LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
4. Kształcenie w II Liceum Ogólnokształcącym

Szkoła ta została utworzona w roku szkolnym 1997/1998 i funkcjonuje do chwili obecnej. Na uruchomienie liceum ogólnokształcącego w zespole szkół, który prowadził dotychczas kształcenie techniczne i zawodowe, miało wpływ wiele czynników. Nasza szkoła początkowo była szkołą przyzakładową, związaną z FUM. Szybko rozwijała się, nawiązując współpracę z innymi ostrzeszowskimi zakładami pracy i rzemiosłem, co skutkowało zmianą jej statusu na szkołę branżową podległą Ministerstwu Przemysłu Maszynowego.
Koniec lat 80-tych, pełen nadziei na zmianę sytuacji politycznej w Polsce i Europie okazał się jednak bardzo trudny dla Ostrzeszowa w związku z upadkiem i likwidacją największego zakładu pracy – Fabryki Urządzeń Mechanicznych.
Ustawa „O systemie oświaty” z dnia 7 września 1991 r. spowodowała wydanie przez Kuratorium Oświaty w Kaliszu decyzji z dnia 9 marca 1994 r. o nadaniu naszej szkole nazwy Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrzeszowie i statusu zespołu szkół publicznych.
Już wcześniej poszerzaliśmy ofertę edukacyjną. Poszukiwano nowych kierunków nauczania. W 1991 r. uruchomiliśmy kształcenie w Szkole Policealnej w zawodzie technik informatyk. Zajęcia prowadzono w pracowni informatycznej utworzonej w sali 110 (pierwsza taka pracownia w szkole).
W latach 1994 – 1996 szkoła uczestniczyła w programie modernizacji szkolnictwa zawodowego MOVE, pozyskując nowoczesny sprzęt i wiedzę w zakresie nowych metod nauczania, aktywizujących ucznia. Powstała pierwsza w Ostrzeszowie pracownia internetowa (sala 201 w budynku szkolnym). Sukcesywnie urządzano nowoczesne pracownie do nauczania przedmiotów humanistycznych, w tym języków obcych.
Wiele zmian nastąpiło również w pracy wychowawczej. Postawiono na rozwój zainteresowań młodzieży nie tylko w obszarze przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, ale także na inspirowanie uczniów do rozwijania kreatywności twórczej w zakresie muzyki, teatru, plastyki, fotografii, literatury i dziennikarstwa (zobacz w rozdziale „Absolwent Szkoły” podrozdział „Wrażliwi”). Nasza szkoła od lat dysponuje wykwalifikowaną kadrą, nastawioną na wszechstronny rozwój ucznia i podejmowanie wyzwań. Tak zrodziła się myśl o utworzeniu w naszej szkole liceum ogólnokształcącego.
19.03.1997 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o wprowadzeniu do realizacji w planowanym liceum ogólnokształcącym innowacji pedagogicznej opracowanej przez Ziemisława Szmaja, dotyczącej modyfikacji pedagogicznej dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego na podstawie programu nauczania dla przedmiotu „informatyka”, realizowanego w ramach programu MOVE – w celu stworzenia możliwości kształcenia o profilu informatycznym. Postawiono więc na liceum ogólnokształcące, w którym kształcenie obejmowało będzie także informatykę.
Innowacja polegała na wprowadzeniu nauczania informatyki w zakresie poszerzonym o elementy zaawansowanej edycji tekstu, arkusza kalkulacyjnego, baz danych, grafiki komputerowej, obsługi usług internetowych, elementów algorytmiki i programowania w języku Pascal. Program realizowano w 10 godzinach tygodniowo w cyklu kształcenia (2 godziny informatyki w klasie pierwszej i drugiej oraz 3 godziny w klasie trzeciej i czwartej) z wykorzystaniem metody projektu i pracy w grupach.
Zanim podjęto uchwałę, autor innowacji przedstawił zebranym schemat modułów i treści programowych, oprogramowanie i rozkład materiału dla czterech lat nauczania w układzie godzin 76 + 76 + 114 + 96. Następnie złożył oświadczenie wyrażające jego zgodę na wprowadzenie do realizacji w naszej szkole przedstawionej innowacji pedagogicznej. W dalszej kolejności została przedstawiona zebranym opinia doradcy metodycznego ds. informatyki Grzegorza Szałkowskiego, w której stwierdzono, że powyższa innowacja jest wykonana poprawnie pod względem merytorycznym, konstrukcyjnym i uwzględnia podstawy programowe z dziedziny informatyki. Z przedstawionego rozkładu wynikało, że uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z podstawami wiedzy o komputerach wraz z oprogramowaniem i praktycznym ich wykorzystaniem, jak również z systemami informatycznymi i ogólnymi cechami technologii informatycznej.
Podstawą prawną wprowadzenia innowacji było Zarządzenie Nr 18 MEN z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne – § 5 ust. 1 (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 20).
W r. szk. 1997/1998 rozpoczęły naukę trzy pierwsze klasy liceum o profilu ogólnym z rozszerzonym programem informatyki. W niedługim czasie potwierdziło się, że decyzja o utworzeniu tej szkoły jest ze wszech miar słuszna – licealne oddziały znakomicie wkomponowały się w organizm szkolny.
Od r. szk. 1997/1998 do r. szk. 2003/2004 LO było szkołą czteroletnią na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej (szkołę tę opuściło 351 absolwentów). Od r. szk. 2002/2003 do r. szk. 2020/2021 liceum było szkołą trzyletnią na podbudowie 3-letniego gimnazjum (szkołę tę opuściło 983 absolwentów), a od r. szk. 2019/2020 do chwili obecnej jest znów szkołą czteroletnią na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej (pierwsi absolwenci opuszczą ww. szkołę w przyszłym roku). Powyższe zmiany nastąpiły w wyniku reform oświaty z lat 1999, 2002 i 2017. Najwięcej oddziałów LO – 13 było w r. szk. 2007/2008, a najwięcej absolwentów – 131 było w r. szk. 2008/2009.

