LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
Wstęp
50 lat minęło…
Tempus fugit – czas ucieka, pozostawiając za sobą przeszłość utrwaloną w dorobku i wspomnieniach pokoleń, wskazując jednocześnie przyszłość, pełną nowych wyzwań i perspektywicznych planów. Historia naszej szkoły odzwierciedla tę prawidłowość poprzez zapis jej rozwoju, dokonywanych zmian struktury kształcenia, wdrażanych nowatorskich metod nauczania i coraz bogatszej oferty edukacyjnej. Zaczynaliśmy jako zespół szkół, mający szkolić wykwalifikowaną kadrę pracowników na potrzeby najpierw Fabryki Urządzeń Mechanicznych, a wkrótce innych zakładów przemysłowych Ostrzeszowa. Wiodącym kierunkiem kształcenia była obróbka skrawaniem, do której po niemal 30. latach przerwy z radością i sentymentem wracamy. Dlaczego? Zachęcamy do lektury opisu współczesnego obrazu szkoły z retrospekcyjnym odniesieniem do jej początków. Pragniemy upamiętnić wysiłek i zaangażowanie 7. dyrektorów, 14. ich zastępców, kierowników warsztatów szkolnych i kierowników szkolenia zawodowego, a także kilkuset nauczycieli, kilkudziesięciu pracowników administracji i obsługi. Nieoceniona była i jest praca szkolnej służby zdrowia -lekarzy, pielęgniarek, a także pedagogów i psychologów obejmujących swymi działaniami ochronę zdrowia i profilaktykę zagrożeń. Ich zaangażowanie i pasja stanowią wsparcie w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych szkoły. Pragniemy otoczyć serdeczną pamięcią, szacunkiem i uznaniem rodziców, szczególnie przewodniczących i członków Komitetu Rodzicielskiego i Rady Rodziców. To oni ufundowali szkolne sztandary, uczestniczyli w tworzeniu regulaminów i statutów, opiniowali pracę szkoły, włączali się w organizację uroczystości i wycieczek i robią to w obecnym składzie nadal. Szkoła to złożony organizm, nad którego prawidłowym funkcjonowaniem czuwają instytucje państwowe i samorządowe. Początkowo byliśmy objęci patronatem Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Ministerstwa Oświaty i Wychowania, a podstawowym aktem prawnym była Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. „O rozwoju systemu oświaty i wychowania”. 24 maja 1972 r. Minister Przemysłu Maszynowego powołał Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Urządzeń Mechanicznych „Ostrzeszów” w Ostrzeszowie. Takie były początki szkoły i geneza jej nieoficjalnej nazwy, która do dziś funkcjonuje w środowisku Ostrzeszowa i okolic – szkoła fumowska. Od początku głęboko zakorzeniła się w świadomości jej społeczności i trwa w kolejnych pokoleniach uczniów i absolwentów. Uczniowie – każdego roku są ich setki, bywało, że ich liczba przekraczała tysiąc – to nadzieja na harmonijną współpracę z nauczycielami, na rozwijanie wspólnych pasji i kreatywność w rozwoju uzdolnień i kształtowania osobowości. Dla nich ciągle wzbogaca się i modernizuje bazę szkoły, realizuje projekty edukacyjne rozwijające współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i Ukrainą. Były okresy, gdy realizacja tych celów, a szczególnie synchronizacja kierunków kształcenia z możliwościami rynku pracy stawała się niezwykle trudnym wyzwaniem. Pamiętamy upadek i likwidację FUM, bezrobocie, lata niepewności i nadziei w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Poradziliśmy sobie. Szkoła nadal rozwija się, zmieniając swój status wedle wymogów kolejnych reform oświaty. W 1999 r. organem prowadzącym szkołę został Powiat Ostrzeszowski, nadzór pedagogiczny nadal pełniło Kuratorium Oświaty. Tak jest do dzisiaj. Trwa owocna współpraca oparta na partnerskim i jednocześnie patronackim stosunku do problemów, a także wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, by jakość kształcenia w szkole była jak najwyższa. Od lat jesteśmy przekonani, że najbardziej miarodajnym sprawdzianem efektywności pracy nauczycieli są absolwenci, wszak nie dla szkoły, ale dla życia uczymy. Absolwenci to nasza duma – wszyscy. Są wśród nich: odnoszący sukcesy specjaliści, solidni pracownicy, mistrzowie, kierownicy, dyrektorzy, duchowni, oficerowie Wojska Polskiego, prezesi i wielu pełniących funkcje społeczne i samorządowe. Wierzymy, śledząc ich losy, że także dzisiejsi uczniowie będą potrafili godnie żyć, rozwijać własne kariery zawodowe i budować przyszłość naszego kraju.
Wszystkim, którzy swą pracą, decyzjami, okazywanym wsparciem, zaangażowaniem w życie szkoły w przeszłości i obecnie z całego serca dziękujemy Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły