LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
3.1.3. Technik informatyk

Kierunek ten powstał w naszej szkole dzięki staraniom dyrektora Bolesława Jędrzejewskiego. Pionierem kształcenia w zakresie informatyki w klasach młodzieżowych od roku 1986 był Jerzy Konieczny. To jemu dyrektor zlecił przygotowanie się do prowadzenia zajęć z informatyki w klasach technikum, wysyłał go na kursy programowania oraz poprosił o pomoc w tworzeniu pracowni.

Pracownia komputerowa powstała w sali 110 (teraz pokój nauczycielski). Wyposażona była w komputery ZX Spectrum, monitory monochromatyczne i magnetofony kasetowe do zapisywania i odczytu danych. Była to pierwsza szkolna pracownia informatyczna w Ostrzeszowie. W tej pracowni Jerzy Konieczny uczył języka Basic i LOGO w klasach technikum od 1987 r.

W roku 1991 pod nadzorem Zbigniewa Łukawskiego powstała na piętrze w dużo większym pomieszczeniu nowa sala do nauki Informatyki. Wyposażona została w wypożyczone z Fabryki Urządzeń Mechanicznych komputery IBM połączone w sieć lokalną NetWare firmy Novell.

Powstanie tej sali było niezbędne do otrzymania akredytacji do wprowadzenia kierunku technik informatyk w powstałej Szkole Policealnej. Następnymi pracowniami komputerowymi były sale 203 (dawniejsza sala obróbki skrawaniem), sala 204 (dawniejsza sala technologii mechanicznej) i sala 201 (dawniejsza sala samochodowa). W tej ostatniej było pierwsze w Ostrzeszowie łącze internetowe (łącze dzierżawione z ZST w Kaliszu) dzięki realizacji projektu MOVE. Łącze to wspierane było finansowo przez firmę PROFI z Grabowa nad Prosną i działało jeszcze kilka lat. Później zastąpiono je łączami rozwijanymi jako usługi Telekomunikacji Polskiej. W roku 2002 otwarto w technikum młodzieżowym kierunek technik informatyk.

W roku 2005 na salę komputerową przeznaczono salę 207 – dawniejszą salę rysunku technicznego.

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Technik informatyk to profesja poszukiwana na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Absolwent technikum z tytułem technik informatyk, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym, jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania stanowisk komputerowych do pracy,\
 • wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • naprawy urządzenia techniki komputerowej,\
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • tworzenia i administrowania baz danych,
 • tworzenia stron i aplikacji internetowych.

Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

Informatyk musi być osobą samodzielną, która potrafi analizować sytuację i podejmować decyzje. Ponadto liczy się cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową, zdolności do nauk ścisłych, chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości, podatność na innowacje.

Technik informatyk – sukcesy i ważne wydarzenia w drugim 25-leciu szkoły

1994/95

 • utworzenie komisji przedmiotów informatycznych Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem Ziemisława Szmaja
 • organizacja III Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego (Z. Szmaj i nauczyciele informatyki)
 • 2 miejsce na szczeblu wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w kategorii najlepsza praca dyplomowa roku absolwenta Technikum Mechanicznego zajęła praca Sławomira Czemplika i Piotra Marchwackiego „Baza danych o obrabiarkach – program komputerowy” (opiekun Z. Szmaj)

 

1995/96

 •  kontynuacja działań w celu włączenia szkoły do sieci Internetu
 • rozbudzanie zainteresowań uczniów informatyką
 • uczeń Damian Mamys (kl. IIIb TM) zajął III miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Informatycznym Szkół Ponadpodstawowych (Krotoszyn,
  15.03.1996r.)

