką nauczycieli (Adam Skrzypczak, Zofia Pyka) przygotowali audycję radiowęzła szkolnego „Majowa Jutrzenka” (6.05.1995r.).

1996/97
Zespół Uczniów z klasy IIIa TM: Dominik Krawczyk, Maciej Guzenda, Dariusz Jakubiak uzyskali wyróżnienie w finale Konkursu Historycznego „Polska codzienność 1945-56”, w którym uczestniczyło 1500 uczniów z całej Polski. Nadesłano 730 prac. Tytuł wyróżnionej pracy – „W imię sprawiedliwości” (opiekun Witold Pelka).

1997/98
Uczeń Dariusz Jakubiak (kl. IVa TM) otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Obywatel – władza 1956-1980” zorganizowanym przez Ośrodek „Karta” i Fundację im. Stefana Batorego (opiekun Witold Pelka).

1998/99
Realizacja programu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” (koordynator Jacek Hałas), w ramach którego zorganizowano szkolne obchody 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, 80 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 80 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

1999/00
Udział młodzieży w konkursach historycznych Ośrodka „Karta” (opiekun Jacek Hałas).

2003/04
Na powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości Witold Pelka i Katarzyna Duczmal przygotowali program (scenariusz i reżyseria W. Pelka) wystawiony w kinoteatrze „Piast”. Wykonanie powierzono całej klasie IIIa LO. Nowatorska koncepcja refleksji związanej z kolejną rocznicą odzyskania niepodległości spotkała się z aprobatą widzów.
Referat okolicznościowy przygotowany pod kierunkiem Adama Skrzypczaka wygłosili uczniowie klasy IV LO.
Z dumą i zadowoleniem przyjęliśmy wizytę w szkole przedstawicieli władz powiatu, którzy podziękowali uczniom i nauczycielom za wykonaną pracę. Młodzież naszej szkoły wzięła również udział w Ulicznym Biegu Niepodległości o Puchar Starosty Ostrzeszowskiego, zajmując 2 lokatę.
W Powiatowym Konkursie „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Ostrzeszowskiej” 1 miejsce zajęła Magdalena Zielińska (kl. Ia LO), a 2 miejsce Anna Grzelak (kl. Ib LO).
Katarzyna Duczmal przeprowadziła eliminacje szkolne konkursu regionalnego „Ostrzeszów – moja mała ojczyzna” organizowanego przez naszą szkołę.

2008/09
Przygotowano materiały do projektu „Fotograficzna inwentaryzacja miasta Ostrzeszów i regionu” praca 12 uczniów (opiekun Witold Pelka).

2009/10
Justyna Wieczorek (kl. IIId LO) i Michał Noskowicz (kl. IIIe LO) uzyskali wyróżnienie w Ogólnopolskim Finale Konkursu „Historia bliska”.
Łukasz Szczypkowski zajął 3 miejsce w Konkursie Historycznym „Członkowie mojej rodziny podczas II wojny światowej”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie (opiekun Iwona Skrobacz).
Szkoła przygotowała różnego typu formy upamiętnienia 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, w tym udział w konkursie na plakat o tej tematyce, odbywającym się pod patronatem Starosty Ostrzeszowskiego. Tymczasem rocznica ta zbiegła się z kolejną narodową tragedią, która wydarzyła się 10 kwietnia – w Smoleńsku rozbił się samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i najważniejszymi osobami w Polsce – 96 ofiar.
Kolejna bolesna data została wpisana w kalendarz martyrologii polskiej.

2010/11
Zakwalifikowanie się Joanny Niełacnej (kl. Ib LO) do etapu regionalnego Olimpiady Historycznej w Poznaniu – październik 2010r, (opiekun Jacek Hałas).

2013/14
W styczniu 2014r. zorganizowano w szkole wystawę materiałów Oddziału IPN w Poznaniu pt. „Społeczeństwo Wielkopolski podczas okupacji niemieckiej” a w roku szk. 2014/15 wystawę pt. „Budapeszt i Poznań – miasta rozstrzelane” (obie przygotowane przez nauczyciela historii Jacka Hałasa).

2014/15
Multimedialny konkurs o życiu i twórczości Oskara Kolberga – 25.11.2014r.
(Beata Stajszczyk, Katarzyna Duczmal).
Konkurs Historyczny „Krąg” (Robert Hyla).
Konkurs szkolny na najlepszą prezentację multimedialną w języku angielskim dotyczącą Polski i Ostrzeszowa (Andrzej Kułak).
Współpraca z Muzeum Regionalnym i Fundacją „Zabytkom na ratunek”.
Współpraca z fotografikiem Grzegorzem Kosmalą, naszym absolwentem – zorganizowano sesję zdjęciową i wystawę zdjęć Ostrzeszowa.

2015/16
Realizacja młodzieżowego projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.
Realizacja projektów animacyjnych na lekcjach wiedzy o kulturze.
Realizacja projektu na platformie eTwinning „Mały region – wielkie możliwości” (opiekun Renata Kubiaczyk).
Realizacja projektu „Wielkopolskie gry i zabawy naszych dziadków” – projekt
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły „FUMOWCY”.
Szkolne eliminacje Olimpiady Historycznej (Jacek Hałas).
Szkolne eliminacje Konkursu Historycznego „Krąg” (Robert Hyla).
Współpraca z fundacją „Zabytkom na ratunek”.
Uczennice z kl. Ib LO Amelia Dolata i Monika Nowacka zwyciężyły w konkursie „1050 lat Chrztu Polski” zorganizowanym pod egidą Wojewody Wielkopolskiego i Kuratora Oświaty, prezentując pod kierunkiem nauczyciela historii Jacka Hałasa autorski film „Chrzest Mieszka i początki chrześcijaństwa w Polsce” 24.06.2016r.
W grudniu 2015r. nauczyciel historii Jacek Hałas zorganizował na terenie szkoły wystawę materiałów IPN w Poznaniu pt. „Społeczeństwo Wielkopolski podczas okupacji niemieckiej.

2016/17
Organizacja konkursu „Ostrzeszów – miasto moich marzeń” i Konkursu Historycznego „Krąg”.

2017/18
Realizacja projektu „Norweski ślad w Twoim Regionie” polegającego na prezentacji projektów uczniowskich – małe animacje (około 20) na lekcjach wiedzy o kulturze (W. Pelka).
Eliminacje szkolnego konkursu „Moja rodzina w 1918r.” (Jacek Hałas). Udział w projekcie „Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce” organizowanym przez Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego (Jacek Hałas).

