LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
8. Opieka pedagogiczna, opieka zdrowotna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna zawsze stanowiła ważny element działania Zespołu Szkół Nr 2. Troska o zdrowie i dobrobyt psychiczny uczniów od wielu lat była nieodłącznym elementem funkcjonowania szkoły. I choć zainteresowanie kwestiami psychologicznymi i kondycją psychiczną młodzieży może się wydawać symptomem dzisiejszych czasów, to na profesjonalne wsparcie i pomoc uczniowie szkoły mogli liczyć od wielu lat – co też chętnie czynili.
Wsparcie udzielane indywidualnie, ale także szeroko prowadzona działalność profilaktyczna przez kolejnych pedagogów szkolnych we współpracy z psychologami, pielęgniarkami szkolnymi i nauczycielami zapewniała kompleksową opiekę uczniom oraz jednocześnie przyczyniała się do ugruntowania instytucji pedagoga szkolnego zarówno w świadomości wychowanków, rodziców, jak i pracowników szkoły. Dziś chyba już nikt nie wyobraża sobie szkoły bez pedagoga szkolnego i psychologa – zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego stało się nieodzownym elementem funkcjonowania placówki, zwłaszcza w obliczu kryzysów i problemów, z którymi musi mierzyć się dzisiejsza młodzież.
Pierwszym pedagogiem szkolnym, który zapisał się na kartach historii Zespołu Szkół Nr 2 jest Edward Kasperkiewicz. Oprócz pełnienia funkcji pedagoga szkolnego, E.Kaspierkiewicz był równeż członkiem Zespołu Wychowawczego oraz aktywnie wspierał działania programu wychowania zdrowotnego, którego koordynatorem był Adam Skrzypczak. Program wychowania zdrowotnego realizowany pod hasłem „ Zdrowa szkoła” od roku szkolnego 1991/1992 przyczynił się do podejmowania licznych inicjatyw o charakterze profilaktycznym na przestrzeni wielu lat. W latach 1991/92 w ramach realizacji programu podjęto działania na rzecz przeciwdziałania paleniu tytoniu, spożywaniu alkoholu, narkotyków, profilaktyki chorób zakaźnych, w tym AIDS, utrwalenia podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych i związanych z tym korzyści. Działania te wspierano poprzez audycje radiowęzła, wystawy plakatów, gazetki szkolne, akcje młodzieżowe. W roku 1994/95 działania profilaktyczne mocno wspierane były przez ówczesną pielęgniarkę szkolną, Marię Idczak. Jej działania obejmowały promocję zdrowia w formie gazetek, wystaw, konkursów, prelekcji, rozmów grupowych i indywidualnych, spotkań z rodzicami na temat podłoża uzależnień a także profilaktykę AIDS. Dodatkowo jedna z klas TM została objęta programem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”, który realizowany był w kolejnych latach. Zorganizowano również spotkania w wielu klasach z członkami Klubu Anonimowych Alkoholików w Ostrzeszowie. Od roku szkolnego 1996/97 do działań profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły włączyła się aktywnie Małgorzata Fuhrmann – pielęgniarka szkolna, która do chwili obecnej zajmuje się propagowaniem zdrowego trybu życia wśród uczniów. Współpraca M.Fuhrmann z pedagogiem szkolnym- E.Kasperkiewiczem i koordynatorem działań zdrowotnych – A.Skrzypczakiem, zaowocowała licznymi inicjatywami podejmowanymi na terenie szkoły w kolejnych latach. Do najważniejszych należy realizacja programów profilaktyki uzależnień NOE, „Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków”, program profilaktyki uzależnień „Odlot”, program wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia w szkole ponadpodstawowej wg scenariuszy opracowanych przez Zakład Pielęgniarstwa Społecznego – Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie, profilaktyka chorób zakaźnych, propagowanie honorowego krwiodawstwa na lekcjach prowadzonych przez lek. med. Stanisława Walkiewicza i przedstawiciela PCK Józefa Mądrego. Dzięki szerokiemu propagowaniu idei krwiodawstwa przez M.Fuhrmann tradycją naszej szkoły stał się fakt coraz większej liczby uczniów będących honorowymi dawcami krwi.
