LOGO FUM2

1972

logo_50lecie22
logo_bez-tla

2022

MONOGRAFIA

SPIS TREŚCI
5.4. Inne projekty realizowane przez szkołę wspierające rozwój infrastruktury informatycznej szkoły

1. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”
Technikum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące uczestniczy także w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” finansowanym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie 8.1 Poddział 8.1.3). Przedmiotem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK i wdrożenie rozwiązań ICT zgodnie z potrzebami poszczególnych szkół objętych wsparciem w projekcie. Działania zrealizowane w ramach projektu przyczynią się do zapewniania równego dostępu do dobrej jakości kształcenia ponadpodstawowego poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz doposażenie i wyposażenie szkół w zakresie ICT. Szkolnymi koordynatorami projektu są Radosław Jeziorny i Łukasz Jeziorny – nauczyciele przedmiotów informatycznych. W ramach projektu zrealizowano modernizację szkolnej bezprzewodowej sieci komputerowej. Szkoła otrzymała sprzęt: 50 tabletów, 2 laptopy, 2 drukarki 3D, zestawy edukacyjne do programowania robotów. W projekcie przeprowadzone były dla uczniów technikum i liceum zajęcia z modelowania 3D i robotyki a w przyszłości będą prowadzone zajęcia z programowania.

2. „Aktywna Tablica” – to program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów. W jego ramach szkoły mogą się ubiegać o dofinansowanie zadań związanych z poprawą bazy teleinformatycznej szkoły do celów dydaktycznych. W roku 2021 szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup 5 laptopów wysokości 14000 zł. Całość kosztowała 17500 zł

3. OSE Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Dzięki temu programowi szkoła uzyskała dwa łącza światłowodowe.