2018/19
Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano uroczysty apel i sesję popularnonaukową poświęconą weteranom Bitwy o Anglię, pilotowi Janowi Malińskiemu i spotkanie z harcmistrzem Stanisławem Stawskim.
Kolejnym punktem obchodów był panel dyskusyjny zorganizowany w ostrzeszowskim Ratuszu przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury, w którym wziął udział jako prelegent nauczyciel historii Jacek Hałas.
Ponadto przeprowadzono konkurs szkolny „Moja rodzina w 1918r.”
Zorganizowano konkurs historyczny „Krąg” (Robert Hyla).
Realizacja projektu edukacyjnego „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego” z tematem wiodącym „Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce. Jak uczcić stulecie odzyskania niepodległości” organizowanym przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (opiekun Jacek Hałas).
Konkurs o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

2019/20
Kontynuacja współpracy z fundacją „Zabytkom na Ratunek”.
Kształtowanie postaw patriotycznych to wielki wysiłek edukacyjny i wychowawczy, który staraliśmy się ukierunkować na rozbudzanie zainteresowań historycznych uczniów, doskonalenie w nich umiejętności dostrzegania wokół siebie znaków czasu i piękna przeszłości zawartego w architekturze, sztuce, literaturze.
Staraliśmy się organizować rozmaite szkolne konkursy, projekty, wycieczki z udziałem jak największej ilości uczniów, by rozbudzać w nich pasję badawczą, poszukiwawczą, by łączyć zainteresowanie np. filozofią z pasją dokumentowania itp. Sprawdza się odwieczna zasada „słowa uczą, przykłady pociągają”.
Nauczyciele, których nazwiska pojawiają się często w przywoływaniu przykładów ich corocznej pracy są na to dowodem. Pociągają za sobą uczniów, których zaangażowanie w doskonalenie się podziwiamy i jesteśmy z nich dumni.

ABSOLWENT ZS NR 2 […] TO OBYWATEL EUROPY
Otwartość na kontakty międzynarodowe – bezpośrednie i poprzez promowanie wiedzy o kulturze, gospodarce i nauce innych krajów charakteryzowała działalność naszej szkoły od początku jej istnienia.
W latach 70. i 80. XX w. inne były realia, oficjalnie współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty rozwijała się pod hasłem internacjonalizmu obejmującego Związek Radziecki i znajdujące się pod jego wpływem państwa Europy środkowo-wschodniej.
Losy absolwentów z tamtych lat świadczą o tym, że mury szkoły opuszczali nie jako „homo sovieticus”, ale ludzie świadomie i odważnie oceniający i rozumiejący sytuację polityczną, w której przyszło im realizować swe życie zawodowe, potrafili jednocześnie docenić szansę kształcenia się w nowoczesnej szkole, możliwość doskonalenia swych umiejętności na wyższych poziomach edukacyjnych, a także to, że każdy z nich miał zapewnioną pracę w FUM lub innych zakładach ostrzeszowskich.
Kryzys gospodarczy i nasilające się protesty społeczne, tzw. karnawał „Solidarności”, a potem upadek postsowieckiego porządku w Europie, otwarcie granic i transformacja ustrojowa dawały wielkie nadzieje, ale wiązały się też z koniecznością radzenia sobie z nową rzeczywistością.
Przed szkołą pojawiły się nowe wyzwania związane z upadkiem, a potem likwidacją FUM, bezrobociem i – wydawało się – brakiem perspektyw dla absolwentów. Okazało się jednak, że cała społeczność szkolna poradziła sobie z koniecznością wprowadzania zmian strukturalnych w zakresie kształcenia zawodowego i pracy wychowawczej poprzez kontynuację wdrażania samorządności, poszanowania prawa, demokracji, dbając jednocześnie o poszanowanie dotychczasowego dorobku, co znalazło wyraz w symbolice pierwszego sztandaru szkoły, ufundowanego i wręczonego dyrektor Wandzie Dubis przez Radę Rodziców pod przewodnictwem Zofii Witkowskiej podczas obchodów Jubileuszu XXV-lecia szkoły w dniu 14.10.1997r. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmu RP, władz samorządowych wszystkich szczebli, władz oświatowych, dyrekcje zakładów pracy, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i absolwenci od początku jej istnienia. Awers sztandaru przedstawia herb Ostrzeszowa na białym tle w otoku składającym się z nazwy szkoły i fragmentu płytki sprzęgłowej oraz gęsiego pióra. Rewers to flaga Polski z godłem. Autor projektu – Włodzimierz Piekarczyk.
Związki szkoły z FUM do dziś istnieją w świadomości środowiskowej, nadal bowiem jest ona nazywana szkołą fumowską. Szkoła została depozytariuszem pamięci o zakładzie – 5.06.1998r. podczas uroczystego apelu likwidator FUM Bohdan Ogrodowski przekazał szkole sztandar fabryki, który jest jedną z najcenniejszych szkolnych pamiątek.
Przyszłość kreowana w latach 90. XX w. przybierała zaskakujące formy. W roku szk. 1996/97 dzięki ubiegłorocznym wysiłkom dyrektora Bolesława Jędrzejewskiego, Burmistrza MiG Ostrzeszów Stanisława Wabnica i wsparciu Stowarzyszenia Wspólnota Polska udało się przyjąć do klasy I Szkoły Policealnej dwóch uczniów z Kazachstanu, potomków polskich zesłańców – Eugeniusza Budusia i Aleksandra Marczewskiego. Obaj ukończyli szkołę, podjęli w Ostrzeszowie pracę, a nawet udało się dzięki pomocy władz miasta sprowadzić do Polski rodzinę jednego z nich.
Wkrótce szkołę odwiedziła delegacja nauczycieli polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami było bezcennym świadectwem losów zesłańców i ich potomków.
Młodzież szybko potrafiła otwierać się na kontakty międzynarodowe. Dziś do szkoły uczęszcza dziesięcioro uczniów-uchodźców z Ukrainy po agresji Rosji 24.02.2022r. na ich kraj. Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie od razu włączyli się w organizację pomocy przekazywanej dla przybyłych do naszego miasta uchodźców, a dyrektor Ziemisław Szmaj osobiście wraz z nauczycielem informatyki Tadeuszem Łukasikiem udał się busem wypełnionym darami pomocowymi (żywność, lekarstwa, odzież, sprzęt AGD, agregat prądotwórczy), do szkoły w Drohobyczu, gdzie doszło do spotkania z zaprzyjaźnionymi nauczycielami.
Wielka historia dzieje się na naszych oczach. Bestialsko mordowana przez agresora Ukraina zjednoczyła Europę i Amerykę w dziele pomocy i sprzeciwu wobec zła. Na przełomie 2. i 3. tysiąclecia uczniowie chętnie i z zapałem zaczęli włączać się w rozmaite przedsięwzięcia dotyczące wiedzy o Unii Europejskiej. Zainteresowanie problematyką unijną trwa do dzisiaj.