 

1996/97

 • w grudniu 1996r. uruchomiono w szkole łączność internetową w Sali 201
  bez udziału finansowego szkoły. Uruchomienie sieci, włączenie jej do zadań dydaktycznych i finansowanie przez sponsorów zapewnił Z. Szmaj wraz z zespołem informatyków. Byliśmy pionierami w użytkowaniu Internetu w celach edukacyjnych.
 • Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o wprowadzeniu do realizacji w liceum ogólnokształcącym (uruchomionym w roku szk. 1997/98) innowacji pedagogicznej opracowanej przez Z. Szmaja dla klas I-IV na podstawie programu nauczania dla przedmiotu „informatyka”, realizowanej w ramach programu MOVE – w celu stworzenia możliwości kształcenia o profilu informatycznym.

 

1997/98

 • uruchomienie Liceum Ogólnokształcącego (3 klasy pierwsze o profilu podstawowym z rozszerzonym programem informatyki) 1999/2000
 • zainstalowanie sieci komputerowej z dostępem do Internetu w pracowni 203 w budynku szkoły
 • komputeryzacja sekretariatu szkoły
 • opracowanie szkolnej strony www pod opieką Macieja Kamińskiego i  Ziemisława Szmaja (3 miejsce w Konkursie Szkolnych Stron województwa wielkopolskiego)

 

2001/02

 • zakup projektora komputerowego do sali informatycznej,
 • utworzenie ośrodka szkoleniowego Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, w którym szkolenia dla nauczycieli południowej Wielkopolski prowadzili Maciej Kamiński i Ziemisław Szmaj: Intel – nauczanie ku przyszłości, szkolenia dla administratorów szkolnych sieci komputerowych, szkolenia z zakresu tworzenia stron internetowych, szkolenia w obsłudze pakietu biurowego Office. Ośrodek prowadził także w ramach OFEK kursy tematyczne podwyższające kwalifikacje bezrobotnych.
 • 7.10.2001r. uczniowie kl.IVa LO: Bartłomiej Borkowski, Tomasz Biegański, Wiktor Nieswadba, Damian Beer uzyskali wyróżnienie w konkursie na najlepszą szkolną stronę www, organizowanym przez Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej (opiekunowie: Maciej Kamiński, Ziemisław Szmaj)

 

2002/03

 • otrzymanie z MENiS wyposażenia pracowni internetowej z Centrum Multimedialnym, co pozwoliło na właściwą realizację programów nauczania w liceum profilowanym
 • utworzenie trzeciej pracowni komputerowej
 •  w II Liceum Profilowanym utworzono klasę o profilu zarządzanie informacją – Maciej Kamiński, Ziemisław Szmaj i Andrzej Kułak czuwali nad stronami internetowymi szkoły. Dostęp uczniów do strony poprawiło wprowadzenie zakładek przedmiotowych zawierających informacje o egzaminach maturalnych

 

2003/04

 • w ramach prac dyplomowych wykonano instalację komputerową w sali 103
 • strona internetowa szkoły prowadzona przez Macieja Kamińskiego
 • dostęp do Internetu w pracowni multimedialnej (biblioteka Z. Pyka) 2005/06
 • salę 207 wyposażono w komputery (dzięki realizacji programu UE), jej opiekunem został Z. Szmaj 2008/09
 • e Szkoła Wielkopolska – pozyskano sprzęt na kwotę 5 tys. zł 2009/10
 • wprowadzenie dziennika elektronicznego z wykorzystaniem systemu Librus (pierwszy w powiecie). Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30.08.2009 Z. Szmaj przedstawił harmonogram i zasady wprowadzenia dziennika i protokolarza elektronicznego, podkreślając konieczność prowadzenia podwójnej dokumentacji przez rok 2009/10, by w przyszłym roku szkolnym dokonywać zapisów tylko w wersji elektronicznej

 

2010/11

 • w styczniu 2011r. zorganizowano konkurs informatyczny BÓBR, którego celem był rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów (organizacja: Dariusz Świtoń, Robert Krajewski)
 • zajęcie przez drużynę szkoły 14 miejsca w półfinale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters, obejmującej okręg składający się z województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego – kwiecień 2011 (opiekunowie: Dariusz Świtoń, Robert Krajewski)