II Liceum Ogólnokształcące ukończyło 1 334 absolwentów następujących profili:

 1. Profil ogólny z rozszerzonym programem informatyki
  – liceum czteroletnie na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej, okres kształcenia od roku szkolnego 1997/98 do r. szk. 2003/2004
  – ilość absolwentów: 351
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2000/2001
 2. Profil informatyczno-językowy
  – liceum trzyletnie na podbudowie 3-klasowego gimnazjum
  – okres kształcenia: od r. szk. 2002/2003
  – ilość absolwentów: 392 (najwięcej wśród wszystkich profilów liceum),
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2004/2005
 3. Profil biologiczno-chemiczny
  – liceum trzyletnie na podbudowie 3-klasowego gimnazjum
  – okres kształcenia: od r. szk. 2002/2003
  – ilość absolwentów: 315
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2004/2005
 4. Profil humanistyczny
  – liceum trzyletnie na podbudowie 3-klasowego gimnazjum
  – okres kształcenia: od r. szk. 2006/2007 do r. szk. 2012/2013
  – ilość absolwentów: 135
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2008/2009
 5. Profil turystyczno-europejski
  – liceum trzyletnie na podbudowie 3-klasowego gimnazjum
  – okres kształcenia: od r. szk. 2012/2013
  – ilość absolwentów: 135
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2014/2015
 6. Profil artystyczno-humanistyczny
  – liceum czteroletnie na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej
  – okres kształcenia: od r. szk. 2020/2021,
  – ilość absolwentów: 6
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2022/2023.

 

Do roku 2023/2024 naszą szkołę opuszczą absolwenci klas LO o następujących nowych profilach:

 1. Profil turystyczno-przyrodniczy
  – liceum czteroletnie na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej
  – okres kształcenia: od r. szk. 2020/2021,
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2023/2024
 2. Profil programistyczny
  – liceum czteroletnie na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej
  – okres kształcenia: od r. szk. 2019/2020,
  – pierwsi absolwenci w r. szk. 2022/2023

 

Liceum ogólnokształcące to typ szkoły średniej dający możliwość bardzo dobrego przygotowania się do egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, a także do studiów na wszystkich kierunkach akademickich. Nauka w liceum to także rozpoznanie swoich talentów i pasji. Uczniowie poznają wiedzę z wielu dziedzin, ale wzbogacają ją także na zajęciach kół zainteresowań prowadzonych nowoczesnymi metodami projektu i warsztatów. Uczeń liceum dobrze przygotuje się także do podjęcia wyzwań współczesnego świata, ucząc się na różnych poziomach nawet trzech języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego (we wcześniejszych latach w oddziałach o profilu humanistycznym odbywały się również zajęcia z języka francuskiego). Może rozwijać pasje naukowe, uzdolnienia z określonych dziedzin i chęć doskonalenia się. Licealiści mogą poszerzać swoją wiedzę, przygotowując się pod opieką specjalistów do olimpiad przedmiotowych i konkursów tematycznych. Uczą się także pracy w zespołach i zdobywają potrzebne we współczesnym świecie kompetencje społeczne. W klasach sprofilowanych wprowadzono zajęcia dodatkowe, np. geografia regionu, historia sztuki, warsztaty artystyczne, elementy psychologii i pedagogiki, wiedza o kulturze.
Poszerzenie oferty edukacyjnej w liceum ogólnokształcącym zapoczątkowane przez wdrożenie innowacji pedagogicznej dotyczącej rozszerzonego programu informatyki, a potem kolejnych profili kształcenia stanowiło poważne wyzwanie logistyczne. Trzeba było sukcesywnie wzbogacać bazę szkoły, co wiązało się z koniecznością pozyskiwania środków z budżetu Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej a także poprzez włączenie szkoły do realizacji wielu programów międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską (zobacz rozdział „Projekty edukacyjne”).
Z każdym rokiem szkoła zmieniała swe oblicze, tworzono kolejne pracownie wyposażane w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne.
Na potrzeby kształcenia o kierunku informatycznym, począwszy od 1997 r. zorganizowano nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do internetu (sala 201, 203, 204). Obecnie na potrzeby kształcenia informatycznego szkoła posiada 8 pracowni komputerowych, zlokalizowanych w pięciu obiektach szkolnych.
Na potrzeby kształcenia języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski) na poziomie rozszerzonym uruchomiono dodatkowo salę 109.

Profil biologiczno-chemiczny z elementami kosmetologii i promocji zdrowia
Na potrzeby kształcenia w tym profilu doposażono dodatkowo salę 103 w mikroskopy z kamerami i akcesoriami, preparaty mikroskopowe, materiały do komponowania kosmetyków, wizualizer.
Przedmioty nauczane według programów rozszerzonych w ramach kierunku to: biologia, chemia i matematyka. Przedmiotem dodatkowym poszerzającym wiedzę i umiejętności uczniów była ochrona zdrowia z elementami kosmetologii. W ramach tego przedmiotu uczniowie odbywali blokowe zajęcia z chemii kosmetycznej, dietetyki, ratownictwa medycznego, podstaw fizjoterapii oraz kosmetologii. Zajęcia te odbywały się pod kierownictwem specjalistów – praktyków w każdej z dziedzin, w tym absolwenta tego kierunku, obecnie doktoranta Jakuba Duszczyka, który prowadził warsztaty z chemii kosmetycznej.
Szkoła podpisała porozumienie z Wyższą Niepubliczną Szkołą Medyczną we Wrocławiu oraz współpracowała z Wydziałem Nauk o Zdrowiu
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, (obecnej Akademii
Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego). Zgodnie z zawartymi
porozumieniami uczniowie uczestniczyli w wykładach, pokazach i ćwiczeniach z zakresu kosmetologii, dietetyki i ratownictwa medycznego, organizowanych na terenach obu uczelni.
Dzięki temu można organizować warsztaty kosmetologiczne z udziałem profesjonalnych kosmetyczek, a także warsztaty z chemii kosmetycznej. Promocja zdrowia realizowana była m.in. poprzez:

 • szkolenia z ratownictwa medycznego,
 • zajęcia z masażystą,
 • zajęcia z dietetyki prowadzone przez Annę Łukasik,
 • organizację Dni Promocji Zdrowia,
 • organizację Dnia Dawcy Szpiku (od 9 lat, a od 3 lat z udziałem innych szkół),
 • krwiodawstwo.