Oto przykłady:
Kształtowanie postaw proeuropejskich

2000/01
Sukces uczniów w konkursie „Rada Europy – Polska – Samorząd Terytorialny – Prawa Człowieka” – 2 miejsce drużynowo, Monika Nowacka (kl. IIIb LO) zajęła 1 miejsce indywidualnie.

2001/02
W konkursie „Nasza Europa” (15.02.2002r.) Kornelia Lesiak (kl. IIIc LO) zajęła 2 miejsce na szczeblu powiatowym i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego (opiekun Adam Skrzypczak).

2003/04
Przygotowania szkoły poprzedzały moment, gdy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej (1.05.2004r.): prowadzono zajęcia z zakresu edukacji europejskiej, przygotowano odpowiedni wystrój szkoły.
Powstało Szkolne Koło Europejskie prowadzone przez Jacka Hałasa. Uczeń Mateusz Bielecki (kl. IIb LO) zajął 2 miejsce w eliminacjach powiatowych IV Konkursu „Nasza Europa”.
Elementy programu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” wprowadzono na lekcjach języka polskiego, historii, WOS i geografii, ponadto realizowano tzw. ścieżki edukacyjne.

2004/05
Udział młodzieży w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej (opiekun Jacek Hałas).
Udział młodzieży w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun Adam Skrzypczak).

2005/06
Anna Rojkiewicz (kl. Ia LO) zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXIX Olimpiady Języka Niemieckiego (opiekunowie Anna Płaczkowska i Jacek Hałas) oraz Konkursu „Herzlich willkommen in Wielkopolska” (opiekun Jacek Hałas).
Waldemar Wołoch (kl. IIa LO) zakwalifikował się do finału wojewódzkiego VI edycji Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa” (opiekun Jacek Hałas).

2006/07
Powstaje Klub Europejski (opiekun Jacek Hałas).

2008/09
Działa Klub Europejski „Europateam” (opiekun Jacek Hałas).

2009/10
Koncentracja działań Klubu Europejskiego na organizowaniu olimpiad związanych z tematyką europejską. Drużyna szkoły zajęła 2 miejsce w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej (opiekun Jacek Hałas). W maju przygotowano i przeprowadzono II Etap Konkursu Powiatowego „Bliżej Norwegii” (opiekun Renata Kubiaczyk).
Przeprowadzono I Powiatowy Konkurs Poezji Angielskiej „A Poet” we współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Ostrzeszowie (opiekun Katarzyna Dembska).
Zorganizowano Dzień Patrona Szkoły 13.10.2021r. (opiekun Renata Kubiaczyk). Drużyna szkoły zajęła 2 miejsce w wojewódzkim etapie VIII edycji Konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” (opiekun Aleksandra Jankowska). Uczniowie szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Anglojęzycznym „Moje miejsce na ziemi” pod patronatem National Geographic (opiekun Katarzyna Dembska).
Drużyna szkoły zajęła 2 miejsce w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej (opiekun Jacek Hałas).

2010/11
Szkolny Klub Europejski (opiekun Jacek Hałas): wycieczki, spotkania tematyczne, projekcje filmów, udział w konkursach.
Zajęcie 9 miejsca w centralnym etapie V edycji Konkursu „Niemcy bez tajemnic” – czerwiec 2011 (opiekun Anna Płaczkowska).
Udział uczniów: Szymona Bochena (kl. Ib LO) i Krzysztofa Radzikowskiego
(kl. IIIc LO) w Wojewódzkim Konkursie „Nasza Europa” (opiekun Jacek Hałas).
Przeprowadzenie etapu powiatowego Konkursu „Bliżej Norwegii” maj 2011r.
(organizator Renata Kubiaczyk).

2011/12
Szkolny Klub Europejski pomagał w przygotowaniach do wizyty gości z BBS-Syke w dniach 14-17.04.2012r. i 27-28.06.2012r.
Organizacja wycieczki do Zakładów Samochodów Użytkowych Volkswagen w Poznaniu.
Przeprowadzono Powiatowy Konkurs „Bliżej Norwegii” – IV edycja „Norwegia– rozwój człowieka w harmonii z przyrodą” – 24.05.2012r. (organizator Renata Kubiaczyk).

2013/14
W styczniu nawiązano współpracę z Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach projektu „Korzenie i Rozwój Kultury Europejskiej” odbyły się 4 wykłady pracowników UW z literatury i sztuki klasycznej.
Wprowadzono zajęcia dodatkowe:

 • „Język niemiecki biurowy” prowadzone przez Małgorzatę Zajfert,
 • kółko językowe „Scrabble po angielsku” prowadzone przez Katarzynę Dembską,
 • kółko językowe „Angielski z filmem i piosenką” prowadzone przez Katarzynę Kubiak-Moś.

Rozpoczęto szkolny projekt kulturoznawczy pt. „Europa na talerzu” zakończony wizytą w Berlinie oraz wydaniem biuletynu informacyjnego, realizowany od października do czerwca przez Małgorzatę Zajfert, Annę Płaczkowską i Katarzynę Kubiak-Moś.
Zrealizowano projekt „Moja Mała Ojczyzna na tle Europy i Świata” i „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć”.
Przygotowano konkursy szkolne:

 • konkurs ortograficzny z języka angielskiego,
 • szkolny etap Olimpiady z Języka Angielskiego,
 • konkursy: „Deutschfreund”, „Niemcy bez tajemnic”, „Sprachdoktor”, „Jak sobie radzić w Wielkiej Brytanii?”, „English around us” (realizatorzy– nauczyciele języków obcych).

 

Szkoła była organizatorem II Powiatowego Konkursu „Scrabble po
angielsku” (Katarzyna Dembska, Andrzej Kułak) i dwuetapowego Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (Katarzyna Kubiak-Moś).

2014/15
W maju zorganizowano „Angloteatralia” – na zaproszenie Katarzyny Dembskiej do szkoły przybył The Bear Theatre.

2017/18
26.09.2017r. zorganizowano Europejski Dzień Języków pod hasłem „Smaki Europy” oraz „Język w rozrywkach umysłowych”. W tym dniu Anna Płaczkowska przygotowała lekcję języka niemieckiego w Bibliotece Publicznej dla uczniów gimnazjum.
W 2004r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem UE. Szkoła uzyskała dostęp do różnorodnych projektów edukacyjnych, o których mowa w rozdziale 7. Projekty edukacyjne. Nawiązano ścisłą współpracę z zagranicznymi szkołami, poszerzały się możliwości odbywania praktyk zawodowych, poznawania kultury różnych krajów, wzrosło zainteresowanie nauką języków obcych, szczególnie języka angielskiego. Wszystko to dzięki uzyskiwaniu funduszy europejskich.