Rok szkolny 2000/2001 przyniósł zmiany w sprawowaniu opieki psychologiczno – pedagogicznej w szkole. Grono pedagogiczne powiększyło się o dodatkowego pedagoga szkolnego – Katarzynę Lewuchę, która zajmowała się uczniami mającymi kłopoty w nauce i inne niepowodzenia szkolne. Opieką pedagogiczną, głównie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz profilaktyką uzależnień zajmował się nadal Edward Kasperkiewicz. Rok szkolny 2002/2003 przyniósł kolejne zmiany, do zespołu psychologiczno – pedagogicznego dołączyła pedagożka Beata Warszewska. W roku szkolnym 2003/2004 z funkcji pedagoga szkolnego zrezygnował pan Edward Kasperkiewicz, który przez wiele lat bardzo angażował się w pracę na rzecz uczniów, sprawiających problemy edukacyjno-wychowawcze. Był dla młodzieży i nauczycieli autorytetem, wsparciem, potężnym filarem Zespołu Wychowawczego i nieocenioną pomocą dla dyrekcji szkoły. Funkcję pedagogów przejęły panie: Beata Warszewska i Katarzyna Lewucha. Działania pedagogów dodatkowo od tego roku wspierane są przez jeden dzień w tygodniu przez panią Arletę Zysko – psychologa, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrzeszowie. Był to zatem rok wielu zmian, ale jednocześnie pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole zyskiwała coraz większy zasięg. 
Jeszcze większe zmiany w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przyniósł rok szkolny 2004/2005. Nastąpiły wówczas zmiany na stanowisku pedagoga szkolnego, nowym pedagogiem została Ewelina Ulichnowska – Kosik, która funkcję tę pełniła przez 15 kolejnych lat. W tym czasie prowadziła ścisłą współpracę z psychologiem, Arletą Zysko – Lar w zakresie udzielania uczniom wsparcia psychologicznego. Nawiązała bliską współpracę z licznymi placówkami wspierającymi działania szkoły na rzecz ucznia, ale nade wszystko skupiała się na wspieraniu młodzieży i niesieniu jej pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów. Preferowała indywidualną pracę z uczniem. Ewelina Ulichnowska – Kosik jako pedagog szkolny aktywnie angażowała się w pełnienie wielu dodatkowych funkcji. Między innymi działała w powołanej w roku szkolnym 2005/2006 Komisji do spraw profilaktyki, prowadziła przez wiele lat wolontariat szkolny, inicjując wiele akcji na terenie szkoły, ale także zachęcając młodzież do pracy na rzecz środowiska lokalnego. Była również wieloletnim opiekunem Samorządu Uczniowskiego, dzieląc tę funkcję z Sylwią Reng w roku szkolnym 2007/2008.
W latach szkolnych 2012-2014 pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole została wzmocniona o kolejnego pedagoga, Beatę Rybczyńską. Zatem był to okres, kiedy uczniowie mieli zapewnione wsparcie dwóch pedagogów szkolnych (Ewelina Ulichnowska – Kosik i Beata Rybczyńska) oraz raz w tygodniu mogli liczyć na wsparcie ze strony dyżurującego w szkole psychologa, Arlety Zysko – Lar.
Obecnie szkoła zatrudnia dwóch pełnoetatowych pedagogów szkolnych i psychologa. Paulina Waligóra zastąpiła na stanowisku pedagoga Ewelinę Ulichnowską – Kosik w roku szkolnym 2018/2019. W następnym roku szkoła zyskała kolejnego pedagoga – Katarzynę Borla. Obie panie zapewniają uczniom pełne wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, obejmując swymi działaniami wszystkich uczniów szkoły. Podejmują liczne inicjatywy mające na celu promowanie prozdrowotnych nawyków. Dodatkowo Paulina Waligóra aktywnie prowadzi wolontariat szkoły, oferując młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Działania dwóch pedagogów wspierane są dodatkowo przez psychologa, Marlenę Piekarską. Szkoła jeszcze nigdy nie miała tak rozbudowanego zespołu psychologiczno – pedagogicznego. Śledząc historię pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie można zauważyć, jak stopniowo pomoc ta zyskiwała na znaczeniu i umacniała swoją pozycję w szkole. Obecnie stanowi ona jeden z najistotniejszych elementów funkcjonowania placówki a zapewnienie pełnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego swoim wychowankom jest jednym z priorytetów działania szkoły.