 

Uczniowie LO włączali się również w różnorodne programy profilaktyczne, takie jak: „Mam haka na raka” czy „Transplantacja-jestem na TAK”. Na szczególną uwagę zasługuje zainicjowany przez szkołę „Dzień dawcy szpiku”, który w roku 2022 będzie świętował swoje dziesięciolecie. Pozwolił on podnieść świadomość wśród społeczeństwa lokalnego oraz usystematyzować wiedzę dotyczącą dawstwa szpiku. W ramach tej inicjatywy pełnoletni uczniowie uzyskiwali wiedzę dotyczącą dawstwa, mieli okazję spotkać się z dawcami, w tym z absolwentami naszej szkoły oraz mogli rozwiać swoje wątpliwości co do procedury pobrań materiału do transplantacji. Do działań włączeni byli również uczniowie szkół podstawowych, biorący udział w konkursie plastycznym „Podziel się życiem”. W sumie podczas 9 lat akcji zarejestrowało się 1163 potencjalnych dawców, z których aż 10 stało się dawcami rzeczywistymi, ratując czyjeś życie!
O słuszności wprowadzenia tego profilu świadczy fakt, że wielu uczniów
wybrało ten kierunek na uczelniach wyższych i na stałe związało swoje życie zawodowe ze specjalnościami medycznymi i zdrowotnymi. Wśród nich
są stomatolodzy, kosmetolodzy, farmaceuci, chemicy, kryminolodzy, ratownicy medyczni, dietetycy, trenerzy personalni, właściciele siłowni, nauczyciele wychowania fizycznego, lekarze, pielęgniarki i położne.

Profil turystyczno-europejski
Na potrzeby kształcenia o profilu turystyczno-europejskim doposażono pracownię geograficzną w sali 104 w nowe meble, zestawy GPS, mapy ścienne, kompasy, atlasy geograficzne, próbki skał, a także projektor, tablice interaktywne, tellurium.
Profil ten został wprowadzony w r. szk. 2012/2013 w klasie 1B liceum ogólnokształcącego. Uczniowie tego kierunku uczyli się geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego w rozszerzeniu. Dodatkowo wprowadzono przedmiot geografia regionu. Założeniem profilu było wyposażenie ucznia w solidną wiedzę geograficzną ogólną i poszerzenie jej o zagadnienia z geografii regionalnej. Dzięki temu uczeń zyskiwał wiedzę na temat zagadnień społecznych, gospodarczych oraz problemów środowiska przyrodniczego w ujęciu regionalnym.
Poszerzenie wiadomości z zakresu geografii, wiedzy o społeczeństwie
i języka angielskiego pozwalało na kontynuację nauki na wielu kierunkach:
turystyka i rekreacja, geografia i geologia, geodezja, planowanie przestrzenne, politologia, prawo, ekonomia, wydziały AWF.
Wraz z wprowadzeniem kierunku turystyczno-europejskiego zwiększyła się ilość wydarzeń turystycznych organizowanych dla uczniów: wycieczek, wykładów i prelekcji podróżniczych, spotkań z ciekawymi ludźmi.
Nawiązano współpracę z Wydziałem Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, co dało możliwość uczestniczenia uczniów w wykładach i zajęciach terenowych z wykładowcami i studentami uczelni.

Profil turystyczno-przyrodniczy
Został wprowadzony w r. szk. 2020/2021, zastępując profil turystyczno -europejski. Obecnie oferujemy licealistom rozszerzony program nauczania geografii, biologii lub języka obcego. Ponadto, dla zainteresowanych, prowadzone mogą być zajęcia dodatkowe do wyboru – z chemii, z matematyki lub fizyki. Dodatkowo uczniowie uczą się języka hiszpańskiego od podstaw. Realizowany jest także przedmiot dodatkowy: zdrowie i środowisko, czyli człowiek eko-świadomy. Proponowana oferta edukacyjna jest szczególnie przydatna dla uczniów planujących studia na kierunkach ekonomicznych, przyrodniczych i medycznych.

Profil humanistyczny (artystyczno-humanistyczny, humanistyczno -społeczny, językowo-humanistyczny)
Na potrzeby kształcenia w tym profilu przeznaczono salę 004 w budynku głównym, która powstała w wyniku podziału istniejącej w tym miejscu auli szkolnej. W ten sposób stworzono najpierw trzy a potem dwa duże pomieszczenia bardzo potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ciągle rozwijającej się placówce. W nomenklaturze szkolnej obie sale nadal nazywane są aulami – lewą i prawą. W tej ostatniej prowadzone są lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii sztuki. Organizowane są zajęcia warsztatowe: teatralne, fotograficzne, muzyczne i plastyczne. Odbywają się także spektakle teatralne, imprezy okolicznościowe i apele.
Dzięki staraniom opiekuna – Witolda Pelki – oraz przychylności dyrekcji i rodziców sukcesywnie tworzono elementy wyposażenia potrzebne grupie teatralnej „Na wynos” oraz szkolnej publiczności. Kolejno powstały więc:

 • podesty sceniczne, konstrukcja kurtyny, rampa świetlna – wykonane przez uczniów i nauczycieli warsztatów szkolnych, – instalacja elektryczna do reflektorów oraz mikser światła – wykonane w ramach prac dyplomowych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli,
 • instalacja sprzętu nagłośnieniowego oraz zakup: wzmacniaczy, głośników, miksera dźwięku, mikrofonów i projektora – praca uczniów i nauczycieli z warsztatów szkolnych. Wydatną pomoc okazali nauczyciele: Piotr Prusinkiewicz, Wojciech Staszewski, Wojciech Małyszka, Andrzej Matyjaszczyk, którzy zaprojektowali i wykonali wiele elementów wyposażenia,
 • instalacja klimatyzacji – z funduszu Rady Rodziców.

Skromne z pozoru pomieszczenie stało się jedyną w regionie kameralną salą teatralną i koncertową, która służy całej społeczności szkolnej, pozwalając na prowadzenie edukacji kulturalnej oraz organizację imprez z wykorzystaniem nowoczesnych technik estradowych.
Sala 004 jest także miejscem: spotkań, prób, warsztatów artystycznych, a także wystaw plastycznych dla klas humanistycznych oraz wszystkich uczniów chcących rozwijać swoje pasje i uzdolnienia.
Profil programistyczny – to profil, który powstał dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy chcieliby poznać elementy programowania, będąc w liceum. Uczniowie tego kierunku realizują informatykę w zakresie rozszerzonym ukierunkowanym na programowanie. Grupy realizują także w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zajęcia z modelowania 3D i robotyki.
Trudno dziś sobie wyobrazić ZS Nr 2 w Ostrzeszowie bez II Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie LO osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu (patrz: Spis absolwentów osiągających najlepsze wyniki w nauce). Przykładem szczególnie uzdolnionego ucznia jest Dawid Podjuk, który w roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy w historii szkoły otrzymał zgodę na indywidualny tok nauki. Dawid, wówczas uczeń klasy Ia LO, uzdolniony w zakresie chemii i informatyki, za zgodą dyrekcji realizował program informatyki oraz wybrane przedmioty zawodowe w zakresie poszerzonym.