Zrealizowane projekty wyjazdów uczniów na praktyki zawodowe do krajów UE w latach 2014-2022.

 

Pod koniec pierwszej dekady III tysiąclecia Rada Pedagogiczna wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców podjęła działania, by wychowaniu proeuropejskiemu nadać formę symboliczną podkreślającą wydarzenia z przeszłości naszego miasta: Ostrzeszów w czasie okupacji hitlerowskiej stał się „miastem za drutami”. Już we wrześniu 1939r. utworzono tu obóz jeniecki funkcjonujący do 1945r. Stanisław Rusak – autor opracowania naukowego „Jeńcy alianccy w okupowanym Ostrzeszowie 1939-1945” napisał we wstępie: „[obóz] był jednym z największych obozów alianckich na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy. […] Nosił początkowo nazwę Stalag XXIA, a później, od jesieni 1943r. Oflag XXIC Schildberg. Przeszło przez niego kilkadziesiąt tysięcy internowanych cywilów i jeńców polskich, a także alianckich: francuskich, angielskich, norweskich, holenderskich, włoskich, serbskich oraz rosyjskich. Wśród nich byli także żołnierze z państw zależnych od Anglii i Francji.”
Do Ostrzeszowa jeńcy norwescy trafili 7.09.1943r. Do wyzwolenia więzionych było 1130 oficerów, wśród nich naczelny dowódca norweskich sił zbrojnych generał Otto Ruge (numer obozowy 110). Ludność Ostrzeszowa i okolicznych miejscowości organizowała pomoc dla wszystkich uwięzionych, w tym otaczano opieką groby zmarłych.
Po wojnie Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie zaczęło zbierać i gromadzić dokumenty, pamiątki i rzeczy ocalałe dotyczące pobytu jeńców w Oflagu XXIC. Nawiązano kontakt z panem Eyvindem Grundtem – dziennikarzem i pracownikiem Norweskiego Czerwonego Krzyża, którego ojciec, również Eyvind, był więźniem Oflagu XXIC. Współpracujący ze szkołą Władysław Graf członek ZKRPiBWP przekazywał młodzieży cenne informacje o tych wydarzeniach z historii Ostrzeszowa.
Podjęto działania promocyjne związane z nadaniem szkole drugiego sztandaru i imienia, m.in. przeprowadzono konkurs „Bliżej Norwegii” przygotowany przez Adama Skrzypczaka i Renatę Kubiaczyk. Złożono do Rady Powiatu wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców o nadanie szkole imienia „Przyjaźni Polsko-Norweskiej” i drugiego sztandaru, który został przyjęty 30.05.2008r. 13.06.2008r. odbyła się uroczystość, podczas której na ręce dyrektora Ignacego Strzeleckiego przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Jastrzębski przekazał ufundowany przez Radę Rodziców sztandar.
Jego wizerunek przedstawia herb Ostrzeszowa wkomponowany w tarczę szkolną, u podstawy której powiewają flagi Polski i Norwegii, symbolizując przyjaźń obu narodów, obecną w historii naszego miasta. Tło sztandaru ma barwy powiatu z jego herbem. Autorem projektu sztandaru jest Piotr Prusinkiewicz.
W uroczystości uczestniczył gość honorowy – Eyvind Grundt. Podsekretarz stanu w MEN Julia Stysiak wręczyła dyrektorowi Ignacemu Strzeleckiemu Medal Komisji Edukacji Narodowej i odczytała list gratulacyjny minister Katarzyny Hall adresowany do nauczycieli i uczniów: „Nie ma wątpliwości, że przeniesienie idei przyjaźni na kolejne pokolenie Polaków zaowocuje pogłębieniem dotychczasowych związków między oboma narodami.”
Zwieńczeniem części oficjalnej uroczystości był zaprezentowany przez młodzież program „Na wszystkich dworcach świata”, nawiązujący do pobytu jeńców w Oflagu na terenie Ostrzeszowa.
Odtąd nowy sztandar uczestniczy we wszystkich uroczystościach szkolnych, powiatowych i gminnych.
Każdego roku organizowany jest Dzień Patrona promujący imię szkoły i zawartą w nim ideę przyjaźni polsko-norweskiej oraz postawy proeuropejskie uczniów.

WRAŻLIWY
Zadania wychowawcze realizowano także przez inspirowanie kreatywności artystycznej uczniów, rozwijanie zainteresowań sztuką i kulturą (literatura, plastyka, film, muzyka, teatr, fotografia). Tworzono w tym celu koła zainteresowań, prowadzone często przez specjalnie zatrudnianych z innych szkół nauczycieli plastyki i muzyki. Zajęcia pozalekcyjne prowadzono z entuzjazmem i nieodpłatnie, np. W roku szk. 1997/98 było to 350 godzin, bowiem utworzono 16 grup młodzieży (176 uczniów) – podobnie było w latach kolejnych. Prowadzono współpracę z Ostrzeszowskim Centrum Kultury, Muzeum Regionalnym, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i Klubem 5 Muz, Fundacją „Wyzwania”, Ośrodkiem „Karta”, Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Uczniowie brali udział w wielu kulturalnych wydarzeniach w naszym regionie, do których byli zachęcani i przygotowywani przez polonistów: Witolda Pelkę, Wandę Dubis, Katarzynę Duczmal, Beatę Goncerzewicz (Brzezichę), Beatę Stajszczyk, Justynę Śmiatacz-Skorupską. Rozwijano umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dziel kultury.
Animacja życia kulturalnego w szkole i środowisku stawała się dla Witolda Pelki i innych nauczycieli przedmiotem opracowań metodycznych, np. scenariusz „Szopka – coś o zwierzętach i ludziach” opublikowany w ogólnopolskim czasopiśmie metodycznym „Biblioteka w szkole”, znalazł się w zbiorach Centralnej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie.
Rozszerzano zakres działalności biblioteki szkolnej pod hasłem „Biblioteka aktywna” zainicjowany wystawą (20.05.1997r.).
Poniżej prezentujemy efekty wysiłków nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań twórczych i artystycznych młodzieży oraz osiągnięcia uczniów, którzy odkryli w sobie zdolności literackie, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, a nawet umiejętności tworzenia prezentacji filmowych i animacji.