Informacja o opiece medycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie

Z chwilą otwarcia szkoły w 1972 r. uczniowie byli objęci opieką medyczną przez Zakładową Przychodnię Lekarską FUM jako uczniowie szkoły przyzakładowej. Personel medyczny wykonywał badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, udzielał porad lekarskich w przypadku choroby i pierwszej pomocy w przypadku zranień. Uczniowie byli objęci bezpłatną opieką stomatologiczną. W latach 1987-1990 opiekę lekarską sprawowała Anna Młyńczak-Szymkowiak a pielęgniarską Jadwiga Fluder oddelegowane do pracy zadaniowej przez dyrekcję Zespołu Opieki Medycznej w Ostrzeszowie. W tamtym czasie przeniesiono do szkoły gabinet medyczny i gabinet stomatologiczny wraz z wyposażeniem likwidowanej zakładowej przychodni lekarskiej. Od 1989 r. oba gabinety funkcjonowały już na terenie szkoły.
Od września 1990 r. do września 1995 r. opiekę pielęgniarską sprawowała pielęgniarka Maria Idczak. Opiekę lekarską do 1993 r. pełniła Anna Młyńczak-Szymkowiak, a od września 1993 Tomasz Błaszczyk – oddelegowani przez ZOZ. W tym czasie w szkole prowadzone były badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia i udzielano pierwszej pomocy.
Od września 1995 r. do października 1996 r. opiekę pielęgniarską sprawowała pielęgniarka Beata Siwek, a opiekę lekarską nadal Tomasz Błaszczyk. Od października 1996 r. opiekę pielęgniarską pełni pielęgniarka Małgorzata Fuhrmann, opiekę lekarską nadal Tomasz Błaszczyk a od września 1997 r. Marzena Jurek – Maciejewska, oddelegowania do pracy przez dyrekcję ZOZ.
Od 01.01.1999 r. weszła w życie reforma ochrony zdrowia, rozdzielono zadania pielęgniarki i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego), ustalono koszyk świadczeń gwarantowanych. W związku z tym od 01.05.1999 r. opieka pielęgniarska jest sprawowana na podstawie umowy podpisanej z Wielkopolską Kasą Chorych (później zmieniono jej nazwę na Wielkopolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu). W wyniku tych zmian obowiązuje do dziś coroczna aneksacja umów. Od lutego 2008 r. opiekę pielęgniarską dodatkowo sprawuje higienistka szkolna Gabriela Warszawska.
Do 31 grudnia 1998 r. uczniowie byli objęci bezpłatną opieką stomatologiczną, którą świadczyli w szkolnym gabinecie (własność szkoły) stomatolodzy oddelegowani do pracy w szkole przez dyrekcję ZOZ. Na skutek wprowadzenia reformy ochrony zdrowia szkolny gabinet stomatologiczny został zlikwidowany. Krótko funkcjonował jeszcze jako gabinet prywatny.
Od stycznia 1999 r. jedynym pracownikiem medycznym w szkole jest pielęgniarka, bądź higienistka szkolna. W szkole powstał gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Pielęgniarce powierzono zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i pomocy przedlekarskiej, zaś badania lekarskie i szczepienia ochronne zostały przypisane do zadań lekarza POZ (rodzinnego), a za terminowość tych badań i szczepień odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun ucznia.
Od 1996 r. w szkole na szeroką skalę prowadzona jest promocja honorowego krwiodawstwa (rocznie ok. 80 osób oddaje krew). Nieocenioną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia przez lata okazywał lekarz Stanisław Walkiewicz – kierownik Stacji Krwiodawstwa PCK w Ostrzeszowie. Na wniosek dyrekcji szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało mu Odznakę „Za Zasługi dla Oświaty”.
W 2003 pielęgniarka szkolna Małgorzata Fuhrmann otrzymała podziękowania od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu za pomoc w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa. Z dobrym skutkiem prowadzone były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przygotowywano uczniów do udziału w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. W 2014 r. przy wsparciu pracownika Państwowej Straży Pożarnej i Łukasza Klósaka (nauczyciela wf, edb i ratownika medycznego) zorganizowano w szkole Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W szkole były i są nadal prowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień: „Elementarz, czyli program siedmiu kroków” i „ARS, czyli jak dbać o miłość”, „Wybierz życie – pierwszy krok” i wiele elementów innych programów profilaktyki uzależnień, profilaktyki chorób zakaźnych, w tym HIV-AIDS, chorób nowotworowych, nadwagi i otyłości, racjonalnego odżywiania i inne zależnie od potrzeb uczniów i oczekiwań młodzieży. Prowadzono również zajęcia dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia.