Sukcesy i ważne wydarzenia w liceum
Młodzież ucząca się w liceum udziela się z zaangażowaniem w życiu szkoły, biorąc udział w najważniejszych wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych, stanowiąc trzon zespołów, przygotowujących programy artystyczne. Mowa tu w szczególności o uroczystości Jubileuszu 25-lecia Szkoły, połączonej z wręczeniem pierwszego sztandaru (14.10.1997 r.) i uroczystego nadania szkole imienia Przyjaźni Polsko-Norweskiej, podczas którego otrzymała nowy sztandar (13.06.2008 r.). To także udział w bardzo ważnych wydarzeniach i działaniach samorządu lokalnego. Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w 2003 r. Witold Pelka przygotował scenariusz i reżyserował przedstawienie, wystawione w kinie „Piast” dla społeczności całego Powiatu Ostrzeszowskiego. W pracach reżyserskich i organizacyjnych pomagała mu Katarzyna Duczmal. Wykonawcami byli wszyscy uczniowie klasy IIA LO.
Nasza szkoła przygotowała również program artystyczny, zaprezentowany na uroczystej, XLII Sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów w związku z wręczeniem „Medalu Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów” druhowi Stanisławowi Stawskiemu (07.10.2010 r.). Koordynatorem powyższego zamierzenia był Witold Pelka.
Pod koniec r. szk. 2002/2003 Samorząd Uczniowski włączył się w organizację Powiatowej Wystawy Gospodarczej.
Młodzież pod kierunkiem Witolda Pelki w czerwcu 2005 r. przygotowała program artystyczny na uroczystość podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną.
Licealiści współpracowali z organizatorami takich przedsięwzięć, jak Ogólnopolski Festiwal Piosenki Nieobojętnej „Baszta” (organizator: Ostrzeszowskie Centrum Kultury), Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Produktów z Gęsi (organizator: Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania), nawiązywali współpracę z OCK, Biblioteką Publiczną MiG Ostrzeszów, z Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i Stowarzyszeniem „Chopin dla Najmłodszych”, uczestniczyli w Dniach Kultury Szkolnej (liczne sukcesy), w koncertach dobroczynnych „Perły w koronie”, wspaniale prowadzonych przez Witolda Pelkę.
Uczniowie liceum brali także udział w bardzo ciekawym przedsięwzięciu, organizowanym w latach: 2013 – 2019 w ostrzeszowskim kinie – „Wielkopolskiej Lekcji Geografii”, którego inicjatorem i organizatorem była Renata Kubiaczyk. Było to wydarzenie nie tylko na skalę naszego powiatu, ale także województwa.
Siedmiokrotnie gościliśmy w charakterze prelegentów znanych podróżników, przyrodników, globtroterów i ludzi ciekawych świata. W organizowanych przez naszą szkołę wydarzeniach uczestniczyli także uczniowie innych szkół powiatu (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Każda z siedmiu Wielkopolskich Lekcji Geografii składała się z 3 – 4 prelekcji, a także wzbogacona była w oprawę muzyczną, by młodzież, poznając najodleglejsze zakątki świata, poznawała również różne gatunki muzyki. Pierwsza z Wielkopolskich Lekcji Geografii miała miejsce 9 kwietnia 2013 roku i uczestniczyło w niej aż 650 osób.
Naszymi gośćmi byli m.in. dr Tomasz Brańka prodziekan ds. współpracy z zagranicą – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, dr Beata Kaczor – wykładowca – Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, Agnieszka Waligóra przedstawiająca dokonania podróżnicze wspólne z mężem Mateuszem Waligórą, Anna Krzysztofiak, Bolesław Grabowski, Marta Zienkiewicz, Damian Barański, Piotr Czyszpak, Piotr Strzeżysz, Przemysław Supernak, Robert (Robb) Maciąg, Michał Piec czy Aleksander Lwow, legendarny już alpinista i himalaista.
W 2014 roku w ramach WLG odbyła się także transmisja na żywo z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitzbergenie. Łączenie odbywało się w obecności pracownika Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie Magdaleny Puczko zaangażowanej w prace w Arktyce i na Antarktydzie.
Za sprawą zapraszanych gości wydarzenia te miały charakter zarówno edukacyjny, jak i krajoznawczy i kulturoznawczy. Każda taka lekcja stawała się dla wielu młodych ludzi inspiracją do samodzielnego odkrywania świata.
Młodzież z klas licealnych rozwijała talenty artystyczne w szkolnych zespołach teatralnych, polonistycznych i muzycznych. Przykładem tego działania były w szczególności: grupa teatralna „Na wynos”, prowadzona przez Witolda Pelkę od 1999 r. oraz zespół muzyczny „The Foomix”, działający od 2007 r., którego animatorem jest Adam Fulara. O zespołach tych, które działają z ogromnymi sukcesami od wielu lat, mowa w odrębnej części monografii (zobacz rozdział „Absolwent szkoły” podrozdział „Wrażliwi”). Uświetniają one wiele szkolnych wydarzeń i stanowią wizytówkę szkoły.
Uczniowie LO wchodzili także w skład Zespołu Doradczego Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów ds. Młodzieży, który został powołany Zarządzeniem Nr 75/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. przez Burmistrza Mariusza Witka. Godny podkreślenia jest fakt, że przedstawicielami Zespołu I kadencji (2016 – 2018) naszej szkoły byli tylko uczniowie liceum: Dawid Podjuk (IIa LO), Amelia Dolata, Aleksandra Bacik, Adrian Szwarc z klasy IIb LO.
Licealna młodzież zaangażowała się w działalność Samorządu Uczniowskiego (większość przewodniczących Samorządu Uczniowskiego od 1997 r. wywodzi się z klas LO). Wchodziła również w skład Parlamentu Młodych Powiatu Ostrzeszowskiego (w r. szk. 2001/2002 za pracę w tym Parlamencie wyróżniono Adama Mickiewicza z IVC LO). Brała udział w Poczcie Sztandarowym szkoły, który uświetnia najważniejsze uroczystości o charakterze szkolnym i lokalnym.
Przykładów tej działalności było wiele. W dniu 07.09.1999 r. w przekazaniu daru dla oddziału dziecięcego Szpitala w Ostrzeszowie przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom „Pomocna Dłoń” wzięła udział młodzież naszej szkoły, wyróżnionej za rozprowadzenie największej ilości cegiełek. Wyróżnionymi uczniami byli: Olimpia Kaźmierczak (2a LO), Anna Fras 2o (3b LO) i Marcin Łuczak (2b TE).
Młodzież LO aktywnie udzielała się w wolontariacie, wśród niej było także wielu honorowych dawców krwi i dawców szpiku. W każdą wolną chwilę (najczęściej w soboty), wolontariusze pomagali pensjonariuszom DPS w Marszałkach, sprawiając im wiele radości. Dostrzegły to media – artykuł na ten temat został zamieszczony na łamach „Czasu Ostrzeszowskiego” w Nr 15/2003. Oprócz tego wolontariusze pomagali m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie, Przedszkolu Nr 6 w Ostrzeszowie i bibliotece. Za pracę w wolontariacie wyróżniono wielu uczniów LO, wśród których byli m.in.: Ewelina Płóciennik, Monika Wilk, Katarzyna Gałan i Anna Grzelak (ukończyły LO w r. szk. 2005/2006), Anna Rojkiewicz (ukończyła LO w r. szk. 2007/2008), Marlena Grzesik, Aleksandra Lamek i Żaneta Zawadzka (ukończyły LO w r. szk. 2008/2009), Małgorzata Niechciał, Monika Śmiatacz, Magdalena Aksamska, Marlena Stempin, Dominika Śmiejczak, Angelika Ziok, Małgorzata Zmyślona (ukończyły LO w r. szk. 2009/2010), Marlena Kamraj, Monika Kawalec i Marlena Kraus (ukończyły LO w r. szk. 2012/2013). To tylko niewielka część z dużej grupy wolontariuszy wywodzących się z liceum. Wolontariat aktywnie działa do dzisiaj.
Uczniowie LO uczestniczyli w wielu programach i projektach, m.in. w:

 • programie profilaktyki uzależnień NOE („Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”), zapoczątkowany udziałem uczniów klas 1B LO i IC LO w pierwszym roku funkcjonowania liceum,
 • kursie „Wprowadzenie na rynek pracy” zorganizowanym m.in. dla naszej młodzieży przez Ostrzeszowski Inkubator Przedsiębiorczości; kurs ukończyło i otrzymało dyplomy 21 uczniów z kl. II i III LO (data zakończenia: 11.01.2002 r.),
 • projekcie „Fotograficzna inwentaryzacja miasta Ostrzeszów i regionu” (praca 12 uczniów, opiekun: Witold Pelka) – r. szk. 2008/2009,
 • projektach edukacyjnych „Uczeń z klasą” i „Szkoła sukcesu” (ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT, realizowany w latach: 2009 – 2014), który był prowadzony przez zespoły badawcze pod kierunkiem Wiesławy Noskowicz i Ewy Karwackiej,
 • projekcie edukacyjnym „Kosmetyki naturalne”, realizowanym z grupą uczniów klas drugich LO (opiekun: Sylwia Reng) w r. szk. 2010/2011,
 • trzyletnim projekcie pod hasłem „Matematyka – reaktywacja”, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych LO i drugich TM (26 osób, opiekun: Agnieszka Jaszczyńska), zapoczątkowanym w r. szk. 2010/2011,
 • projekcie „Uczeń i mistrz” (opiekun: Witold Pelka), r. szk. 2010/2011,
 • projekcie „Moje liceum na 5” z matematyki i informatyki (r. szk. 2012/2013) i języka polskiego (Katarzyna Duczmal), w r. szk. 2014/2015,
 • projekcie „Norweski ślad w Twoim regionie” w r. szk. 2017/2018.

 

Ponadto Witold Pelka realizował w r. szk. 2017/2018 małe projekty animacyjne na lekcjach wiedzy o kulturze – było to około dwudziestu projektów samodzielnie zrealizowanych przez uczniów liceum w całym regionie.
W roku szkolnym 2019/2020 podjęto wiele „mniejszych” projektów promujących naszą szkołę, a od 12.03.2020 roku z powodu pandemii COVID-19 i wprowadzenia nauki zdalnej działania prowadzone były przy wykorzystaniu komunikacji internetowej, m.in.: 

 • – promocja szkoły w internecie – projekty promujące szkołę na profilu fb: warsztaty teatralne dla uczniów klasy 1a LO,
 • warsztaty fotograficzne dla uczniów klasy 2a LO – prowadzone przez Stanisława Kulawiaka i Grzegorza Kosmalę,
 • opracowanie projektów internetowych: „Humaniści nie rdzewieją”,
 • prezentacja twórczości uczniów: Oliwia Kwiatek, Aleksandra Noculak
 • poezja, Anna Wąsik, Nikola Fajga – proza (8 tekstów),
 • „Felietony na czas trudny” – łącznie piszących 10 osób – publikacja 20
  tekstów,
 • „Rozmowy humanistyczne” – rozmowy z uczniami klas 1a LO i 2a LO udostępnione w formie filmu,
 • „Żywe obrazy” – zabawa humanistyczna (1aLO),
 • artyści i pasjonaci – prezentacja twórczości nauczycieli pracujących w naszej szkole – projekt Katarzyny Dembskiej–Płonki.

 

2020/2021 – rok nauczania hybrydowego, tzn. częściowo prowadzonego stacjonarnie, częściowo zdalnie z powodu nadal trwającej pandemii. Był to czas skupienia działań m.in. na prezentacji wizerunku szkoły w związku ze zbliżającą się 50 rocznicą jej istnienia. Na bieżąco uczniowie pod kierunkiem nauczycieli informatyków i Justyny Śmiatacz-Skorupskiej aktualizowali i uzupełniali stronę internetową szkoły, a Katarzyna Dembska-Płonka dbała o profil fb.
Realizowano ciekawe inicjatywy nauczycieli i uczniów, np.:

 • cykle przygotowywane pod kierunkiem Witolda Pelki: felietony
 • „Nasze spojrzenia”,
 • prezentacja na fb poezji Włodzimierza Piekarczyka i utworów literackich Katarzyny Dembskiej-Płonki,
 • warsztaty fotograficzne,
 • konkurs „Mój czas, moje miejsce”,
 • przygotowanie piosenki świątecznej i teledysku pod kierunkiem Witolda
  Pelki.