1994/95
Polonista Witold Pelka zorganizował wernisaż wystawy z okazji 160 rocznicy wydania „Pana Tadeusza” – „Droga do Soplicowa”. Zgromadzono unikatowe wydania poematu. W imprezie uczestniczyli nauczyciele z innych szkół i przedstawiciele Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.
Rozwijanie przez nauczycieli zainteresowań uczniów przyniosło liczne osiągnięcia. Drużyna naszej szkoły: Przemysław Dziewięcki i Rafał Przerwa (kl. IVa TM) zajęła 1 miejsce w eliminacjach wojewódzkich VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, który odbył się w Kaliszu 10.01.1995 r. i zakwalifikowała się do eliminacji centralnych.

1995/96
Miłym wydarzeniem w naszej szkole było powstanie zespołu muzycznego „Bruk”, którego skład był następujący: Karol Ćwikła (kl. Ia TM), Emil Szczerbiuk (kl. Ia TM), Adam Wojtasik (Ib TM), Piotr Stradomski (kl. IIb TM) i Karol Szymański (kl. IIc TM). Zespół ten był widoczny podczas szkolnych uroczystości, uczestniczył w regionalnych przeglądach muzycznych, wziął również udział w V Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej „Śpiewajmy wszyscy” w Jarocinie (III.1996 r.). Opiekunem zespołu był nauczyciel muzyki Dariusz Grzesik.
Zaangażowanie nauczycieli przyniosło liczne uczniowskie sukcesy. Przemysław Dziewięcki (kl. Va TM) brał udział w finale centralnym VIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Filmie młodzieży szkół ponadpodstawowych (Gdańsk, 10-14 kwietnia 1996 r.).
Paweł Pluta (kl. 4b TM) został laureatem finału centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego we Włocławku w kategorii poezji śpiewanej (opiekun – W. Pelka).
Uczniowie przygotowani przez W. Pelkę uczestniczyli w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej „Baszta’95” (20-22.10.1995 r., Ostrzeszowskie Centrum Kultury). Paweł Pluta zdobył 1 miejsce, a wyróżnienie uzyskali: Adam Wojtasik (kl. IIb TM) i Emil Szczerbiuk (kl. Ia TM) – za piosenkę autorską.

1996/97
Zdobycie wyróżnienia w finale konkursu poetyckiego SACRUM w literaturze przez Pawła Plutę (Vb TM) w kategorii poezji śpiewanej.
Zdobycie przez zespół muzyczny „Bruk” 2 miejsca w Przeglądzie Piosenki Młodzieżowej „Śpiewajmy wszyscy” (Jarocin) i wyróżnienia w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Turystycznej, Ballady i Poezji Śpiewanej „Baszta’96”, który odbył się w dniach 18-20.10.1996 r. (na festiwalu tym szkolny zespół spotkał się z gorącą owacją publiczności).
Zajęcie 3 miejsca przez drużynę szkoły: Tomasz Reif i Radosław Jaźwiec (kl. IVb TM) w eliminacjach wojewódzkich IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie, które odbyły się 31.01.1997 r. w Kaliszu.

1997/98
Zdobycie wyróżnienia przez ucznia Dariusza Jakubiaka (kl. IVa TM) w ogólnopolskim Konkursie „Obywatel – władza 1956 – 1980” zorganizowanym przez Ośrodek „Karta” i Fundację im. Stefana Batorego (opiekun: W. Pelka).
Zwycięstwo drużyny szkoły w składzie: Tomasz Reif i Radosław Jaźwiec (kl. Vb TM) w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Filmie i udział w eliminacjach centralnych.

1998/99
Dzięki zaangażowaniu nauczyciela plastyki Antoniego Wencka uruchomiona została galeria plastyki, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów.
Prowadzona była też promocja szkoły w mediach: rozgłośni radia SUD oraz na łamach lokalnych gazet. Spektakularnym działaniem w tym zakresie było wystawienie w ostrzeszowskich kościołach, a także w kilku świątyniach diecezji kaliskiej „Misterium Męki Pańskiej”, przygotowanego przez ks. Pawła Malińskiego, Witolda Pelkę i Piotra Prusinkiewicza. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
Młodzież wyjechała na spotkanie z Ojcem Św. do Włocławka – pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II (opiekunowie W. Piekarczyk, W. Dubis) – wspieranie rodzącego się kultu papieża Polaka.
Zajęcie przez uczennice: Annę Fras 1 i Annę Fras 2 (kl. IIb LO) 10 miejsca drużynowo na szczeblu centralnym Międzynarodowego Konkursu Wiedzy „Adam Mickiewicz na tle doby romantyzmu w 200 rocznicę urodzin” (opiekun: Witold Pelka).

1999/00
Młodzież klas LO uczestniczyła w 4 koncertach filharmonii zorganizowanych w auli szkolnej. W ten sposób starano się rozbudzać wśród uczniów zainteresowanie muzyką klasyczną.
Rozwijane kreatywności artystycznej młodzieży, szczególnie przez Witolda Pelkę, znalazło szczególny wyraz w sukcesach szkolnego kabaretu „Na wynos” i uzyskaniu III miejsca w ogólnopolskim konkursie filmów video, organizowanym przez Fundację „Wyzwania”, zachęcającym do przeczytania „Pana Tadeusza”. W konkursie tym, którego opiekunami byli: Witold Pelka i Piotr Prusinkiewicz, udział wzięli uczniowie kl. III b LO.

2000/01
Aktywnie działały koła: teatralne i polonistyczne, które włączyły się m.in. w uświetnienie uroczystości z okazji Dnia Kobiet, wzięły udział w eliminacjach Regionalnych Prezentacji Dzieci i Młodzieży (wyróżnienie za program „Muzeum” w eliminacjach powiatowych), w przygotowaniu części artystycznej na Powiatowy Konkurs o Radzie Europy i na Zjazd Absolwentów rocznika 1973.
Kabaret „Na wynos” uczestniczył w Powiatowym Dniu Teatru (na zaproszenie Dyrektora OCK) oraz w uroczystości pożegnania absolwentów klas LO, Technikum.

2001/02
Uroczystości szkolne uświetniał kabaret szkolny „Na wynos”, prowadzony przez Witolda Pelkę. Nauczyciel ten współpracował z Ostrzeszowskim Centrum Kultury, prowadzona przez niego grupa teatralna „Towarzystwo Zabawy Scenicznej OJ” zajęła I miejsce w Eliminacjach Powiatowych. Nawiązał też współpracę z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu w zakresie festiwali i uroczystości związanych z 10-leciem tej Fundacji.