 

2012/13

 • szkolne witryny internetowe wzbogacone o filmy prezentujące szkołę

 

2013/14

 • rozwijano umiejętności i wiedzę uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu FX-TEAM prowadzonego przez Adama Fularę

 

2014/15

 • realizacja projektu „Organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów technikum – Erasmus +”
 • dwutygodniowe praktyki zagraniczne 10 uczniów z kl. III technikum – technik informatyk
 • uczniowie kl. 3 TI we wrześniu uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przez 5 dni zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną w laboratoriach uczelni, a następnie przystąpili do egzaminu i otrzymali certyfikaty kursu
 • projekt Server 201 – uruchomiony pod opieką Adama Fulary jako ogólnoświatowy serwer usług: WWW, SFTP, MySQL, Shell z zainstalowanymi  kompilatorami około 10 języków programowania, w których można tworzyć aplikacje internetowe, dostępny pod adresem: ti.fulara.com
 • kontynuacja przez Adama Fularę projektu „FX-Team dla zdolnych”: uczniowie tworzą aplikacje do losowania stolików w sali egzaminacyjnej, rozliczania „nadgodzin” itp.
 •  strona projektu fx-team. fulara.com jest pomocą dydaktyczną w czasie lekcji programowania nie tylko w naszej szkole
 •  luty – konkurs na najlepszą prezentację multimedialną w języku angielskim, dotyczącą Polski i Ostrzeszowa (opiekun Andrzej Kułak)

 

2015/16

 • uczniowie kierunku technik informatyk (10 uczniów) odbyli praktyki w Plymouth (Anglia)
 • oprócz oficjalnej strony internetowej szkoły rozpoczął działalność profil szkoły na Facebooku, prowadzony przez Martę Janicką kl. 2MS
 • kontynuacja projektu „CV Booster” dla uczniów, którzy pisali aplikacje wykorzystywane w życiu codziennym

 

2016/17

 • w ramach projektu FX-Team stworzono aplikację mobilną Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie dostępną w sklepie Play dla telefonów z systemem Android (opiekun Adam Fulara)
 • realizując projekt „Czas zawodowców Bis” uczniowie klas 3 i 4 TI uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu na Politechnice Poznańskiej
 • kontynuacja projektu „CV Booster” na lekcjach programowania i baz danych

 

2017/18

 • nauczyciele języków obcych prowadzili projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii typu InstaLing i Quizzlet
 • projekt „Czas Zawodowców Bis” – uczniowie klas 3 i 4 technikum informatycznego brali udział w tygodniowym szkoleniu w Kaliszu dotyczącym tematyki sieci komputerowych,
 • opracowano eksperyment pedagogiczny – nowy kierunek nauczania w szkole średniej– technik programista – nazwa projektu: „Wprowadzenie zawodu technik programista w technikum 4-letnim w latach 2018-22, 2019-23”, autorzy: Adam Fulara, Grzegorz Szałkowski, Ziemisław Szmaj
 • w ramach projektu „Czas zawodowców Bis” uczniowie klas 3 i 4 TI uczestniczyli w tygodniowym szkoleniu na Politechnice Poznańskiej
 • uczeń Miłosz Jerzyk na potrzeby Dnia Otwartego w szkole stworzył trójwymiarowy model Open GL naszej szkoły, który był zalążkiem gry komputerowej o ZS Nr 2

 

2018/19

 • wdrożenie pilotażowe – eksperyment pedagogiczny – technik programista w Technikum Nr 2; tylko 2 szkoły w Polsce otrzymały zgodę na jego realizację – druga szkoła znajduje się w Toruniu
 • uruchomiono WI-FI do dyspozycji uczniów w ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej

 

W roku szkolnym 2021/22 ten kierunek ukończyło 16 uczniów.


W roku szkolnym 2022/23 kierunek ten rozpoczęło 34 uczniów.