Kontynuowano współpracę z Ostrzeszowskim Centrum Kultury, Fundacją „Zabytkom na ratunek” i Yorghas Fundation.
2021/2022 – dyrektor zgłosił szkołę do projektu „Wielojęzyczność i wielokulturowość – wprowadzamy szkołę w europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat”. Koordynatorem projektu została Katarzyna Kubiak-Moś.
Z udziałem uczniów LO w ramach przygotowań do obchodów 50-lecia szkoły przygotowano m.in. piknik szkolny i występ szkolnego zespołu Foomix (koncert na zakończenie Dni Ziemi Ostrzeszowskiej z okazji 15-lecia zespołu). 
Uczniowie LO zapisali się w historii szkoły licznymi osiągnięciami. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich (z wyjątkiem osiągnięć sportowych, o których mowa w rozdziale monografii pt. „Sport”):

1997/1998
Udział Justyny Okrucińskiej (Ib LO) w eliminacjach wojewódzkich I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o AIDS.

1998/1999

Zajęcie przez uczennice: Annę Fras 1 i Annę Fras 2 (IIb LO) X miejsca drużynowo na szczeblu centralnym Międzynarodowego Konkursu Wiedzy „Adam Mickiewicz na tle doby romantyzmu w 200 rocznicę urodzin” (opiekun: Witold Pelka).
Udział Justyny Okrucińskiej (IIb LO) w okręgowym szczeblu olimpiady z języka niemieckiego (opiekun: Wioletta Góra).
Zajęcie przez drużynę szkoły w składzie: Łukasz Działak (IIb LO), Jacek Gajda (IIIa TE), Przemysław Jankowski (IIIa TE) II miejsca w konkursie plastycznym: „Baw się z nami sportowcami” zorganizowanym w ramach uroczystości jubileuszowych 80-lecia PKOl, 50-lecia Rady Europy i 35-lecia Crossu Ostrzeszowskiego (opiekun: Antoni Wencek).

1999/00

Uzyskanie III miejsca w ogólnopolskim konkursie filmów video, organizowanym przez Fundację „Wyzwania”, zachęcającym do przeczytania „Pana Tadeusza”. W konkursie tym wzięli udział uczniowie IIIb LO (opiekunowie: Witold Pelka i Piotr Prusinkiewicz).
W eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” wysokie miejsce zajęła Iwona Banasiak z kl. III LO (opiekun: Adam Skrzypczak).
W Regionalnych Prezentacjach Teatrów Dzieci i Młodzieży Jarocin 2000 Ewelina Bacik (Ia LO) i Lucyna Jurkiewicz (IIa LO) zdobyły I miejsce.

2000/01

Uczennice szkoły, przygotowane przez Małgorzatę Fuhrmann: Ewa Lewucha (IVa LO), Danuta Kurzawa (IVc LO) zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o AIDS w Poznaniu, zajmując w nim XII i XIII miejsce.
Szkolna drużyna pod kierunkiem Adama Skrzypczaka zajęła V miejsce w Rejonowych Eliminacjach Konkursu Obrony Cywilnej, a Konrad Zadka (IIIa LO) zajął III miejsce indywidualnie. Ponadto Konrad Zadka zajął III miejsce w powiatowych eliminacjach Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się 21.04.2001 r. 
Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w konkursie pod hasłem: „Rada Europy – Polska – Samorząd Terytorialny – Prawa Człowieka”, zajmując II miejsce drużynowo. Monika Nowacka (IIIb LO) zajęła w tym konkursie ex aequo I miejsce indywidualnie. Jagoda Faron (IIIc LO) wzięła udział w regionalnej Olimpiadzie Wiedzy Religijnej.

2001/02

Tomasz Biegański z IVa LO zdobył I nagrodę w konkursie literackim dla szkół średnich Wielkopolski „Fantastyczny Pisarz Lem” (opiekun: Witold Pelka, 19.04.2002 r.).
Nominowanie do finału konkursu „Miss Polski” uczennicy z klasy IIIc LO Karoliny Nowety.
Uczniowie klasy IVa LO: Bartłomiej Borkowski, Tomasz Biegański, Wiktor Nieswadba i Damian Beer uzyskali wyróżnienie w konkursie na najlepszą szkolną stronę www, organizowanym przez Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej (opiekunowie: Maciej Kamiński, Ziemisław Szmaj, 17.10.2001 r.).
W konkursie „Nasza Europa” (15.02.2002 r.) Kornelia Lesiak z klasy IIIc LO zajęła II miejsce na szczeblu powiatowym i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego tego konkursu (koordynator – Adam Skrzypczak).
W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – Barbara Kędzia (IIc LO) zajęła II miejsce (27.04.2002, opiekun: Adam Skrzypczak).

2002/2003

W I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Elwira Pinkosz z IIIa LO zajęła I miejsce za zestaw wierszy, a trójka uczniów: Aleksandra Pisula, Emilia Gajewska (obie z klasy IIIb LO) oraz Marek Wieloch (Vb TE), uzyskała wyróżnienie.

2003/2004

Kabaret prowadzony przez Witolda Pelkę zdobył I miejsce na II Kameralnym Festiwalu Teatrów Licealnych w Kaliszu, a Aleksandra Świerczek (Ia LO) i Łukasz Biegański (IVa LO) uzyskali tytuły najlepszych aktorów festiwalu.
Do eliminacji Wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowała się trójka uczniów z klasy Ia LO: Dagmara Bielnik, Magdalena Ługowska i Monika Wilk (opiekun – Ewa Karwacka).
Uczniowie wzięli udział w IV konkursie „Nasza Europa”, a uczeń Mateusz Bielewski z IIb LO zajął w nim II miejsce w eliminacjach powiatowych. W Powiatowym Konkursie „Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Ostrzeszowskiej” I miejsce zajęła Magdalena Zielińska z klasy Ia LO, a II miejsce – Anna Grzelak z Ib LO.
Katarzyna Duczmal przeprowadziła eliminacje szkolne dwóch konkursów – ortograficznego i regionalnego – „Ostrzeszów – moja mała ojczyzna”, organizowanego przez naszą szkołę. Na eliminacjach powiatowych konkursu ortograficznego uczennica Anna Grzelak (1b LO) uzyskała III miejsce.

2004/2005

W Powiatowym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim na Terenie Ziemi Ostrzeszowskiej zwyciężyła Magdalena Zielińska (IIb LO), a Karolina Giwerska z tej samej klasy zajęła II miejsce.