2002/03
Spektakl „Stworzenia” zajął 1 miejsce w Powiatowym Przeglądzie Teatrów w Ostrzeszowie i 2 miejsce w Regionalnych Prezentacjach Teatrów w Jarocinie. Przedstawienie to prezentowano także kilka razy na zaproszenie instytucji kulturalnych i środowiskowych (opiekun – W.Pelka).
W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Elwira Pinkosz (kl. IIIa LO) zajęła I miejsce za zestaw wierszy a uczniowie: Marek Wieloch, Aleksandra Pisula i Emilia Gajewska uzyskali wyróżnienia.

2003/04
Kabaret prowadzony przez W. Pelkę zajął 1 miejsce na III Kameralnym Festiwalu Teatrów Licealnych w Kaliszu, a Aleksandra Świerczek (kl. Ia LO) i Łukasz Biegański (kl. IVa LO) uzyskali tytuły najlepszych aktorów festiwalu. Witold Pelka prowadził zajęcia z kabaretem „Na wynos”. Z Ostrzeszowskiego Centrum Kultury wpłynęło podziękowanie dla uczniów: Aleksandry Pisuli, Malwiny Lubienieckiej, Emilii Gajewskiej, Natalii Wawrzyniak i Katarzyny Gałan za pomoc przy organizacji IX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Nieobojętnej. Siedmiu naszych uczniów brało udział w warsztatach dla uczniów śpiewających, których organizatorem było OCK.

2004/05
Wspaniale prezentował się szkolny kabaret „Na wynos”, prowadzony przez Witolda Pelkę. Nowy program „Wyspa”, który przygotował ww. kabaret był prezentowany m.in. na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży w Ostrzeszowie. Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem Witolda Pelki w czerwcu 2005 r. przygotowała program artystyczny na uroczystość podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika.

2005/06
Sukcesy odnosił zespół teatralny „Na wynos” (wyróżnienie podczas Dni Kultury Szkolnej). Przygotowano scenariusz programu „Jak szaleć, to szaleć” oparty na motywach twórczości K.I. Gałczyńskiego oraz cykl spektakli „Pora na teatr” z myślą o edukacji teatralnej młodzieży oraz promocji placówki w środowisku. Spektakle zaprezentował kabaret „Drużyna Murzyna” i Towarzystwo zabaw scenicznych OJ. Głównym animatorem powyższych działań był Witold Pelka.
Na festiwalu Teatrów Licealnych, który odbył się 01.04.2006 r. w Kaliszu Patrycja Matys i Kamil Brylak (Ic LO) uzyskali wyróżnienie (opiekun: Witold Pelka).
W eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 2006 Aleksandra Świerczek z IIIa LO zajęła I miejsce (opiekun: Witold Pelka). Wydawana była gazetka szkolna „Spięcie” (opiekun: Andrzej Kułak).

2006/07
W IV Przeglądzie Teatrów Licealnych – Kalisz 10.04.2007 r. zespół teatralny naszej szkoły zajął 1 miejsce (spektakl „Stopklatka”) a Marta Gałek z IIc LO uzyskała wyróżnienie. Młodzież z zespołu „Na wynos” osiągnęła sukces na VII Poznańskim Festiwalu Teatrów, który odbył się 11.03.2007 r. (animator: Witold Pelka).
Czołowe miejsca uzyskali nasi uczniowie podczas konkursów organizowanych 03.07 2007 r. W ramach Dni Kultury Szkolnej: w konkursie recytatorskim (Kamil Brylak, Karol Andrzejewski, Daria Roszczyk (opiekunowie: Witold Pelka i Beata Brzezicha), plastycznym (Kamil Owoc, Agata Gajewska, Magdalena Pawłowska (opiekunowie – jak wyżej), fotograficznym (Michał Sawa, Kamil Cichoń, opiekun: Witold Pelka), w konkursie teatrów zespół „Na Wynos” (opiekun: Witold Pelka) i instrumentalnym (zespół „FoomiX” i zespół taneczny „Knock out” (opiekunowie: Adam Fulara, Ewa Kinastowska).

2007/08
Zespół Teatralny (opiekun: Witold Pelka) pracował w dwóch grupach: starszej, składającej się z uczniów klas III i młodszej – powstałej z naboru do klas pierwszych lub innych chętnych uczniów szkoły.
Zespół szkolny The FoomiX (opiekun: Adam Fulara) uświetniał wiele uroczystości. Pracował nad własnymi kompozycjami autorskimi oraz nad tekstem. Skład tego zespołu był następujący: Ilona Bacik (wokal), Marzena Gajewska (bas), Łukasz Biel (perkusja, wokal), Łukasz Szczypkowski (gitara), Wojciech Styczkowski (gitara).
Grupa teatralna „Na wynos” uczestniczyła w Przeglądzie Teatrów Licealnych „Marcinek” oraz w Przeglądzie teatrów Licealnych w Kaliszu (wyróżnienie autorskie uzyskały: Marta Gałek i Patrycja Matys z klasy IIIa LO).
Uczniowie: Marta Gałek (IIIc LO), Karol Andrzejewski (IIc LO), Kamil Brylak (IIIc LO) i Daria Kaczor (Id LO) uczestniczyli w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (opiekun: Witold Pelka).

2008/09
Kolejne sukcesy odnosił Zespół Teatralny pod kierunkiem W. Pelki (w tym kabarety „Na wynos”, „Drużyna Murzyna”), a także Zespół Muzyczny pod kierunkiem Katarzyny Noweta i „The Foomix” pod opieką Adama Fulary. Pod kierunkiem W. Pelki przygotowano koncert uświetniający otwarcie przez Bibliotekę Publiczną „Roku Czernikowskiego”.
Nauczyciel ten wraz z kl. IIc LO przygotował i prowadził 3 koncerty dobroczynne z cyklu „Perły w koronie” w klasztorze sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie.
Szkoła zajęła I miejsce w łącznej punktacji szkół ponadgimnazjalnych podczas Dni Kultury Szkolnej w Ostrzeszowie.

2009/2010
Kabaret „Na wynos” zaprezentował nowy program „Podwórze nieduże”. Uczniowie uczestniczyli w „Świecie muzyki” organizowanym przez Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Niedowidzących we Wrocławiu.
W ogólnopolskim piśmie „Biblioteka w szkole” opublikowano scenariusze: „Zapach sceny”, „Wszystko musi mieć swoją nazwę” i „Mury sędziwe”.
Justyna Wieczorek (kl. IIId LO) została wyróżniona w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (opiekun: W. Pelka).