Dzień Dawcy Szpiku w Ostrzeszowie

Gdy grudniowa magia porusza nasze serca, wierzymy głęboko, że każdy może zostać świętym Mikołajem. Nasi Mikołaje od lat już dzielą się z drugim człowiekiem tym, co najważniejsze – cząstką siebie. Dzielą się i zachęcają mieszkańców Ostrzeszowa, by nie pozostali obojętni na los tych osób, które zmagają się z cierpieniem i nieuleczalną chorobą. I tak już od dwunastu lat pozyskujemy potencjalnych dawców komórek macierzystych dla fundacji DKMS Polska – międzynarodowej organizacji non-profit zajmującej się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego. Wszystko zaczęło się w 2011 roku od chorującego na białaczkę Romana Rozwory, emerytowanego funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Współpracownicy pana Romana – państwo Beata i Krzysztof Olkiewiczowie wyszli z inicjatywą, by zorganizować dla swojego kolegi Dzień Dawcy Szpiku. Od samego początku pomysłowi gorąco sekundowała nauczycielka ZS Nr 2 w Ostrzeszowie – Katarzyna Dembska, która zwróciła się do ówczesnego dyrektora szkoły Ignacego Strzeleckiego z prośbą o udostępnienie lokalu na realizację tego szlachetnego przedsięwzięcia. Do działań organizacyjnych dołączyła nauczycielka biologii, p. Ewa Karwacka.
Pierwsza akcja odbyła się 15 listopada 2011 roku na terenie ZS Nr 2 przy ulicy Krańcowej 7, zarejestrowano 177 potencjalnych dawców komórek macierzystych. W tamtym czasie badanie polegało – oprócz wywiadu wstępnego i wypełnienia kwestionariusza – na pobraniu 4ml krwi jako materiału genetycznego (dziś wystarczy przez dłuższą chwilę trzymać patyczek w ustach i pocierać nim o wewnętrzną ściankę policzka). Stąd też w akcję zaangażowani byli lekarze – Halina Dembska, Anna Dobrzycka i Przemysław Skorwider oraz sztab ratowników medycznych Grabowskiego Centrum Ratowniczego pod kierownictwem Łukasza Klósaka. Tego pamiętnego dnia mieszkańcy okazali wielkie serce licznie rejestrując się w bazie dawców szpiku. To był bardzo wzruszający czas. Pan Roman, niestety, przegrał walkę o życie, lecz idea pozostała żywa. I tak – jednorazowe wydarzenie stało się tradycją i rozrosło do rozmiarów, o jakich nikomu się nie śniło.
Obecnie w Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund (!!!) stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, potocznie zwany białaczką. Słyszą ją rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu z tych osób jedyną szansą uratowania życia jest przeszczep komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy, a szansa na znalezienie zgodnego dawcy to jak szukanie igły w stogu siana. Prawdopodobieństwo wynosi od 1:20000 aż do 1:kilku milionów. Tylko 25% osób zakwalifikowanych do przeszczepu znajdzie pomoc w swojej rodzinie, 75% pacjentów potrzebujących transplantacji szpiku musi liczyć na pomoc dawcy niespokrewnionego. W tej chwili aż co piąty polski pacjent nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego” i nie ma szans na przeszczep. Nadzieją dla tych osób mogą być tylko nowo zarejestrowani. Dlatego też ostrzeszowska akcja musi trwać (zgodnie z mottem WOŚP) „dokońca świata i jeden dzień dłużej”. 