2005/2006

Paulina Szych i Kamila Kempska (IIIa LO) zajęły ex aequo I miejsce a Magdalena Ługowska (IIIa LO) – III miejsce w etapie wojewódzkim konkursu „Alfik humanistyczny” klas drugich i trzecich LO (opiekun: Beata Brzezicha).
Magdalena Ługowska (IIIa LO) została laureatem etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (opiekun: Ewa Karwacka).
Anna Rojkiewicz z Ia LO zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego XXIX Olimpiady Języka Niemieckiego (opiekunowie: Anna Płaczkowska, Jacek Hałas) oraz konkursu „Herzlich Willkommen in Wielkopolska” (opiekun: Jacek Hałas).
Do finału wojewódzkiego VI edycji Wielkopolskiego Konkursu „Nasza Europa” zakwalifikował się Waldemar Wołoch z IIa LO (opiekun: Jacek Hałas). Na Festiwalu Teatrów Licealnych, który odbył się 01.04.2006 r. w Kaliszu Patrycja Matys i Kamil Brylak (Ic LO) uzyskali wyróżnienie (opiekun: Witold Pelka).
W eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 2006 Aleksandra Świerczek z IIIa LO zajęła I miejsce (opiekun: Witold Pelka). W etapie rejonowym Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej drużyna szkoły w składzie: Waldemar Wołoch, Michał Sawa i Łukasz Skowroński (wszyscy z IIa LO) zajęła III miejsce (opiekun: Witold Kucharski).

2006/2007

Agata Krawczyk (IIc LO) w Plebiscycie czytelników gazety „Twój Puls Tygodnia” „Uczeń Roku Powiatu Ostrzeszowskiego” (03.07.2007 r.) zajęła I miejsce, a w Sportowym Podsumowaniu Roku na Ziemi Ostrzeszowskiej (15.04.2007 r.) Anna Bajko (Ie LO) uzyskała wyróżnienie.
W IV Przeglądzie Teatrów Licealnych – Kalisz 10.04.2007 r. zespół teatralny naszej szkoły zajął I miejsce (spektakl „Stopklatka”), a Marta Gałek z IIc LO uzyskała wyróżnienie. Młodzież z zespołu „Na wynos” osiągnęła sukces na VII Poznańskim Festiwalu Teatrów, który odbył się 11.03.2007 r. (animator: Witold Pelka).
Drużyna szkoły w składzie: Agata Krawczyk, Agata Ambroży (obie z klasy IIb LO) i Monika Zakręt (IIc LO) zajęła czołowe miejsce w etapie rejonowym konkursu „Las i jego użytkowanie a środowisko naturalne człowieka” (opiekun: Renata Kubiaczyk).
Drużyna dziewcząt w składzie: Agata Krawczyk, Natalia Szymoniak (IIc LO), Patrycja Maciaczyk (IIc LO) zajęła II miejsce w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej, zorganizowanym 09.03.2007 r. w Kępnie, Natalia Szymoniak zajęła II miejsce, a drużyna chłopców w składzie: Waldemar Wołoch, Piotr Urban i Jakub Pol (wszyscy z IIIa LO) zajęła IV miejsce.

2007/2008

Anna Rojkiewicz (IIIa LO) zajęła II miejsce w Wielkopolsce w konkursie z języka niemieckiego: „Deutschfrend”.
Grupa teatralna „Na wynos” uczestniczyła w Przeglądzie Teatrów Licealnych „Marcinek” oraz w Przeglądzie Teatrów Licealnych w Kaliszu (wyróżnienie autorskie uzyskały: Marta Gałek i Patrycja Matys z klasy IIIa LO), opiekun – Witold Pelka.
Uczniowie: Marta Gałek (IIIc LO), Karol Andrzejewski (IIc LO), Kamil Brylak (IIIc LO) i Daria Kaczor (Id LO) uczestniczyli w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (opiekun: Witold Pelka).
W etapie regionalnym konkursu „Mój Las” (21.01.2008 r., Gołuchów) Dominika Gretkiewicz (IIc LO) zajęła I miejsce, Jakub Duszczyk (IIc LO) – II miejsce a Marta Nowicka (IIc LO) uzyskała wyróżnienie (opiekun: Renata Kubiaczyk).

2008/2009

Zajęcie przez ucznia Łukasza Gąsiorka (IIIa LO) VII miejsca w finale centralnym IV edycji konkursu wiedzy o Niemczech i języku niemieckim „Niemcy bez tajemnic”.
Zwycięstwo Anny Więcek (IIb LO) w konkursie historycznym „Poszukiwani – odkryj nieopowiedzianą historię” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (opiekunowie: Jacek Hałas i Iwona Skrobacz).
Udział w okręgowym etapie Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym uczniów: Marcina Piórka i Szymona Cempla (IIe LO) – opiekunowie: Jacek Hałas i Robert Hyla.
Zajęcie przez uczniów m.in.: Żanetę Jaźwiec (IIIa LO) i Jagodę Zaczyk (IIc LO) IV miejsca w konkursie świątecznym: „Poznaj magię kraju Wikingów i jego świątecznych tradycji”, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (opiekunowie: Iwona Skrobacz, Jacek Hałas).
Zakwalifikowanie się Marcina Piórka (IIe LO) do etapu okręgowego konkursu o antyku (opiekunowie: Aleksandra Jankowska, Jacek Hałas).

2009/2010

Justyna Wieczorek (IIId LO) i Michał Noskowicz (IIIe LO) uzyskali I wyróżnienie w ogólnopolskim finale konkursu „Historia bliska”.
Justyna Wieczorek została wyróżniona w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (opiekun: Witold Pelka).

2010/2011

Udział w 56 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim uczennicy Angeli Kiermaszek (IIb LO), w którym otrzymała wyróżnienie (Witold Pelka, VI.2011).
Udział uczniów: Szymona Bochena (Ib LO) i Krzysztofa Radzikowskiego (IIIc LO) w wojewódzkim konkursie „Nasza Europa” (opiekun: Jacek Hałas). Zakwalifikowanie się Joanny Niełacnej (Ib LO) do etapu regionalnego Olimpiady Historycznej w Poznaniu (opiekun: Jacek Hałas, X 2010).

2011/2012

Sukcesy Angeli Kiermaszek (IIIb LO) w konkursach recytatorskich pod kierunkiem Witolda Pelki.
Uczennica Paula Puchała (IIc LO) uzyskała wyróżnienie w etapie regionalnym konkursu geograficznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie” (opiekun: Renata Kubiaczyk).
Uczennice: Klaudia Skorzybót (IIa LO) i Agata Warszawska (IIc LO) zajęły I miejsce w finale IV Powiatowego Konkursu Matematycznego – 3.04.2012 r. (opiekunki: Agnieszka Jaszczyńska i Gabriela Nasiadek).