2010/11
Justyna Pilch (kl. IVa TL) zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym „Las ma wiele funkcji” organizowanym przez Nadleśnictwo Gołuchów w związku z Międzynarodowym Rokiem Lasów – 13.05.2011r. (opiekun Renata Kubiaczyk).
Zespół muzyczny The Foomix (opiekun: Adam Fulara) zmienił niemal całkowicie swój skład, ponieważ niemal wszyscy członkowie zespołu ukończyli szkołę. Zebrano nowy skład zespołu: Monika Smolna i Kinga Kwast (perkusja), Paulina Warszawska (wokalistka), Ewa Owczarek (basistka), gitarzyści: Paweł Kulla i Agata Szpyrka oraz Dawid Ibron ze starego składu. Zespół szybko osiągnął wysoki poziom i wkrótce odnosił sukcesy na przeglądach muzycznych.
Grupa teatralna „Na wynos” przygotowała spektakl „Przedział wiekowy”.
Kontynuowano cykl koncertów „Perły w koronie” w klasztorze ostrzeszowskim z udziałem nauczycieli i wolontariatu szkolnego, opracowano również scenariusz spektaklu „Muzyczne niebo”.
Przygotowano program artystyczny na uroczystą sesję Rady Miejskiej Ostrzeszów związaną z nadaniem medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” dh Stanisławowi Stawskiemu.
Współpracowano z Muzeum Regionalnym (digitalizacja zbiorów fotograficznych) i ze Stowarzyszeniem „Chopin dla Najmłodszych”. Animatorem wszystkich tych działań był Witold Pelka.
Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w Targach Edukacyjnych i Dniach Kultury Szkolnej. Obejrzała również w kinie „Piast” nowo powstały film: „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”.
Udział w 56 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim uczennicy Angeli Kiermaszek (IIb LO), w którym otrzymała wyróżnienie (Witold Pelka, VI.2011).

2011/12
Zespół The Foomix (opiekun Adam Fulara) wygrał Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, zajął również 2 miejsce podczas Dni Kultury Szkolnej. W zespole miały miejsce zmiany personalne – w 2 półroczu odeszły 2 osoby: Paulina Warszawska i Monika Smolna.
Działał z powodzeniem zespół teatralny „Na wynos” (Witold Pelka). Wiele sukcesów w konkursach recytatorskich osiągnęła Angela Kiermaszek (kl. IIIb LO) pod kierunkiem Witolda Pelki.
Przestała się, niestety, ukazywać gazetka szkolna „Spięcie”, wydawana przez niemal 15 lat.

2012/13
Premiera nowego spektaklu kabaretu „Na wynos”. Klaudia Kramarczyk (kl. Ib LO) zajęła 2 miejsce w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii „Teatr jednego aktora”.
Hanna Cempel (kl. Ib LO) zdobyła Grand Prix w Turnieju „Wywiedzione ze słowa”.
Zespół „The Foomix” zajął 1 miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 2012, 2 miejsce w Dniach Kultury Szkolnej oraz wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Patriotycznej.

2013/14
Zespół The Foomix wziął udział w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 2013 roku, w którym zajął po raz trzeci z rzędu 1 miejsce. W konkursie Dni Kultury Szkolnej zdobył 2 miejsce w kategorii instrumentalnej i 2 w kategorii wokalnej, natomiast pierwsze miejsce zdobył szkolny kabaret „Na wynos”. W konkursie na monodram Klaudia Kramarczyk z klasy 2b LO zdobyła 1 miejsce, Hanna Cempel także z klasy 2b LO zdobyła wyróżnienie i Grand Prix. Opiekun grupy Witold Pelka zdobył wyróżnienie za scenariusz przedstawienia.
Zorganizowano multimedialny konkurs o życiu i twórczości Juliana
Tuwima oraz szkolny konkurs poezji śpiewanej (K. Duczmal, W. Pelka).

2014/15
Zespół The Foomix pod opieką Adama Fulary brał udział w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 2014 w którym zajął 2 miejsce oraz w konkursie Dni Kultury Szkolnej, w którym zdobył 2 miejsce w kategorii instrumentalnej i wyróżnienie w kategorii wokalnej.
Lilianna Błaszczak z klasy 1 TI zajęła 2 miejsce w konkursie plastycznym, natomiast Oliwia Mania z klasy 1 TI – 3 miejsce. W Powiatowych Dniach Kultury Szkolnej Kabaret „Na wynos” pod opieką Witolda Pelki uzyskał 2 miejsce w kategorii spektakli za scenę pt. „Sens”.
Marta Janicka z klasy 1MS otrzymała wyróżnienie za recytację, a 18 kwietnia w wojewódzkim finale konkursu teatralnego w Jarocinie zdobyła 2 miejsce za monodram, 12 kwietnia w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (finał wojewódzki w Trzciance) otrzymała wyróżnienie za recytację. Opiekunem Marty oraz kabaretu „Na wynos” był Witold Pelka.
11 czerwca 2015 roku Dominika Pieczonka z klasy 2b LO zajęła 1 miejsce w V Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej, opiekunem uczennicy był Andrzej Kułak.
Uczniowie pod kierunkiem Haliny Kurzawy przygotowali Misterium Wielkopostne „Na krzyż z nim”.
Odbyły się również koncerty muzyków Filharmonii Kaliskiej, którzy przeprowadzili warsztaty muzyczne dla młodzieży.
Zorganizowano konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o Witkiewiczach przygotowany przez Beatę Stajszczyk i Katarzynę Duczmal.

2015/16
Skecz inspirowany twórczością Gałczyńskiego zdobył w kwietniu na konkursie w Poznaniu pierwsze miejsce (Witold Pelka). Katarzyna Smolarek i Hubert Jakubowski z klasy 1b LO uczestniczyli w konkursie kabaretowym „Spojrzenia”, organizowanym przez Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, zajęli 1 miejsce.
Uczennica klasy 1a LO Sandra Luty zajęła 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, w którym startowało około 1,5 tysiąca uczniów. Jednocześnie Sandra zakwalifikowała się do finału tego konkursu, który miał miejsce w czerwcu w Ostrołęce. Opiekunem Sandry był Witold Pelka.
Duży sukces odnieśli nasi uczniowie w konkursie filmowym Kuratora Oświaty i Wojewody Wielkopolskiego „1050 lat chrztu Polski”. Zespół uczennic z naszej szkoły z klasy 1b LO (Amelia Dolata, Monika Nowacka) zwyciężył przygotowując film „Chrzest Mieszka i początki chrześcijaństwa w Polsce” (24.06.2016, opiekun Jacek Hałas).
Szkolny zespół The Foomix zdobył wyróżnienie w konkursie Dni Kultury Szkolnej.
Karolina Walas w Konkursie Poezji Śpiewanej w Zwierzyńcu otrzymała wyróżnienie za śpiew i zajęła 3 miejsce wraz z kabaretem szkolnym oraz 1 miejsce w Dniach kultury Szkolnej. Monika Nowacka w Konkursie Poezji Śpiewanej w Zwierzyńcu zajęła III miejsce w kategorii śpiew i III miejsce występując wraz ze szkolnym kabaretem. Samanta Nowak w Zwierzyńcu zajęła II miejsce w kategorii śpiew i 3 miejsce z kabaretem oraz zajęła 2 miejsce w Dniach Kultury Szkolnej.
Amelia Dolata była laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego OKF FOT-ON „Wzór” oraz uzyskała wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym „Portret 2016”.
Nauczycielka Marta Gaszewska utworzyła młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy.