Od 2012 roku, kiedy doszło do połączenia ZS Nr 2 z Zespołem Szkół Nr 3, rejestrację przeniesiono do budynku przy ulicy Zamkowej 12, a do organizacji przedsięwzięcia dołączyła nauczycielka biologii Ewa Karwacka. Przed akcją zaczęto przeprowadzać spotkania edukacyjne dla pełnoletniej młodzieży szkół średnich w ostrzeszowskim Kinoteatrze „Piast”, podczas których wygłaszane są prelekcje na temat białaczki i chorób szpiku. W pierwszych edycjach z prelekcjami występowali – mgr Ewa Karwacka oraz dr Piotr Szewczyk – nauczyciele ZS Nr 2, a od 2015 roku przyjeżdżają do Ostrzeszowa panie specjalistki: dr n. med. Monika Biedroń i dr hab. n. med. Justyna Rybka z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Na spotkania edukacyjne zapraszani są również dawcy rzeczywiści, którzy dzielą się z młodzieżą doświadczeniami i wzruszającymi przeżyciami. Wkraczając w dorosłość, młodzi ludzie nabywają świadomości, iż oprócz uzyskania przywilejów i swobód obywatelskich, stają się też odpowiedzialni za siebie i innych. Dlatego nieocenionym prezentem (nie tylko mikołajkowym) i wyrazem dojrzałej odpowiedzialności jest gotowość ofiarowania cząstki siebie, by uratować życie drugiemu człowiekowi.
W 2014 roku zorganizowano I Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół Powiatu Ostrzeszowskiego pt. „Podziel się życiem”, który skupia uwagę na idei dawstwa szpiku, uwrażliwiając uczniów na cierpienie i pomoc drugiemu człowiekowi. Zwycięzcy konkursu są nagradzani w kinoteatrze podczas uroczystej gali finałowej z udziałem Starosty, dyrektorów szkół i władz miejskich. Wystawę prac można oglądać w szkołach podczas rejestracji potencjalnych dawców.
W ciągu zaledwie trzech kolejnych akcji zarejestrowano łącznie 538 potencjalnych dawców z naszego powiatu, co było ewidentnym dowodem, że mieszkańcy są świadomi tematu i chętni pomagać ludziom w potrzebie. Akcja wpisała się na stałe w kalendarium imprez Ostrzeszowa, a grudniowy czas okazał się doskonałym momentem dla tej szlachetnej akcji. Od 7 edycji czyli od 2017 roku – do organizacji akcji dołączyły pozostałe szkoły średnie powiatu ostrzeszowskiego – I LO im. Marii Skłodowskiej -Curie – z koordynatorkami: Anną Mamys i Małgorzatą Andrzejewską oraz ZS Nr 1 im. Powstańców Wlkp. z Dorotą Pilarską.
Wśród gości specjalnych Dnia Dawcy Szpiku znalazła swoje honorowe miejsce koordynatorka Drużyny Szpiku z Poznania – Maria Homan oraz dawczyni rzeczywista Elżbieta Żurek. Przed i w trakcie Wielkiego Dnia wolontariaty działają na pełnych obrotach: na ulicach Ostrzeszowa pojawiają się Mikołaje z ulotkami zachęcającymi do rejestracji i biegacze w koszulkach reklamujących akcję, a w szkołach rozprowadzane są cegiełki w postaci słodkich wypieków oraz gadżetów własnego wyrobu na rzecz wsparcia działań statutowych fundacji DKMS. Zewnętrzni sponsorzy z chęcią włączają się w działania, np. fundując nagrody na konkurs plastyczny czy posiłek dla wolontariuszy. Wspierają nas też lokalne instytucje. Ostrzeszowskie Centrum Kultury oraz Kryta Pływalnia „Oceanik” wyświetlają spoty reklamowe DKMS agitujące do rejestracji w bazie potencjalnych dawców.
Po dwóch latach przerwy w organizacji przedsięwzięcia z uwagi na obostrzenia pandemiczne Covid-19, akcja zostaje wznowiona w 2022 roku świętując swą jubileuszową, dziesiątą edycję – akurat w czasie obchodów jubileuszu 50-lecia ZS Nr 2. Dzięki zaangażowaniu organizatorek przedsięwzięcia oraz wielkiemu sercu mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, podczas tej edycji zarejestrowano kolejnych 58 osób, co oznacza, iż udało się rozszerzyć bazę potencjalnych dawców komórek macierzystych o 1221 osoby (!) Taka liczba istotnie zwiększa szansę na wyleczenie osób zmagających się z nowotworem krwi. Kilkunastu z zarejestrowanych znalazło już swoich genetycznych bliźniaków, wśród których są także absolwenci naszej szkoły: p. Emilia Dębowska, p. Artur Zając, p. Bartosz Andrzejewski czy p. Bartosz Roj. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i wdzięczni.