2012/2013

W Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (eliminacje wojewódzkie) uczennica Klaudia Kaczmarczyk z klasy 1b LO zajęła II miejsce w kategorii „Teatr jednego aktora”, natomiast Hanna Cempel także z klasy 1b LO zdobyła Grand Prix w turnieju „Wywiedzione ze słowa” (opiekun Witold Pelka).

2013/2014

Aleksandra Małolepsza z klasy 1b LO zajęła 1 miejsce w konkursie biblijnym (opiekun: Halina Kurzawa).

2014/2015

Adrian Szwarc (1b LO) zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Jersz”
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, I miejsce w kraju w konkursie
„Sprachdoktor” w kategorii klas pierwszych, II miejsce wraz z grupą w etapie
wojewódzkim konkursu „Turbolandeskunde” (opiekun: Anna Płaczkowska)
Dominika Pieczonka z klasy 2b LO zajęła 1 miejsce w V Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej (opiekun Andrzej Kułak,
11 czerwca 2015 r.).

2015/2016

Amelia Dolata (1b LO) laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego OKF FOT-ON organizowanego przez Fundację Wrocławski Inkubator Kulturalno-Społeczny „Neosfera” – temat VIII edycji: „WZÓR”. Praca Amelii wyróżniona spośród 450 prac nadesłanych ze 140 miast w Polsce. Ponadto Amelia uzyskała wyróżnienie w konkursie fotograficznym „Portret 2016”.
Uczennica klasy 1a LO Sandra Luty zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, w którym startowało około 1,5 tysiąca uczniów. Jednocześnie Sandra zakwalifikowała się do finału tego konkursu, który miał miejsce w czerwcu w Ostrołęce (opiekun Witold Pelka).
Katarzyna Smolarek i Hubert Jakubowski z klasy 1b LO zajęli I miejsce w konkursie kabaretowym „Spojrzenia” organizowanym przez Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (opiekun Witold Pelka).
Zespół uczennic z klasy 1b LO (Amelia Dolata, Monika Nowacka) zwyciężył w konkursie filmowym pod egidą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Wielkopolskiego „1050 lat chrztu Polski”, prezentując film „Chrzest Mieszka i początki chrześcijaństwa w Polsce” (24.06.2016, opiekun – Jacek Hałas).
Zajęcie pierwszego miejsca w Wielkopolsce przez Adriana Szwarca (2b LO) w konkursie Sprachdoktor (opiekun: Anna Płaczkowska).
Karolina Walas (1b LO) w Konkursie Poezji Śpiewanej w Zwierzyńcu otrzymała wyróżnienie za śpiew i III miejsce wraz z kabaretem szkolnym oraz I miejsce w Dniach Kultury Szkolnej.
Monika Nowacka (1b LO) w Konkursie Poezji Śpiewanej w Zwierzyńcu zajęła III miejsce w kategorii śpiew i III miejsce występując ze szkolnym kabaretem.
Samanta Nowak (1b LO) w Zwierzyńcu zajęła II miejsce w kategorii śpiew i III miejsce z kabaretem oraz II miejsce w Dniach Kultury Szkolnej.

2016/2017

W Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego uczeń Adrian Szwarc (3b LO) zdobył II miejsce w Polsce, natomiast uczniowie Nikodem Noculak i Oliwia Wojtera (1b LO) zajęli odpowiednio I i III miejsce w województwie (opiekun: Anna Płaczkowska).
W konkursie Sprachdoktor Adrian Szwarc zajął I miejsce w Wielkopolsce, a Nikodem Noculak – II miejsce w Wielkopolsce (opiekun: Anna Płaczkowska).
Uczennica Amelia Dolata (2b LO) nadal rozwijała swoje pasje, zdobyła III miejsce w XXII edycji konkursu fotograficznego „W obiektywie 2016” oraz wzięła udział w wystawie pokonkursowej (zasięg ogólnopolski), otrzymała tytuł finalisty IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON.
Amelia Dolata wzięła ponadto udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Solidarności i zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu Olimpiady z literatury i języka polskiego (opiekun Witold Pelka).
Dawid Podjuk, uczeń klasy 3a LO, zakwalifikował się do finałowego etapu XXII Konkursu Chemicznego organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakwalifikował się także do finału XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich – zajął 15 miejsce oraz do Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Talentów E(x)plory. Finał konkursu odbył się w ramach organizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii wydarzenia – Gdynia E(x) plory Week.
Karolina Ślak (3b LO) w konkursie High Flier i interaktywnym konkursie Understand zajęła III miejsce w województwie.
Sandra Luty (2a LO) zajęła III miejsce w Regionalnym Przeglądzie Monodramów w Kaliszu (opiekun: Witold Pelka, kwiecień 2017 r.).

2017/2018

Oliwia Wojtera z klasy 2b LO zajęła I miejsce w Wielkopolsce w konkursie języka niemieckiego „Verstehen”, II miejsce zajął Łukasz Nikodem z klasy 2b LO (opiekun: Anna Płaczkowska).
Amelia Dolata z klasy 3b LO zdobyła I nagrodę w regionalnym konkursie fotograficznym „Moje miejsce – mój czas”. Nagrodę wręczono 15.10.2017 r. podczas otwarcia II Regionalnej Wystawy Fotografów organizowanej przez Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916.
Weronika Nędza (1a LO) zajęła I miejsce w powiatowym konkursie „Scrabble z języka niemieckiego”.

2018/2019

Udział Darii Jurkowskiej, Natalii Wawrzynowskiej i Aleksandry Noculak (wszystkie z 1a GLO) w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (opiekun: Witold Pelka).

2019/2020 – pandemia koronawirusa, nauczanie zdalne od 12.03.2020 r. Aleksandra Noculak (2a GLO) zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim FanFil organizowanym dla młodych poetów przez UAM w Poznaniu.

Jak powiedziano wcześniej – II Liceum Ogólnokształcące jest szkołą, której uruchomienie przed laty było bardzo trafną decyzją. Stanowi integralną część Zespołu Szkół Nr 2, czego wymownym symbolem jest gęsie pióro obok FUM-owskiej płytki sprzęgła, widniejące na pierwszym sztandarze szkolnym. Liceum współtworzy pozytywny wizerunek szkoły jako miejsca, oferującego różnorodną i ciekawą propozycję rozwoju młodego człowieka.