2016/17
W marcu Witold Pelka zorganizował Szkolny Dzień Teatru.
W kwietniu Witold Pelka przygotował spektakl „Od jutra” wystawiony przez Szkolną Grupę Teatralną „Na wynos” oraz przygotował wykonawców do koncertu „ Szkolna Noc Świętojańska”.
Z osiągnięć artystycznych na uwagę zasługują wyniki uzyskane przez naszych uczniów w corocznych Dniach Kultury Szkolnej, które odbyły się w marcu 2017 roku: 1 miejsce zajęła Anna Matysik za wykonanie monodramu „Sens”, 1 miejsce zajęła Sandra Luty w kategorii „wywiedzione ze słowa”, także 1 miejsce zdobyła Samanta Nowak w kategorii „poezja śpiewana’, I miejsce zajął też Kabaret „Na wynos”, a zespół The Foomix wygrał konkurs w dwóch kategoriach – wokalnej i instrumentalnej.
W tym roku szkolnym zespół obchodził dziesięciolecie istnienia. W swojej historii w składzie zespołu pojawiła się niemal setka uczniów, zespół dał około 120 koncertów. W roku jubileuszowym skład zespołu stanowili uczniowie: Iga Kurzawa, Maciej Pelka, Paweł Jasiak, Jakub Muskała, KoNrad Fabisz, Miłosz Kozica, Robert Hełka, Krzysztof Marczyk.
W kwietniu 2017 roku Sandra Luty zajęła 3 miejsce w Regionalnym Przeglądzie Monodramów w Kaliszu (opiekun Witold Pelka).
Uczennica Amelia Dolata (kl. IIb LO) nadal rozwijała swoje pasje zdobywając 3 miejsce w XXII edycji konkursu fotograficznego „W obiektywie 2016” oraz wzięła udział w wystawie pokonkursowej (zasięg ogólnopolski), otrzymała tytuł finalisty IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON, ponadto wzięła udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Solidarności i zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu Olimpiady z literatury i języka polskiego. Zorganizowano cykl koncertów Filharmonii Kaliskiej.

2017/18
Szkolna grupa teatralna „Na wynos” kierowana przez Witolda Pelkę przygotowała nowy spektakl, przedstawienie zdobyło II miejsce w przeglądzie Powiatowych Dni Kultury Szkolnej, a uczennica Anna Matysik z klasy 2 ME wzięła udział w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii monodram.
Zespół The Foomix godnie reprezentował Zespół Szkół Nr 2 w kraju i za granicą. Występował 10 razy (od 2006 roku, tj. od początku istnienia to już 124) a najbardziej spektakularny koncert odbył się na zamku w czeskim Litomyślu. Brał udział w konkursie Dni Kultury Szkolnej, w którym zdobył 2 miejsce w kategorii instrumentalnej i 2 w kategorii wokalnej (pierwszego nie przyznano). Amelia Dolata z klasy 3b LO zdobyła 1 nagrodę w regionalnym konkursie fotograficznym „Moje miejsce – mój czas”.
Poloniści przygotowali konkurs na prezentację multimedialną o życiu i twórczości Bolesława Leśmiana.

2018/19
Szkolna grupa teatralna „Na wynos” przygotowała nowy spektakl pt. „Galeria z ludźmi”. Przedstawienie zdobyło 1 miejsce w przeglądzie Dni Kultury Szkolnej. Ponadto Witold Pelka przygotował uczennice: Annę Matysik (wyróżnienie), Darię Jurkowską, Natalię Wawrzynowską i Aleksandrę Noculak, które wzięły udział w wojewódzkim finale OKR.

2019/20
Odbyły się warsztaty teatralne dla kl. Ia LO prowadzone przez Witolda Pelkę.Warsztaty fotograficzne dla kl. IIa LO prowadzone przez artystów fotografików Stanisława Kulawiaka i Grzegorza Kosmalę, absolwenta naszej szkoły. Zrealizowano projekty internetowe udostępniane na profilu Facebook szkoły:

 • „Humaniści nie rdzewieją” – prezentacja twórczości uczniów: Oliwia
  Kwiatek, Aleksandra Noculak – poezja, Anna Wąsik, Nikola Fajga – proza
  (8 tekstów),
 • „Felietony na czas trudny” – łącznie piszących 10 osób, publikacja 20
  tekstów,
 • „Rozmowy humanistyczne” – rozmowy z uczniami klasy Ia LO i IIa LO
  udostępnione w formie filmu „Żywe obrazy” – zabawa humanistyczna (kl. Ia
  LO),
 • „Artyści i pasjonaci” – prezentacja twórczości nauczycieli pracujących
  w naszej szkole – projekt Katarzyny Dembskiej.

 

Aleksandra Noculak zdobyła 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim FanFil organizowanym przez UAM w Poznaniu.

2020/21
Cykle przygotowywane przez Witolda Pelkę z humanistami: felietony – „Nasze Spojrzenia”, inicjatywy humanistyczne upowszechniane na profilu Facebook szkoły, poezja nauczyciela Włodzimierza Piekarczyka i utwory literackie nauczycielki Katarzyny Dembskiej.
Warsztaty fotograficzne i udział uczniów w konkursie „Mój czas, moje miejsce” – 1 miejsce Piotra Kosmali, przygotowanie piosenki świątecznej i teledysku (Witold Pelka i uczniowie), współpraca z instytucjami kultury – OCK, Fundacja Zabytkom na ratunek, Yorghas Fundation.

2021/22
Zwieńczeniem roku był koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia Zespołu The FoomiX Adama Fulary, znanego na świecie muzyka, nauczyciela infor – matyki w naszej szkole, zamykający obchody Dni Ostrzeszowa. Podczas koncertu zaprezentowano także książkę polonisty naszej szkoły Wi – tolda Pelki pt. „Złota Księga Anegdot Szkolnych, czyli przygódki pedagogicz – ne” ilustrowaną rysunkami Zuzanny Kulawiak-Nieruchalskiej, Doroty Kusiak, Piotra Prusinkiewicza (autor koncepcji plastycznej), Dariusza Wrzalskiego (absolwent naszej szkoły) i Lesława Zaczyka. Publikacja powstała z okazji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.